Balyk kollagen peptidi

 • Çuň deňizdäki balyk kollagen peptidleri deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar

  Çuň deňizdäki balyk kollagen peptidleri deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar

  Kollagen peptidleri funksional taýdan dürli-dürli belok we sagdyn iýmitleniş düzüminde möhüm elementdir.Olaryň iýmitleniş we fiziologiki aýratynlyklary süňk we bogun saglygyny ösdürýär we adamlara owadan deriniň bolmagyna kömek edýär.Şeýle-de bolsa, çuň deňiz balyklaryndan alnan kollagen deriniň çeýeligini saklamaga we deriniň gowşamagynyň tizligini haýallatmaga kömek edýär.

 • Tebigy nemlendiriji balyk kollagen peptidi suwda doly ereýär

  Tebigy nemlendiriji balyk kollagen peptidi suwda doly ereýär

  Balyk kollagen peptidi polimer funksional belogyň bir görnüşidir.Enzimatik gidroliz prosesi deňiz balyklarynyň derisinden ýa-da olaryň göwrüminden alynýar.Balyk kollageniniň molekulýar agramy 1000-1500 Dalton aralygyndadyr, şonuň üçin onuň suwda erginligi gaty gowy.Balyk kollagen peptidiniň köp mukdary bar, şonuň üçin lukmançylykda, derini bejermekde, iýmit goşundylarynda we bilelikdäki saglykda giňden ulanylýar.

 • Alýaskadaky kod balyk derisinden premium deňiz kollagen tozy

  Alýaskadaky kod balyk derisinden premium deňiz kollagen tozy

  Deňiz kollagen tozy Alýaskanyň kod balyk derisinden öndürilýär.Deňiz kollagen poroşokymyz ak reňkli, bitarap tagamly we derrew suwa eräp bilýän.Deňiz kollagen peptid tozy, deriniň saglygy üçin niýetlenen gaty içgiler üçin amatly.

 • Az molekulýar agramly gidrolizlenen deňiz balygy kollagen peptidleri

  Az molekulýar agramly gidrolizlenen deňiz balygy kollagen peptidleri

  Gidrolizlenen deňiz balygy Kollagen Peptid, deňiz balyk derilerinden ýa-da terezilerinden öndürilen kollagen tozydyr.Gidrolizlenen deňiz kollagen tozy, molekulýar agramy 1000 Dalton.Molekulýar agramyň pesligi sebäpli, gidrolizlenen kollagen poroşokymyz derrew suwda eräp bilýär we adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip bilner.

 • Premium deňiz kollagen tozy üçin deri saglygy üçin peýdaly

  Premium deňiz kollagen tozy üçin deri saglygy üçin peýdaly

  Biziň düzümlerimiz Alaskan kodunyň ýaşaýan arassa suwlaryndan, hapalanmazdan gelýär.Deňiz balyk kollagen peptidimiz reňksiz, yssyz, ak we owadan, bitarap tagamly.Adam derisinde örän möhüm birleşdiriji dokuma belogy hökmünde.Kollagen tarapyndan emele gelen kollagen süýümleri deriniň çeýeligini we berkligini saklaýar we deriniň çyglylygyny saklaýar.

 • Deriniň saglygy üçin balyk kollagen peptidi

  Deriniň saglygy üçin balyk kollagen peptidi

  Balyk kollagen peptidi, balyk derisinden we tereziden alnan kollagen belok tozydyr.Gar-ak reňkli we bitarap tagamly yssyz belok tozy.Balyk kollagen peptidimiz suwda çalt eräp bilýär.Deriniň saglygy üçin berhiz goşundylarynda giňden ulanylýar.

 • Pes molekulaly agramly balyk kollagen peptidi

  Pes molekulaly agramly balyk kollagen peptidi

  Balyk kollagen peptidi ferment gidroliz prosesi bilen öndürilýär.Aminokislotanyň uzyn zynjyrlary pes molekulaly agramly ownuk zynjyrlar kesilýär.Adatça, balyk kollagen peptidimiz molekulýar agramy 1000-1500 Dalton bolýar.Hatda önümleriňiz üçin molekulanyň agramyny 500 Dalton töweregi edip düzüp bileris.

 • Alýaskanyň kod balygy pes molekulýar agramly kollagen peptidi

  Alýaskanyň kod balygy pes molekulýar agramly kollagen peptidi

  Alýaska Kod balyk kollagen peptidi, Alýaskanyň kod balyk terezisinden alnan kollagen belok tozy.Alýaska, kod balyklarynyň hapalanmazdan ýaşaýan arassa okean sebitidir.Çig mal hökmünde balyk tereziniň arassa çeşmesi, Alýaskadaky kod balygy Kollagen peptidiniň ýokary hilini döredýär.

 • Suwda erän deňiz ýabany balyk kollagen peptidi

  Suwda erän deňiz ýabany balyk kollagen peptidi

  Suwda erän balyk kollagen peptidi deňiz ýabany tutulan balyk derilerinden we terezilerinden öndürilýär.Deňiz balyklary Alýaskanyň çuň ummanyndan hapalanmazdan ýabany tutulýar.Deňiz balygymyz Kollagen peptidi bitarap tagamly düýbünden yssyz.Suwda aňsatlyk bilen eräp bilýär.

 • Deri we süňk saglygy üçin halal deňiz balygy kollagen peptidleri

  Deri we süňk saglygy üçin halal deňiz balygy kollagen peptidleri

  Biofarmanyň aňyrsynda deri we süňk saglygy üçin deňiz balyklarynyň kollagen peptidini öndürýäris we üpjün edýäris.Deňiz balyk kollagen peptidimiz Halal barlanyldy we muslini sarp etmek üçin amatly.Deňiz balyk kollagen peptidimiz ak reňkli we bitarap tagamly bolup, suwda çalt eräp bilýär.