Haryt habarlary

 • Deriniň saglygy täze halaýan: balyk kollagen

  Deriniň saglygy täze halaýan: balyk kollagen

  Gözellik şasy Balyk Kollagen Peptid derisine ideg etmegiň usulyny girizensoň, arassa deňiz kollagen derrew gyzlaryň täze gözelligine öwrüldi.arassa deňiz kollagen, sözüň doly manysynda ýokumly madda bolmaly, ýöne kollagen nämedir ...
  Koprak oka
 • iriňli kollagen tozy, myşsa we maşk

  iriňli kollagen tozy, myşsa we maşk

  Belok goşundylarynyň bir görnüşi bolan kollagen belogy poroşok, ösümlik belogyna we haýwan belogyna bölünip bilner.100 ot iýmitlenýän iriňli kollagen haýwan belogy üçin iň köp ýaýran çig maldyr.iriňli kollagen tozy, möhüm gurluş belogy hökmünde möhüm komp ...
  Koprak oka
 • Iýmit saglygy goraýyşda kollageniň ulanylmagy

  Iýmit saglygy goraýyşda kollageniň ulanylmagy

  Kollagen esasan deride, süňkde, kıkyrdakda, dişlerde, tendonlarda, baglarda we haýwanlaryň gan damarlarynda bar bolan ak, aç-açan, şahasyz süýümli belokdyr.Birleşdiriji dokumanyň örän möhüm gurluş belogy bolup, org-ny goldamakda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Kollagen näme?

  Kollagen näme?

  Öýjükli matrisadaky gurluş belogynyň bir görnüşi bolan kollagen, grek dilinden emele gelen Kollagen diýlip atlandyrylýar.Kollagen esasan deride, süňkde, kıkyrtykda, dişlerde, tendonlarda, baglarda we haýwanlaryň gan damarlarynda duş gelýän ak, açyk we dallanmadyk süýümli belokdyr.Men ...
  Koprak oka
 • Gialuron kislotasy we deriniň saglygyndaky işi

  Gialuron kislotasy we deriniň saglygyndaky işi

  Gialuron kislotasy adamlarda we haýwanlarda tebigy ýagdaýda ýüze çykýar.Gialuron kislotasy öýjükli madda, witreus bedeni we adam bedeniniň sinowial suwuklygy ýaly birleşdiriji dokumalaryň esasy düzüm bölegidir.Saklamak üçin bedende möhüm fiziologiki funksiýalary oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Bilelikdäki saglyk üçin Towuk Sternumyndan berilmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Bilelikdäki saglyk üçin Towuk Sternumyndan berilmedik towuk kollagen görnüşi ii

  Düwürlenmedik görnüşiň umumy düşündirilişi II towuk kollagen Düwürlenmedik görnüş II towuk kollagen, towuk sternumyndan öndürilen premium işjeň görnüşli ii kollagen.“Undenatured ii” kollageniniň esasy häsiýeti, “ii” kollageniň öz ornunda saklanmagydyr ...
  Koprak oka
 • Bilelikdäki saglyk üçin towuk kollagen görnüşi ii

  Bilelikdäki saglyk üçin towuk kollagen görnüşi ii

  Towuk kollagen görnüşi, towuk sternum garynjalaryndan alnan belok düzümidir.Ak reňkli we bitarap tagamly ii görnüşli kollagen tozy.Gowy erginine eýe we çalt suwa eräp bilýär.Towuk ...
  Koprak oka
 • Balyk kollagen peptid öndürijisi

  Balyk kollagen peptid öndürijisi

  Wideo Balyk kollageniniň eriş ukybynyň görkezilmegi Peptid Balyk kollagen öndürijisi, balyk kollagen pudrasynyň iýmitlendiriji maddadygyna düşünýär ...
  Koprak oka
 • Balyk kollagen Tripeptid öndürijisi

  Balyk kollagen Tripeptid öndürijisi

  Biz biofarmanyň aňyrsynda täze önümimizi üstünlikli çykardyk: Balyk kollagen tripeptidi.Balyk kollagen tripeptidi näme?Balyk kollagen tripeptidi bio işjeň, pes agramly deňiz kollagen tripeptid molekulasyndan, ýokary ...
  Koprak oka