Önümler

 • Deri we süňk saglygy üçin halal deňiz balygy kollagen peptidleri

  Deri we süňk saglygy üçin halal deňiz balygy kollagen peptidleri

  Biofarmanyň aňyrsynda deri we süňk saglygy üçin deňiz balyklarynyň kollagen peptidini öndürýäris we üpjün edýäris.Deňiz balyk kollagen peptidimiz Halal barlanyldy we muslini sarp etmek üçin amatly.Deňiz balyk kollagen peptidimiz ak reňkli we bitarap tagamly bolup, suwda çalt eräp bilýär.

 • Bilelikdäki saglyk üçin berilmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Bilelikdäki saglyk üçin berilmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Düwürlenmedik ii ​​kollagen, towuk sternumyndan öndürilen ýerli kollagen görnüşini öz içine alýan maddadyr.Kollageniň “Triple gelix” giňişlik gurluşy, kollageniň denatirlenmändigini we bilelikdäki kıkyrtyklaryň saglyk gurluşyny saklamaga kömek etmek üçin köp usulda işlemäge ukyply ylmy önümçilik prosesi bilen saklandy.

 • Derini goraýan balyk çuňňur deňizden kollagen tripeptidi

  Derini goraýan balyk çuňňur deňizden kollagen tripeptidi

  Balyk kollagen peptidi daşky gurşawyň hapalanmagyndan, haýwan kesellerinden we ekerançylyk dermanlarynyň galyndylaryndan azat çuň deňiz kodunyň derisinden alynýar.Balyk kollagen tripeptidi, kollageniň biologiki işjeňligini üpjün etmek üçin iň kiçi birlikdir, molekulýar agramy 280 Daltona ýetip biler, adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip bilner.Esasy komponentiň deriniň we myşsanyň çeýeligini saklamakdyr.Önümleri aýallarda has meşhur bolýar.

 • Sport iýmit önümleri üçin HALAL Bovine kollagen peptidi

  Sport iýmit önümleri üçin HALAL Bovine kollagen peptidi

  Bovine Kollagen peptidi sportuň iýmitlenişiniň meşhur maddasydyr.Gidroliz prosesi bilen iriňli derilerden we derilerden öndürilýär.Biziň kollagen peptid tozy, pes molekulýar agramy bilen yssyz.Suwda çalt eräp bilýär.Düwürtik kollagen peptid tozy deriniň saglygy, myşsalary gurmak we bilelikdäki saglyk üçin önümlerde ulanylýar.

 • Towuk kıkyrtagynyň ekstrakty Gidrolizlenen kollagen görnüşi ii

  Towuk kıkyrtagynyň ekstrakty Gidrolizlenen kollagen görnüşi ii

  Gidrolizlenen kollagen görnüşi ii poroşok, ferment gidroliz prosesi bilen towuk garynjalaryndan alnan ii kollagen görnüşidir.Towukdan gelip çykýan kollagen görnüşli ii poroşok, bilelikdäki saglyk we süňk saglygy iýmit goşundylary önümlerinde giňden ulanylýan premium maddadyr.

 • Balyk derisinden 1 we 3 görnüşli gidrolizlenen kollagen tozy

  Balyk derisinden 1 we 3 görnüşli gidrolizlenen kollagen tozy

  Balyk derisinden gidrolizlenen 1-nji we 3-nji kollagen poroşokyny öndüriji.

  Gidrolizlenen görnüşimiz 1 we 3 Kollagen tozy, ak ak reňkli we bitarap tagamly kollagen belok tozy.Bu düýbünden yssyz we çalt suwa eräp bilýär.Deriniň saglygy üçin tagamly gaty içgileriň poroşok görnüşinde iýmit goşundylarynda köplenç ulanylýar.

  1-nji we 3-nji kollagen görnüşi adatça adamlaryň we haýwanlaryň derilerinde bolýar.Derileriň we dokumalaryň möhüm düzüm bölegi.I görnüşli kollagen, öýjükden daşary matrisada (ECM) we birleşdiriji dokumada tapylan esasy gurluş beloklaryndan biridir we kollagen bedeniň umumy belogynyň 30% -den gowragyny emele getirýär.

 • Deri saglygy üçin iýmit derejesi gialuron turşusy

  Deri saglygy üçin iýmit derejesi gialuron turşusy

  Gialuron kislotasy Streptococcus zooepidemicus ýaly mikroorganizmlerden fermentasiýa prosesi arkaly öndürilýär, soňra bolsa poroşok emele getirmek üçin ýygnalyp, arassalanyp we suwsuzlandyrylýar.

  Adam bedeninde gialuron kislotasy adam öýjükleri tarapyndan öndürilýän polisakariddir (tebigy uglewod) we deri dokumalarynyň, esasanam kıkyrtyk dokumasynyň esasy tebigy düzüm bölegi.Gialuron kislotasy deri we bilelikdäki saglyk üçin niýetlenen iýmit goşundylarynda we kosmetika önümlerinde täjirçilik taýdan ulanylýar.

 • Bilelikdäki saglyk goşundylary üçin towuk kollagen görnüşi ii

  Bilelikdäki saglyk goşundylary üçin towuk kollagen görnüşi ii

  Towuk kollagen görnüşli ii poroşok, ferment gidroliz prosesi bilen towuk garynjalaryndan alnan kollagen belok tozydyr.Onda ii görnüşli belok we mukopolisakaridleriň baý mazmuny bar.Towuk kollagen görnüşi ii, saglyk goşundylaryna goşulmak üçin ulanylýan meşhur maddadyr.Adatça kondroitin sulfat, glýukozamin we gialuron turşusy ýaly beýleki maddalar bilen bilelikde ulanylýar.

 • Gidrolizlenen iriňli kollagen peptidi gowy erginli

  Gidrolizlenen iriňli kollagen peptidi gowy erginli

  Gidrolizlenen iriňli kollagen peptidi, iriňli ýerlerden gidroliz prosesi netijesinde öndürilýän kollagen belok tozydyr.Biziň kollagen peptidimiz 1000 Dalton molekulýar agramyna eýe we çalt suwa eräp bilýär.Biziň kollagen poroşokymyz ak reňkli we bitarap tagamly.Gaty içgiler Poroşok önümçiliginde ulanmak üçin amatly.

 • Süňk saglygy üçin towuk sternumyndan 2-nji kollagen görnüşi

  Süňk saglygy üçin towuk sternumyndan 2-nji kollagen görnüşi

  Towuk kollagen 2 görnüşli poroşok, oňat dizaýn edilen önümçilik prosesi bilen towuk sternumyndan öndürilýär.Ak reňk we bitarap tagamly.Mukopolisakaridleriň baý mazmuny bar.Towuk kollagen görnüşli ii poroşok, bogun we süňk saglygy üçin ulanylýan meşhur maddadyr.

 • Süňk saglygy üçin kondroitin sulfat natriý

  Süňk saglygy üçin kondroitin sulfat natriý

  Hondroitin sulfat, doňuz ýa-da towuk ýa-da akula garynjalaryndan alynýan glikozaminoglikanyň bir görnüşidir.Hondroitin sulfat natriý, kondroitin sulfatyň natriý duz görnüşidir we adatça bilelikdäki saglyk iýmit goşundylary üçin funksional düzüm hökmünde ulanylýar.Bizde USP40 standartyna laýyk gelýän iýmit derejesi bolan Hondroitin sulfat bar.

 • Hondroitin sulfat natriý, CPC usuly bilen 90% arassalygy

  Hondroitin sulfat natriý, CPC usuly bilen 90% arassalygy

  Hondroitin sulfat natriý, kondroitin sulfatynyň natriý duz görnüşidir.Bu haýwan garynjalaryndan, iriňli garynjalar, towuk garynjalary we akula garynjalary ýaly alnan mukopolisakaridiň bir görnüşidir.Hondroitin sulfaty, köpden bäri ulanylyşy bilen meşhur bilelikdäki saglyk maddasydyr.