Alýaskadaky kod balyk derisinden premium deňiz kollagen tozy

Deňiz kollagen tozy Alýaskanyň kod balyk derisinden öndürilýär.Deňiz kollagen poroşokymyz ak reňkli, bitarap tagamly we derrew suwa eräp bilýän.Deňiz kollagen peptid tozy, deriniň saglygy üçin niýetlenen gaty içgiler üçin amatly.


 • Önümiň ady:Deňiz kollagen peptid tozy
 • Çeşme:Alýaskada kod balyk derisi
 • Molekulýar agram:0001000 Dalton
 • Reňk:Gar ak reňk
 • Tagamy:Bitarap tagam, ýakymsyz
 • Ys:Yssyz
 • Çözüw:Sowuk suwa derrew çözüliş
 • Arza:Deriniň saglygy üçin iýmit goşundylary
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Balyk kollagen peptidiniň çözgüdi

   

  Deňiz kollagen peptidleriniň çalt gözden geçiriş sahypasy

   
  Haryt ady Deňiz balygy kollagen tozy
  Gelip çykyşy Balyk masştaby we deri
  Daş görnüşi Ak poroşok
  CAS belgisi 9007-34-5
  Önümçilik prosesi ferment gidrolizi
  Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
  Guramakda ýitgi ≤ 8%
  Çözüw Suwda derrew çözüliş
  Molekulýar agram Az molekulýar agram
  Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik, adam bedeni tarapyndan çalt we aňsat siňdirilmegi
  Arza Garramaga ýa-da bilelikdäki saglyk üçin gaty içgiler tozy
  Halal şahadatnama Hawa, Halal tassyklandy
  Saglyk şahadatnamasy Hawa, saglyk şahadatnamasy ýörite arassalamak maksady bilen elýeterlidir
  Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
  Gaplamak 20KG / BAG, 8MT / 20 'Konteýner, 16MT / 40' konteýner

  Biofarmanyň aňyrsynda deňiz balyk kollagen peptidleriniň artykmaçlyklary näme?

   

  1. Arassa we ygtybarly çig mal: Alýaskanyň kod balyk derisi: Deňiz balyk kollagen peptidini öndürmek üçin Alýaskanyň kod balyk derilerini import edýäris.Kod balygy Alýaskanyň çuň arassa ummanynda ýaşaýar, hapalanma ýok.Kod balygy arassa çuň deňiz ummanynda ýaşaýar. Biz deňiz balyklarynyň kollagen peptidlerini öndürmek üçin kod balyklarynyň arassa derisini ulanýarys.

  2. Bitarap tagamly ak reňk.Deňiz balyk kollagenini öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanýan balyk derileriniň ýokary hilli bolmagy sebäpli, balyk kollagenimiziň reňki gar ak bolýar.Deňiz balyk kollagenimiz Bitarap tagam bilen düýbünden yssyz.Deňiz balyk kollagen peptidinde balyk tagamy ýa-da ysy ýok.

  3. Hatda sowuk suwa derrew ergin.Deňiz balyk kollagenimiz suwda çalt eräp bilýär.Deriniň saglygy üçin niýetlenen gaty içgiler tozy öndürmek üçin ajaýyp maddadyr.

  Näme üçin deňiz balygy kollagen peptidini öndüriji hökmünde biofarmanyň aňyrsynda saýlamaly?

   

  1. Kollagen senagatynda 10 ýyldan gowrak tejribe.Biz Biofarmanyň aňyrsynda on ýyldan gowrak wagt bäri balyk kollagenini öndürýäris we üpjün edýäris.balyk kollagen peptidinde ökde.

  2.GMP hil dolandyryş ulgamy: Deňiz balyk kollagen peptidi GMP ussahanasynda öndürilýär we müşderilerimize goýberilmezden ozal öz laboratoriýamyzda synagdan geçirilýär.

  3. Doly resminama goldawy: COA, MOA, iýmitleniş gymmaty, aminokislotanyň profilini, MSDS, durnuklylyk maglumatlary goldap bileris.

  4. Bu ýerde bar bolan Kollageniň köp görnüşi: I we III görnüşli kollagen, ii görnüşli kollagen gidrolizlenen, Düşünmedik kollagen görnüşi ýaly täjirleşdirilen kollageniň ähli görnüşlerini diýen ýaly üpjün edip bileris.

  5. Professional satuw topary: Siziň soraglaryňyza jogap bermek üçin goldaýan satuw toparymyz bar.

  Deňiz balyk kollageniniň spesifikasiýa sahypasy

   
  Synag elementi Standart
  Daş görnüşi, ysy we haramlygy Ak reňkden ak poroşok ýa-da granula görnüşi
  yssyz, düýbünden daşary ýurt ýakymsyz ysyndan doly
  Nakedalaňaç gözler bilen haramlyk we gara nokatlar ýok
  Çyglylyk ≤7%
  Belok ≥95%
  Kül ≤2.0%
  pH (10% ergin, 35 ℃) 5.0-7.0
  Molekulýar agram 0001000 Dalton
  Gurşun (Pb) ≤0.5 mg / kg
  Kadmium (Cd) ≤0.1 mg / kg
  Arsenik (As) ≤0.5 mg / kg
  Merkuri (Hg) ≤0.50 mg / kg
  Jemi tabak sany < 1000 cfu / g
  Hamyrmaýa we galyp < 100 cfu / g
  E. Koli 25 gram negatiw
  Salmonelia Spp 25 gram negatiw
  Dykyzlygy Bolşy ýaly hasabat beriň
  Bölejikleriň ululygy 20-60 MESH

  Deňiz kollagen peptidiniň peýdalary

   

  1. Kollagen myşsalaryň ösmegine we abatlanmagyna kömek edýär

  2. Kollagen sagdyn derini, saçlary we dyrnaklary ösdürýär
  Kollagen sagdyn deri, saç we dyrnaklary ösdürip, aýallar üçin peýdaly iýmit goşundysy hökmünde görülýär.

  3. Kollagen bilelikdäki saglyk üçin peýdalydyr

  Kollagen sagdyn bogunlaryň açarydyr we kollagen goşundylaryny kabul etmek, bedeniň täze kollagen önümçiligini artdyrmak arkaly has köp önüm öndürmäge kömek edip biler.Geçirilen gözlegler, maşkdan bir sagat öň kollagen kabul etmegiň iň uly peýdany üpjün edýändigini görkezdi.

  4. Kollagen iýmit siňdiriş saglygynda rol oýnap biler

  Deňiz balygy kollagen peptidiniň ulanylyşy

   

  Marine Collagen Peptide, deriniň saglygy, bilelikdäki saglyk we başga-da köp peýdalary üçin niýetlenen iýmit goşundylarynda ulanylýan meşhur maddadyr.Önümleriň taýýar doza görnüşine gaty içgiler tozy, agyz suwuklygy, planşetler, kapsulalar ýa-da funksional içgiler önümleri girýär.

  1. Deriniň saglygy gaty içgiler we agyz suwuklygy.Deriniň saglygy balyk kollagen peptidiniň esasy peýdalarydyr.Deňiz balyk kollagen, esasan gaty içgileriň poroşok görnüşinde ýa-da agyz suwuk görnüşinde öndürilýär.Kollagen adam derisiniň möhüm bölegidir, adam süňklerinde we myşsalarynda kollagen bar.Deňiz balyk kollagenini goşmak diňe bir deriniň çeýeligini dikeltmäge kömek etmän, gyrmalary, deriniň çyglylygynyň gulplaryny gowulaşdyrman, eýsem myşsalaryň saz äheňini saklamak bilen süňkleri has güýçli we elastik edýär.Deňiz balyk kollagenini dilden kabul etmek, kollageni doldurmagyň iň oňat usullaryndan biridir we aňsat siňdirilen ownuk molekulaly kollageni saýlamak has täsirli.

  2. Süňk we bogun saglygy üçin planşetler ýa-da kapsulalar.Balyk kollagen peptidi köp sanly saglyk goşundy önümlerinde-de bar.Ageaşymyz ulaldygyça kollagen önümçiligi azalýar we bedeniň kıkyrdagy täsir edýär.Kollagen, gurluşyny we bitewiligini saklamaga kömek edýän kıkyrdagyň möhüm gurluş bölegi.Kollagen önümçiligi ýaş bilen azalýar, süňk we bogun problemalary ýaly bilelikdäki keselleriň döremek howpuny ýokarlandyrýar.Geçirilen gözlegler, deňiz kollagen peptid goşundylaryny kabul etmegiň bogun agyrysyny azaltmaga we süňk we bogun çişmesini optimizirlemäge kömek edip biljekdigini görkezdi.

  3. Funksional içgiler önümleri.Deňiz kollagen peptidi Funksional kollagen içgiler önümlerinde hem öndürilip bilner.

  Gaplamak hakda

  Gaplamak 20KG / sumka
  Içki gaplama Möhürli PE sumka
  Daşarky gaplama Kagyz we plastik goşundy sumka
  Palet 40 halta / palet = 800KG
  20 'Konteýner 10 palet = 8000KG
  40 'Konteýner 20 Palet = 16000KGS

  Mysal meselesi

  200 gram nusgasyny mugt berip bileris.Nusgany DHL halkara kurýer hyzmaty arkaly ibereris.Nusganyň özi mugt bolar.Companyöne kompaniýanyňyzyň DHL hasaby belgisini maslahat berseňiz, DHL hasabyňyz arkaly nusga iberip bileris diýip minnetdar bolarys.

  Soraglar

  Siziň soraglaryňyza çalt we takyk jogap berýän hünärmen satuw toparymyz bar.Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berjekdigiňize söz berýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň