Bovine kollagen peptidi

 • Sygyr derisinden ýasalan “Bovine Collagen Granule” -niň ajaýyp çözgüdi, myşsalaryňyzyň çeýeligini ýokarlandyrýar

  Sygyr derisinden ýasalan “Bovine Collagen Granule” -niň ajaýyp çözgüdi, myşsalaryňyzyň çeýeligini ýokarlandyrýar

  “Bovine Collagen Granule” belok goşundysynyň bir görnüşidir, onuň esasy çeşmesi ot bilen iýmitlenýän sygyryň gizlenýän ýeridir.Sygyrdaky belogyň düzümi gaty köp, dogry kabul etsek, bilelikdäki saglygymyzy netijeli ösdürer.“Bovine Collagen Granule” myşsalarymyzyň dokumalaryna kömek edip, bogunlarymyzyň çeýeligini ýokarlandyrmagy başarýar.Bovine Kollagen granulasy suwda düýbünden ereýär.

 • Gaty içgiler tozy üçin iriňli kollagen peptidi

  Gaty içgiler tozy üçin iriňli kollagen peptidi

  Iýmit kollagen peptidi, iriňli ýerlerden alnan kollagen tozydyr.Adatça ak reňkli we bitarap tagamly 1 we 3 kollagen görnüşi bolýar.Biziň kollagen peptidimiz, hatda sowuk suwa bada-bat eräp bilmek bilen düýbünden yssyz.Bovine kollagen peptidi gaty içgiler tozy öndürmek üçin amatlydyr.

 • Sygyr derisinden ýasalan iriňli kollagen myşsalaryňyzy güýçlendirýär

  Sygyr derisinden ýasalan iriňli kollagen myşsalaryňyzy güýçlendirýär

  Iýmit kollagen peptidi sygyr derisinden, süňkden, tendondan we beýleki çig mallardan gaýtadan işlenýär.Ortaça molekulýar agramy 800 Dalton, adam bedeni tarapyndan aňsatlyk bilen siňdirilýän kiçijik kollagen peptididir.Kollagen goşundylary ösüş gormonynyň öndürilmegine we myşsalaryň ösmegine kömek edýär, bu şekilde galmak we tonlanan we tonlanan myşsalary gurmak isleýänler üçin möhümdir.

 • Gidrolizlenen iriňli kollagen peptidi gowy erginli

  Gidrolizlenen iriňli kollagen peptidi gowy erginli

  Gidrolizlenen iriňli kollagen peptidi, iriňli ýerlerden gidroliz prosesi netijesinde öndürilýän kollagen belok tozydyr.Biziň kollagen peptidimiz 1000 Dalton molekulýar agramyna eýe we çalt suwa eräp bilýär.Biziň kollagen poroşokymyz ak reňkli we bitarap tagamly.Gaty içgiler Poroşok önümçiliginde ulanmak üçin amatly.

 • Sport iýmit önümleri üçin HALAL Bovine kollagen peptidi

  Sport iýmit önümleri üçin HALAL Bovine kollagen peptidi

  Bovine Kollagen peptidi sportuň iýmitlenişiniň meşhur maddasydyr.Gidroliz prosesi bilen iriňli derilerden we derilerden öndürilýär.Biziň kollagen peptid tozy, pes molekulýar agramy bilen yssyz.Suwda çalt eräp bilýär.Düwürtik kollagen peptid tozy deriniň saglygy, myşsalary gurmak we bilelikdäki saglyk üçin önümlerde ulanylýar.

 • Dessine çözülişi bilen ot iýýän iriňli kollagen peptidi

  Dessine çözülişi bilen ot iýýän iriňli kollagen peptidi

  Ot iýmitlenýän iriňli we derilerden öndürilen iriňli kollagen peptid tozy öndürýäris we üpjün edýäris.“Grass Fed” iriňli kollagen peptid tozy gowy akymly we amatly dykyzlygy bilen.Suwda çalt eräp bilýär we gaty içgiler poroşokyna öndürmek üçin amatlydyr.

 • Halal gidrolizlenen iriň kollagen görnüşi 1 we 3 poroşok

  Halal gidrolizlenen iriň kollagen görnüşi 1 we 3 poroşok

  Gidrolizlenen iriňli kollagen görnüşi 1 we 3 Poroşok, iriňli we derilerinden gidroliz prosesi netijesinde öndürilýän kollagen belok tozydyr.Deriniň saglygy, bilelikdäki saglyk we Sport iýmit önümleri üçin halal tassyklanan iriňli kollagen görnüşi 1 we 3 poroşok bilen üpjün edip bileris.

 • Içege kollageninde has köp gidroksiprolin bar

  Içege kollageninde has köp gidroksiprolin bar

  Iýmit kollagen balyk kollageninden has ýokarydy, esasanam gidroksiproliniň (Hyp) düzümi beýleki balyklaryňkydan ep-esli ýokarydy.Ajaýyp erginine eýe we iriňli kollagen myşsanyň işini netijeli gowulaşdyryp biler

 • Içege kollageninde belok köp

  Içege kollageninde belok köp

  Içege kollagen peptidi, süňk ýa-da deriden fermentler tehnologiýasy bilen taýýarlandy.Az mukdarda molekulýar agramy, ýokary arassalygy, belok düzümi ≥ 90%, aňsat dispersiýa, oňat çözüliş, ýylylygyň ýokary durnuklylygy, kislota iýmit, kosmetika, lukmançylyk we ş.m. ulanylyp bilner.