Önümler

 • Deriniň saglygy üçin balyk kollagen peptidi

  Deriniň saglygy üçin balyk kollagen peptidi

  Balyk kollagen peptidi, balyk derisinden we tereziden alnan kollagen belok tozydyr.Gar-ak reňkli we bitarap tagamly yssyz belok tozy.Balyk kollagen peptidimiz suwda çalt eräp bilýär.Deriniň saglygy üçin berhiz goşundylarynda giňden ulanylýar.

 • Süňk saglygy üçin gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi ii

  Süňk saglygy üçin gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi ii

  Gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi, ferment gidroliz prosesi bilen towuk garynjalaryndan alnan ii görnüşli kollagen tozy.Onda bogun we süňk saglygy üçin möhüm düzüm bölegi bolan mukopolisakaridleriň baý mazmuny bar.Gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi II, adatça iýmit goşundylary önümlerinde ulanylýar.

 • Deriniň saglygy üçin deňiz balygy kollagen Tripeptid CTP

  Deriniň saglygy üçin deňiz balygy kollagen Tripeptid CTP

  Deňiz balygy kollagen tripeptidi üç sany aminokislotaly pes molekulaly agramly kollagen peptididir: glisin, prolin (ýa-da gidroksiprolin) we başga bir aminokislota.Deňiz balygy kollagen Tripeptid, pes molekulýar agramy 280 Dalton.Adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip we siňdirilip bilner.

 • Balyk şkalasyndan gidrolizlenen kollagen peptid tozy

  Balyk şkalasyndan gidrolizlenen kollagen peptid tozy

  Biofarmanyň aňyrsynda balyk şkalasyndan gidrolizlenen kollagen peptid tozy öndürýäris we üpjün edýäris.Balyk kollagenimizi öndürmek üçin ulanýan balyk masştabymyz, köp mukdarda belok we pes hapalanan Alýaskadaky Pollock Balyk terezisidir.Gidrolizlenen balyk kollagen peptid tozy, Deri saglygy üçin goşundylarda giňden ulanylýan maddadyr.

  Biofarmanyň aňyrsynda öndürilen gidrolizlenen balyk kollagen peptid tozy, bitarap tagam bilen düýbünden yssyz.Gar ak reňkli kollagen belok tozy.Gidrolizlenen kollagen peptid tozy, suwda çalt eräp bilýär.

 • Bilelikdäki saglyk goşundylary üçin USP Grade Bovine Hondroitin sulfaty

  Bilelikdäki saglyk goşundylary üçin USP Grade Bovine Hondroitin sulfaty

  Hondroitin sulfat, bazardaky we süňk saglygy üçin niýetlenen meşhur maddadyr.Adatça iriňli kıkırdaklardan alynýar we USP standartyna laýyk gelýär.Hondroitin sulfaty adam we haýwan garynjalarynda duş gelýän tebigy mukopolisakaridlerdir.Glýukozamin, gialuron kislotasy we kollagen ýaly beýleki bilelikdäki saglyk maddalary bilen bilelikde giňden ulanylýar.

 • Deriniň gözelligi üçin pes molekulýar agramly natriý gialuronat

  Deriniň gözelligi üçin pes molekulýar agramly natriý gialuronat

  Gialuron kislotasy adam bedeninde tebigy ýüze çykýan tebigy madda.Mukopolisakaridiň bir görnüşidir.Gialuron kislotasy deride we adam dokumalarynda birleşýän öýjük gurluşlarynda bar we bedeniň abatlanmagyny we nemlenmegini üpjün etmekde rol oýnaýar.Natriý gialuronat gialuron turşusynyň natriý duz görnüşidir.

 • Dessine çözülişi bilen ot iýýän iriňli kollagen peptidi

  Dessine çözülişi bilen ot iýýän iriňli kollagen peptidi

  Ot iýmitlenýän iriňli we derilerden öndürilen iriňli kollagen peptid tozy öndürýäris we üpjün edýäris.“Grass Fed” iriňli kollagen peptid tozy gowy akymly we amatly dykyzlygy bilen.Suwda çalt eräp bilýär we gaty içgiler poroşokyna öndürmek üçin amatlydyr.

 • Pes molekulaly agramly balyk kollagen peptidi

  Pes molekulaly agramly balyk kollagen peptidi

  Balyk kollagen peptidi ferment gidroliz prosesi bilen öndürilýär.Aminokislotanyň uzyn zynjyrlary pes molekulaly agramly ownuk zynjyrlar kesilýär.Adatça, balyk kollagen peptidimiz molekulýar agramy 1000-1500 Dalton bolýar.Hatda önümleriňiz üçin molekulanyň agramyny 500 Dalton töweregi edip düzüp bileris.

 • Towuk sternumyndan ýetişmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Towuk sternumyndan ýetişmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Düwürtiklenmedik towuk kollagen görnüşi, ýerli pes kollagen görnüşli ii poroşok, pes temperatura bilen oňat dizaýn edilen önümçilik prosesi bilen towuk sternumyndan alynýar.Kollagen belogynyň işjeňligi gowy saklanýar we ii görnüşli kollagen asyl üç gelix molekulýar gurluşynda galýar.Düwürlenmedik towuk kollagen görnüşi, bilelikdäki saglyk goşundylary üçin premium maddadyr.

 • Bokary bio-elýeterliligi bolan balyk kollagen tripeptid CTP

  Bokary bio-elýeterliligi bolan balyk kollagen tripeptid CTP

  Balyk kollagen tripeptidi, diňe üç aminokislotadan ybarat balyk kollagen peptidiniň pes molekulýar agramydyr.Balyk kollagen tripeptidiniň molekulýar agramy 280 Dalton ýaly az bolup biler.Deriniň saglygy funksiýasy üçin ulanylýan balyk kollagen tripeptidiniň 15% arassalygyny öndürip we üpjün edip bileris.

 • Towuk kollagen görnüşi üçin bilelikdäki saglyk üçin peýdaly ii

  Towuk kollagen görnüşi üçin bilelikdäki saglyk üçin peýdaly ii

  Towuk kollagen görnüşli ii poroşok ýokary hilli towuk döş garynjasyndan ýasalýar.Güýçli suwda erginliligi bar.Adamyň bedeni tarapyndan kollageniň beýleki uly molekulalaryna garanyňda has aňsat siňdirilýär we siňdirilýär.I görnüşimiz Towuk kollagen tozy, bogun agyrysyny we artriti bejermäge kömek edýän maddadyr