Önümler

 • Çuň deňizdäki balyk kollagen peptidleri deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar

  Çuň deňizdäki balyk kollagen peptidleri deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar

  Kollagen peptidleri funksional taýdan dürli-dürli belok we sagdyn iýmitleniş düzüminde möhüm elementdir.Olaryň iýmitleniş we fiziologiki aýratynlyklary süňk we bogun saglygyny ösdürýär we adamlara owadan deriniň bolmagyna kömek edýär.Şeýle-de bolsa, çuňňur deňiz balyklaryndan alnan kollagen deriniň çeýeligini saklamaga we deriniň gowşamagynyň tizligini haýallatmaga kömek edýär.

 • Tebigy nemlendiriji balyk kollagen peptidi suwda doly ereýär

  Tebigy nemlendiriji balyk kollagen peptidi suwda doly ereýär

  Balyk kollagen peptidi polimer funksional belogyň bir görnüşidir.Enzimatik gidroliz prosesi deňiz balyklarynyň derisinden ýa-da olaryň göwrüminden alynýar.Balyk kollageniniň molekulýar agramy 1000-1500 Dalton aralygyndadyr, şonuň üçin onuň suwda erginligi gaty gowy.Balyk kollagen peptidiniň köp mukdary bar, şonuň üçin lukmançylykda, derini bejermekde, iýmit goşundylarynda we bilelikdäki saglykda giňden ulanylýar.

 • Sygyr derisinden ýasalan “Bovine Collagen Granule” -niň ajaýyp çözgüdi, myşsalaryňyzyň çeýeligini ýokarlandyrýar

  Sygyr derisinden ýasalan “Bovine Collagen Granule” -niň ajaýyp çözgüdi, myşsalaryňyzyň çeýeligini ýokarlandyrýar

  “Bovine Collagen Granule” belok goşundysynyň bir görnüşidir, onuň esasy çeşmesi ot bilen iýmitlenýän sygyryň gizlenýän ýeridir.Sygyrdaky belogyň düzümi gaty köp, dogry kabul etsek, bilelikdäki saglygymyzy netijeli ösdürer.“Bovine Collagen Granule” myşsalarymyzyň dokumalaryna kömek edip, bogunlarymyzyň çeýeligini ýokarlandyrmagy başarýar.Bovine Kollagen granulasy suwda düýbünden ereýär.

 • Sygyr derisinden ýasalan iriňli kollagen myşsalaryňyzy güýçlendirýär

  Sygyr derisinden ýasalan iriňli kollagen myşsalaryňyzy güýçlendirýär

  Iýmit kollagen peptidi sygyr derisinden, süňkden, tendondan we beýleki çig mallardan gaýtadan işlenýär.Ortaça molekulýar agramy 800 Dalton, adam bedeni tarapyndan aňsatlyk bilen siňdirilýän kiçijik kollagen peptididir.Kollagen goşundylary ösüş gormonynyň öndürilmegine we myşsalaryň ösmegine kömek edýär, bu şekilde galmak we tonlanan we tonlanan myşsalary gurmak isleýänler üçin möhümdir.

 • Gaty içgiler tozy üçin iriňli kollagen peptidi

  Gaty içgiler tozy üçin iriňli kollagen peptidi

  Iýmit kollagen peptidi, iriňli ýerlerden alnan kollagen tozydyr.Adatça ak reňkli we bitarap tagamly 1 we 3 kollagen görnüşi bolýar.Biziň kollagen peptidimiz, hatda sowuk suwa bada-bat eräp bilmek bilen düýbünden yssyz.Bovine kollagen peptidi gaty içgiler tozy öndürmek üçin amatlydyr.

 • Alýaskadaky kod balyk derisinden premium deňiz kollagen tozy

  Alýaskadaky kod balyk derisinden premium deňiz kollagen tozy

  Deňiz kollagen tozy Alýaskanyň kod balyk derisinden öndürilýär.Deňiz kollagen poroşokymyz ak reňkli, bitarap tagamly we derrew suwa eräp bilýän.Deňiz kollagen peptid tozy, deriniň saglygy üçin niýetlenen gaty içgiler üçin amatly.

 • Az molekulýar agramly gidrolizlenen deňiz balygy kollagen peptidleri

  Az molekulýar agramly gidrolizlenen deňiz balygy kollagen peptidleri

  Gidrolizlenen deňiz balygy Kollagen Peptid, deňiz balyk derilerinden ýa-da terezilerinden öndürilen kollagen tozydyr.Gidrolizlenen deňiz kollagen tozy, molekulýar agramy 1000 Dalton.Molekulýar agramyň pesligi sebäpli, gidrolizlenen kollagen poroşokymyz derrew suwda eräp bilýär we adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip bilner.

 • Premium deňiz kollagen tozy üçin deri saglygy üçin peýdaly

  Premium deňiz kollagen tozy üçin deri saglygy üçin peýdaly

  Biziň düzümlerimiz Alaskan kodunyň ýaşaýan arassa suwlaryndan, hapalanmazdan gelýär.Deňiz balyk kollagen peptidimiz reňksiz, yssyz, ak we owadan, bitarap tagamly.Adam derisinde örän möhüm birleşdiriji dokuma belogy hökmünde.Kollagen tarapyndan emele gelen kollagen süýümleri deriniň çeýeligini we berkligini saklaýar we deriniň çyglylygyny saklaýar.

 • Alýaskanyň kod balygy pes molekulýar agramly kollagen peptidi

  Alýaskanyň kod balygy pes molekulýar agramly kollagen peptidi

  Alýaska Kod balyk kollagen peptidi, Alýaskanyň kod balyk terezisinden alnan kollagen belok tozy.Alýaska, kod balyklarynyň hapalanmazdan ýaşaýan arassa okean sebitidir.Çig mal hökmünde balyk tereziniň arassa çeşmesi, Alýaskadaky kod balygy Kollagen peptidiniň ýokary hilini döredýär.

 • Deri we süňk saglygy üçin halal deňiz balygy kollagen peptidleri

  Deri we süňk saglygy üçin halal deňiz balygy kollagen peptidleri

  Biofarmanyň aňyrsynda deri we süňk saglygy üçin deňiz balyklarynyň kollagen peptidini öndürýäris we üpjün edýäris.Deňiz balyk kollagen peptidimiz Halal barlanyldy we muslini sarp etmek üçin amatly.Deňiz balyk kollagen peptidimiz ak reňkli we bitarap tagamly bolup, suwda çalt eräp bilýär.

 • Bilelikdäki saglyk üçin berilmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Bilelikdäki saglyk üçin berilmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Düwürlenmedik ii ​​kollagen, towuk sternumyndan öndürilen ýerli kollagen görnüşini öz içine alýan maddadyr.Kollageniň “Triple gelix” giňişlik gurluşy, kollageniň denatirlenmändigini we bilelikdäki kıkyrtyklaryň saglyk gurluşyny saklamaga kömek etmek üçin köp usulda işlemäge ukyply ylmy önümçilik prosesi bilen saklandy.

 • Derini goraýan balyk çuňňur deňizden kollagen tripeptidi

  Derini goraýan balyk çuňňur deňizden kollagen tripeptidi

  Balyk kollagen peptidi daşky gurşawyň hapalanmagyndan, haýwan kesellerinden we ekerançylyk dermanlarynyň galyndylaryndan azat çuň deňiz kodunyň derisinden alynýar.Balyk kollagen tripeptidi, kollageniň biologiki işjeňligini üpjün etmek üçin iň kiçi birlikdir, molekulýar agramy 280 Daltona ýetip biler, adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip bilner.Esasy komponentiň deriniň we myşsanyň çeýeligini saklamakdyr.Önümleri aýallarda has meşhur bolýar.