Biz hakda

Biz kim?

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Beyond Biopharma Co., Ltd.” Hytaýda ýerleşýän ISO 9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan kollagen köp mukdarda poroşok we jelatin seriýaly önümidir.Önümçilik desgamyz tutuş bir meýdany öz içine alýar9000inedördül metr we enjamlaşdyrylan4aýratyn ösen awtomatiki önümçilik liniýalary.HACCP ussahanamyz töweregi gurşap aldy5500㎡we GMP ussahanamyz 2000 around töweregi meýdany öz içine alýar.Önümçilik desgamyz ýyllyk önümçilik kuwwaty bilen bezelendir3000MTKollagen köp mukdarda poroşok we5000MTJelatin önümleri.Kollagen köp mukdarda poroşokymyzy we Jelatini daş-töwerege eksport etdik50 ýurtbütin dünýäde.

Biz näme edýäris?

Azyk, içgi, iýmit goşundylary we farma senagatynda giňden ulanylýan Kollagen köp mukdarda poroşok we Jelatin öndürýäris we üpjün edýäris.

Esasy kollagen önümlerimiz Gidrolizlenen Balyk Kollagen Peptidi, Balyk Kollagen Tripeptidi, Gidrolizlenen Bovin Kollagen Peptidi, Gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi ii we Düwürlenmedik görnüşli towuk kollagenidir.Şeýle hem Azyk we Pharma Industries üçin Gelatin seriýaly önümleri öndürýäris.Müşderilerimiz üçin “Kollagen” we “jelatin” önümleriniň ýöriteleşdirilen çözgütlerini hödürleýäris.

Balyk kollagen peptidi84
Balyk kollagen Peptide86
Jelatin

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Kollagen we Gelatin pudaklarynda on ýyldan gowrak tejribe
Biofarmanyň aňyrsynda iýmitler, içgiler, iýmit goşundylary we farma goşundylary üçin çözgüt hödürleýän “Kollagen Bulk Poroşok” we “Jelatin” tejribeli öndürijisi.
Gowy taýýarlanan ussahanany we ýokary hilli hil dolandyryş ulgamyny taýýarladyk.Önümçilik desgamyz ISO9001 Barlanan we ABŞ FDA hasaba alnan.Kollagen we jelatin programmalarynyň hemmesini diýen ýaly çözýäris.

2. Ösen önümçilik ugurlary
7500㎡ töweregi meýdany öz içine alýan 4 sany ýörite önümçilik liniýamyz bar.

Gidrolizlenen kollagen poroşokymyz, poroşokyň reňki, ysy, bölejikleriň ululygy, köp dykyzlygy, çözülişi we ergininiň reňki ýaly kollagen tozynyň möhüm aýratynlyklaryna gözegçilik etmek üçin ýokary tehnologiýa bilen oňat dizaýn edilen önümçilik prosesi bilen öndürilýär.

3. Önümleriň ýokary hilli
Gidrolizlenen kollagen tozy, gowy görünýän ak reňkli yssyz poroşok.Degişli köp dykyzlygy we pes molekulýar agramy sebäpli suwda çalt eräp bilýär.Suwda doly eränsoň, kollagen ergininiň reňki aýdyň we aýdyňdyr.Gidrolizlenen kollagen tozy, gaty içgiler tozy, içgiler, energiýa barlary, deri gözelligi önümleri we bilelikdäki saglyk maksatly iýmit goşundylary ýaly dürli önümlere ulanmak üçin amatlydyr.

4. Müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilen çözgüt
Müşderilerimiziň isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin, müşderilerimiz üçin kollageniň ýöriteleşdirilen spesifikasiýasyny hem öndürip bileris.Mysal üçin, käbir müşderiler has çalt çözüliş maksatlary üçin kollagen granulasyny isleýärler, käbir müşderiler adam bedeniniň çalt siňdirilmegi maksady bilen has pes molekulýar agramyny isleýärler, biz Biofarmanyň aňyrsynda olaryň zerurlyklary üçin aýratyn çözgüt hödürleýäris.

Ösen laboratoriýa synagy

Çig maly we taýýar önümleri barlamak üçin ösen QC barlaghanasyny döretdik.Laboratoriýamyz HPLC, UV spektrofotometr, atom siňdiriş spektroskopiýasy,Gaz hromatografiýasy we mikrobiologiki synag barlaghanasy.

Önümlerimiziň çykarylmagy üçin zerur bolan ähli synag elementlerini geçirip bilýäris we önümleriň ähli toparlary çykmazdan ozal synagdan geçirilýär.

Ösen laboratoriýa synagy
Laboratoriýa 2

Biofarmanyň daşyndaky hil dolandyryş ulgamy

Hil Biofarmanyň aňyrsynda durýar.ISO we HACCP ülňülerine laýyklykda kompaniýamyzyň hil dolandyryş ulgamyny döretdik.Kompaniýamyzyň hil dolandyryş ulgamy ISO22000 , ISO9001 we HACCP standartlaryndan geçdi.QC we QA işgärlerini hil dolandyryş ulgamymyzda her hili hil gözegçilik işiniň yzarlanyp we gözegçilikde saklanmagyny üpjün etmek üçin gowy bilim aldyk we taýýarladyk. Şeýle hem, ABŞ-nyň FDA hasaba alnan Kollagen öndürijisidiris.

BEYOND BIOPHARMA ISO22000
BEYOND ISO9001 täzelendi
ABŞ FDA 2023

Müşderilerimiz: Hytaýda öndürildi, bütin dünýäde iberildi

Önümlerimizi dünýäniň çar künjegindäki müşderilere has köp iberdik50 ýurt.