Önümler

 • Süňkleri bejermek üçin tebigy akula kondroitin sulfat natriý

  Süňkleri bejermek üçin tebigy akula kondroitin sulfat natriý

  Akula kondroitin sulfat, akula kıkyrtyk dokumasyndan alnan we taýýarlanan kislotaly mukam polisakarid maddasydyr.Ak ýa-da ak poroşok.Akulamyzyň kondroitin sulfaty, tebigy çeşme bolan çuň deňiz balyklaryndan gelýär.Akula Hondroitin sulfat süňk saglygy we deri problemalary üçin ajaýyp.Bu kynçylyklaryňyz bar bolsa, “Shark Chondroitin Sulfat” -y synap görüň.

 • Iýip bolýan derejeli iriňli kondroitin sulfat, çişmegi aýyrmaga kömek edýär

  Iýip bolýan derejeli iriňli kondroitin sulfat, çişmegi aýyrmaga kömek edýär

  Hondroitin sulfat haýwanlary birleşdirýän dokuma görnüşlerinde bar bolan we ýelmeşýän suwuk mukopolisakariddir we kıkyrtyk dokumalarynda örän köpdür.Iýmit kondroitin sulfaty iň köp ýaýran iýmit goşundylaryndan biridir we Bovine Hondroitin sulfaty osteoartrit ýaly bilelikdäki degeneratiw keselleri bejermekde giňden ulanylýar.Bogunlarda kynçylyk çekýän bolsaňyz, “Bovine Chondroitin Sulfat” -y ulanmaga synanyşyň.Energiýany çalt dikeltmäge kömek edip biler.

 • Iýmit derejeli gialuron kislotasy bilelikdäki zyýany gowulaşdyryp biler

  Iýmit derejeli gialuron kislotasy bilelikdäki zyýany gowulaşdyryp biler

  Gialuron kislotasynyň çalt ösmegi bilen, dürli dörediş usulyna görä gialuron turşusynyň dürli funksiýalary bar.Indi bolsa, bütin dünýäde marketingde gialuron turşusy materiallarynyň düzümindäki köp sanly iýmit goşundylarynyň bardygyny görüp bileris.Gialuron turşusynyň ägirt uly funksiýalary sebäpli, süňkümizi ýa-da kıkyrtyk saglyk problemalarymyzy gowulaşdyryp biler.Iýmit derejeli gialuron turşusy bedenimiz üçin düýbünden howpsuzdyr.Bilelikdäki kynçylykdan ejir çekýärsiňiz öýdýän cart we kıkırdak zeperiniň hakykylygyny üýtgetmäge synanyşsaňyz, iýmit derejämiziň gialuron turşusyny saýlaň.

 • Lukmançylyk derejeli gialuron kislotasy deriniň çeýeligi meselelerini aňsatlyk bilen halas edip biler

  Lukmançylyk derejeli gialuron kislotasy deriniň çeýeligi meselelerini aňsatlyk bilen halas edip biler

  Gialuron kislotasy adam bedeni tarapyndan öndürilýän tebigy, ýelimli we tekiz madda.Adamyň bedeniniň derisinde, kıkyrtykda, nerwde, süňklerde we gözlerde tebigy bolan polisakariddir.Lukmançylyk derejeli gialuron turşusy gialuron turşusynyň biridir we ony derimizde, ýüzümizde ýa-da süňkümizde ulanyp bileris.Medisina derejeli gialuron turşusyny derimize ulansak, deriniň çeýeligini aňsatlyk bilen halas edip biler.Deri bilen baglanyşykly käbir kynçylyklary başdan geçirýän bolsaňyz, belki lukmançylyk derejeli gialuron turşusyny saýlamaga synanyşyp bilersiňiz.

 • Kosmetiki derejeli gialuron turşusy deriniň çeýeligini ýokarlandyryp biler

  Kosmetiki derejeli gialuron turşusy deriniň çeýeligini ýokarlandyryp biler

   

  Gialuron kislotasy, deriniň dokumalarynda, esasanam kıkyrtyk dokumalarynda esasy tebigy komponent bolan çylşyrymly molekulýar.1 000 000 Dalton töweregi pes molekulaly kosmetiki derejeli gialuron turşusy.Dermisiň ýok bolan çyglylygyny dolduryp, zeper ýeten derini bejerip, derini nemlendirip we ýaşaryp biler.Şonuň üçin kosmetiki derejeli gialuron turşusy derimiziň çeýeligini ýokarlandyrmak üçin gowy saýlawdyr.

   

 • Towuk kollagen II görnüşli towuk kıkyrdagyndan peptid çeşmesi, osteoartrit keselinden dynmaga kömek edýär

  Towuk kollagen II görnüşli towuk kıkyrdagyndan peptid çeşmesi, osteoartrit keselinden dynmaga kömek edýär

  Kollageniň bedeniniň belogynyň 20% -ini emele getirýändigini bilýäris.Bedenimizde örän möhüm rol oýnaýar.Towuk kollagen görnüşi ii ýörite kollagen görnüşidir.Şol kollagen towuk garynjasyndan pes temperatura usuly bilen alynýar.Specialörite tehnika sebäpli, üýtgemedik trihelik gurluşy bilen makro molekulýar kollageni saklap bilýär.Gündelik durmuşymyzda süňkümizi has berkitmek we osteoartritden dynmak üçin dogry iýip bileris.

 • Bolýar - erän towuk kollagen II görnüşi poroşok süňk saglygy üçin peýdalydyr

  Bolýar - erän towuk kollagen II görnüşi poroşok süňk saglygy üçin peýdalydyr

  Towuk kollagen II görnüşi, “Undenatured type ii collagen” hem diýilýär, bu adaty kollagen däl, köp häsiýetli iýmit maddalarydyr.Pes temperatura çykarmak usuly arkaly we ýokary biologiki işjeňligi saklaýar.Otheröne beýleki görnüşli kollagen ýaly gowy çözülişine eýe.Esasanam, towuk kollagen II görnüşi osteoartropatiýanyň howandary hökmünde tanalýardy.

 • Gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri süňk saglygyny ösdürip biler

  Gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri süňk saglygyny ösdürip biler

  Balyk kollagenimiz gidroliz bilen alynýar we bu usul bilen alnan balyk kollageniniň suwuň siňdirilmegi gaty gowy, şonuň üçin gidrolizlenen balyk kollageniniň suwda erginligi tebigy taýdan ajaýyp.Gidrolizlenen balyk kollagen süňk saglygyny we birleşdiriji dokumalary ösdürmekde möhüm rol oýnaýar.Aghli ýaşdaky hemmämiz üçin süňklerimizi goramak üçin zerur bolanda balyk kollagenini doldurmak zerurdyr.

 • Çuň deňizdäki balyk kollagen peptidleri deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar

  Çuň deňizdäki balyk kollagen peptidleri deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar

  Kollagen peptidleri funksional taýdan dürli-dürli belok we sagdyn iýmitleniş düzüminde möhüm elementdir.Olaryň iýmitleniş we fiziologiki aýratynlyklary süňk we bogun saglygyny ösdürýär we adamlara owadan deriniň bolmagyna kömek edýär.Şeýle-de bolsa, çuňňur deňiz balyklaryndan alnan kollagen deriniň çeýeligini saklamaga we deriniň gowşamagynyň tizligini haýallatmaga kömek edýär.

 • Tebigy nemlendiriji balyk kollagen peptidi suwda doly ereýär

  Tebigy nemlendiriji balyk kollagen peptidi suwda doly ereýär

  Balyk kollagen peptidi polimer funksional belogyň bir görnüşidir.Enzimatik gidroliz prosesi deňiz balyklarynyň derisinden ýa-da olaryň göwrüminden alynýar.Balyk kollageniniň molekulýar agramy 1000-1500 Dalton aralygyndadyr, şonuň üçin onuň suwda erginligi gaty gowy.Balyk kollagen peptidiniň köp mukdary bar, şonuň üçin lukmançylykda, derini bejermekde, iýmit goşundylarynda we bilelikdäki saglykda giňden ulanylýar.

 • Sygyr derisinden ýasalan “Bovine Collagen Granule” -niň ajaýyp çözgüdi, myşsalaryňyzyň çeýeligini ýokarlandyrýar

  Sygyr derisinden ýasalan “Bovine Collagen Granule” -niň ajaýyp çözgüdi, myşsalaryňyzyň çeýeligini ýokarlandyrýar

  “Bovine Collagen Granule” belok goşundysynyň bir görnüşidir, onuň esasy çeşmesi ot bilen iýmitlenýän sygyryň gizlenýän ýeridir.Sygyrdaky belogyň düzümi gaty köp, dogry kabul etsek, bilelikdäki saglygymyzy netijeli ösdürer.“Bovine Collagen Granule” myşsalarymyzyň dokumalaryna kömek edip, bogunlarymyzyň çeýeligini ýokarlandyrmagy başarýar.Bovine Kollagen granulasy suwda düýbünden ereýär.

 • Gaty içgiler tozy üçin iriňli kollagen peptidi

  Gaty içgiler tozy üçin iriňli kollagen peptidi

  Iýmit kollagen peptidi, iriňli ýerlerden alnan kollagen tozydyr.Adatça ak reňkli we bitarap tagamly 1 we 3 kollagen görnüşi bolýar.Biziň kollagen peptidimiz, hatda sowuk suwa bada-bat eräp bilmek bilen düýbünden yssyz.Bovine kollagen peptidi gaty içgiler tozy öndürmek üçin amatlydyr.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5