Önümler

 • Weget çeşmesi glýukozamin gidroklorid iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar

  Weget çeşmesi glýukozamin gidroklorid iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar

  Glýukozamin saglygy goraýyş önümleri pudagynda giňden ulanylýan örän giň ýaýran tebigy madda.Glyukoza we aminokislotalardan durýar we bogun suwuklygynyň we kıkyrdagyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.Köplenç iýmit goşundylarynda ulanylýar, bu gündelik iýmitde bedeniň zerur käbir iýmitlerini dolduryp, bedeniň immunitetini ýokarlandyryp, bedeniň wiruslara garşy durnuklylygyny ýokarlandyryp, beden saglygyny gowulaşdyryp biler we käbirlerini nyşana alyp biler.Bedeniň doldurylmagy üçin ýörite maddalar gerek.Häzirki wagtda kompaniýamyz glýukozamin gidroklorid öndürmekde we satmakda örän tejribeli.

 • Garpyzlaryň gabyklaryndan glýukozamin HCL çeşmesi giperostozy ýeňilleşdirip biler

  Garpyzlaryň gabyklaryndan glýukozamin HCL çeşmesi giperostozy ýeňilleşdirip biler

  Glýukozamin HCL bedenimiz üçin, esasanam bogun garynjagymyz üçin iň möhüm komponentlerden biridir.Glýukozamin HCL karides ýa-da gyrgyç gabyklaryndan alynýar, ak reňkden sary sary tozga, arassalygy 95% töweregi.Glyukozamin HCL, geperostozdan dynmak üçin jonit saglyk önümlerine ulanylyp bilner.Käbir ýokary hilli Glýukozamin HCL gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, biz gözleýän adamlar.

 • USP derejeli glýukozamin sulfat 2KCL tozy süňk saglygyny ösdürip biler

  USP derejeli glýukozamin sulfat 2KCL tozy süňk saglygyny ösdürip biler

  Biofarmanyň aňyrsynda USP derejeli glýukozamin tozy bar.Bu glýukozamin sallançak we karidesiň gabyklaryndan alynýar.Glýukozaminiň arassalygy 98% töweregi.Glýukozaminiň düzümi hiç hili himiki komponent bolmasa düýbünden tebigydyr.USP derejeli glýukozamin süňküň kıkyrdagynyň saglygyny saklamaga kömek edip biler.Süňk saglygy bulaşyklaryňyzyň bardygyny gowy görseňiz, Glýukozaminimizi synap bilersiňiz.

   

 • Süňkleri bejermek üçin tebigy akula kondroitin sulfat natriý

  Süňkleri bejermek üçin tebigy akula kondroitin sulfat natriý

  Akula kondroitin sulfat, akula kıkyrtyk dokumasyndan alnan we taýýarlanan kislotaly mukam polisakarid maddasydyr.Ak ýa-da ak poroşok.Akulamyzyň kondroitin sulfaty, tebigy çeşme bolan çuň deňiz balyklaryndan gelýär.Akula Hondroitin sulfat süňk saglygy we deri problemalary üçin ajaýyp.Bu kynçylyklaryňyz bar bolsa, “Shark Chondroitin Sulfat” -y synap görüň.

 • Iýip bolýan derejeli iriňli kondroitin sulfat, çişmegi aýyrmaga kömek edýär

  Iýip bolýan derejeli iriňli kondroitin sulfat, çişmegi aýyrmaga kömek edýär

  Hondroitin sulfat haýwanlary birleşdirýän dokuma görnüşlerinde bar bolan we ýelmeşýän suwuk mukopolisakariddir we kıkyrtyk dokumalarynda örän köpdür.Iýmit kondroitin sulfaty iň köp ýaýran iýmit goşundylaryndan biridir we Bovine Hondroitin sulfaty osteoartrit ýaly bilelikdäki degeneratiw keselleri bejermekde giňden ulanylýar.Bogunlarda kynçylyk çekýän bolsaňyz, “Bovine Chondroitin Sulfat” -y ulanmaga synanyşyň.Energiýany çalt dikeltmäge kömek edip biler.

 • Iýmit derejeli gialuron kislotasy bilelikdäki zyýany gowulaşdyryp biler

  Iýmit derejeli gialuron kislotasy bilelikdäki zyýany gowulaşdyryp biler

  Gialuron kislotasynyň çalt ösmegi bilen, dürli dörediş usulyna görä gialuron turşusynyň dürli funksiýalary bar.Indi bolsa, bütin dünýäde marketingde gialuron turşusy materiallarynyň düzümindäki köp sanly iýmit goşundylarynyň bardygyny görüp bileris.Gialuron turşusynyň ägirt uly funksiýalary sebäpli, süňkümizi ýa-da kıkyrtyk saglyk problemalarymyzy gowulaşdyryp biler.Iýmit derejeli gialuron turşusy bedenimiz üçin düýbünden howpsuzdyr.Bilelikdäki kynçylykdan ejir çekýärsiňiz öýdýän your we kıkyrtyk zeperiniň hakykylygyny üýtgetmäge synanyşsaňyz, iýmit derejämiziň gialuron turşusyny saýlaň.

 • Lukmançylyk derejeli gialuron kislotasy deriniň çeýeligi meselelerini aňsatlyk bilen halas edip biler

  Lukmançylyk derejeli gialuron kislotasy deriniň çeýeligi meselelerini aňsatlyk bilen halas edip biler

  Gialuron kislotasy adam bedeni tarapyndan öndürilýän tebigy, ýelimli we tekiz madda.Adamyň bedeniniň derisinde, kıkyrtykda, nerwde, süňklerde we gözlerde tebigy bolan polisakariddir.Lukmançylyk derejeli gialuron turşusy gialuron turşusynyň biridir we ony derimizde, ýüzümizde ýa-da süňkümizde ulanyp bileris.Medisina derejeli gialuron turşusyny derimize ulansak, deriniň çeýeligini aňsatlyk bilen halas edip biler.Deri bilen baglanyşykly käbir kynçylyklary başdan geçirýän bolsaňyz, belki lukmançylyk derejeli gialuron turşusyny saýlamaga synanyşyp bilersiňiz.

 • Kosmetiki derejeli gialuron turşusy deriniň çeýeligini ýokarlandyryp biler

  Kosmetiki derejeli gialuron turşusy deriniň çeýeligini ýokarlandyryp biler

   

  Gialuron kislotasy, deriniň dokumalarynda, esasanam kıkyrtyk dokumalarynda esasy tebigy komponent bolan çylşyrymly molekulýar.1 000 000 Dalton töweregi pes molekulaly kosmetiki derejeli gialuron turşusy.Dermisiň ýok bolan çyglylygyny dolduryp, zeper ýeten derini bejerip, derini nemlendirip we ýaşaryp biler.Şonuň üçin kosmetiki derejeli gialuron turşusy derimiziň çeýeligini ýokarlandyrmak üçin gowy saýlawdyr.

   

 • Tebigy gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi II bogun agyrysyny aýyryp biler

  Tebigy gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi II bogun agyrysyny aýyryp biler

  Towuk kollagen II görnüşi, adaty bolmadyk II kollagen görnüşi bilen hem atlandyrylýar.Düwürlenmedik görnüşi II kollagen, pes temperatura çykarmak usuly bilen towuk garynjasyndan tebigy kollagen önümidir.Bu towuk kollagen II görnüşi, bu artrit keselinden ejir çekýänler üçin gowy habar, sebäbi bu önümi iýmek, paýhasly ulansak, artrit agyrysyny ýeňletmäge ep-esli kömek edip biler.Indi bolsa, artritiň abatlanylmagynda we gaýtadan dikeldilmeginde towuk kollagen II görnüşiniň möhüm rol oýnaýandygyny görkezýän köp ygtybarly gözlegler bar.

 • Towuk kollagen II görnüşli towuk kıkyrdagyndan peptid çeşmesi, osteoartrit keselinden dynmaga kömek edýär

  Towuk kollagen II görnüşli towuk kıkyrdagyndan peptid çeşmesi, osteoartrit keselinden dynmaga kömek edýär

  Kollageniň bedeniniň belogynyň 20% -ini emele getirýändigini bilýäris.Bedenimizde örän möhüm rol oýnaýar.Towuk kollagen görnüşi ii ýörite kollagen görnüşidir.Şol kollagen towuk garynjasyndan pes temperatura usuly bilen alynýar.Specialörite tehnika sebäpli, üýtgemedik trihelik gurluşy bilen makro molekulýar kollageni saklap bilýär.Gündelik durmuşymyzda süňkümizi has berkitmek we osteoartritden dynmak üçin dogry iýip bileris.

 • Bolýar - erän towuk kollagen II görnüşi poroşok süňk saglygy üçin peýdalydyr

  Bolýar - erän towuk kollagen II görnüşi poroşok süňk saglygy üçin peýdalydyr

  Towuk kollagen II görnüşi, “Undenatured type ii collagen” hem diýilýär, bu adaty kollagen däl, köp häsiýetli iýmit maddalarydyr.Pes temperatura çykarmak usuly arkaly we ýokary biologiki işjeňligi saklaýar.Otheröne beýleki görnüşli kollagen ýaly gowy çözülişine eýe.Esasanam, towuk kollagen II görnüşi osteoartropatiýanyň howandary hökmünde tanalýardy.

 • Gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri süňk saglygyny ösdürip biler

  Gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri süňk saglygyny ösdürip biler

  Balyk kollagenimiz gidroliz bilen alynýar we bu usul bilen alnan balyk kollageniniň suwuň siňdirilmegi gaty gowy, şonuň üçin gidrolizlenen balyk kollageniniň suwda erginligi tebigy taýdan ajaýyp.Gidrolizlenen balyk kollagen süňk saglygyny we birleşdiriji dokumalary ösdürmekde möhüm rol oýnaýar.Aghli ýaşdaky hemmämiz üçin süňklerimizi goramak üçin zerur bolanda balyk kollagenini doldurmak zerurdyr.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5