Haryt habarlary

 • Gidrolizlenen balyk kollagen näme?

  Gidrolizlenen balyk kollagen näme?

  Gidrolizlenen balyk kollagen bedenimizdäki möhüm belokdyr, bedenimiziň 85% -ini tutýar we tendonlaryň gurluşyny we güýjüni saklaýar.Tendonlar myşsalary birleşdirýär we myşsalary gysmagyň açarydyr.Gidrolizlenen balyk kollagenimiz deňiz balyk lykiasyndan çykarylýar ...
  Koprak oka
 • Gidrolizlenen kollagen görnüşi 1 we 3 görnüşli gidrolizlenen kollagen näme?

  Gidrolizlenen kollagen görnüşi 1 we 3 görnüşli gidrolizlenen kollagen näme?

  Kollagen deriniň, saçyň, dyrnaklaryň we bogunlaryň saglygyny we çeýeligini saklamakda möhüm rol oýnaýan belokdyr.Bedenimizde köp, beloklaryň umumy mukdarynyň 30% -ini tutýar.Kollageniň dürli görnüşleri bar, olaryň 1 we ...
  Koprak oka
 • Kollagen gidrolizaty näme edýär?

  Kollagen gidrolizaty näme edýär?

  Kollagen gidrolizat tozy, kollageni ownuk peptidlere bölmek arkaly taýýarlanan goşundy.Kollagen bedende iň köp belok bolup, deri, süňk we kıkyrdak ýaly birleşdiriji dokumalarda bolýar.Gidrolizlenen kollagen has aňsat siňdirilýär we siňdirilýär ...
  Koprak oka
 • “Bovine Collagen” bilelikdäki çeýeligi we rahatlygy ösdürýär

  “Bovine Collagen” bilelikdäki çeýeligi we rahatlygy ösdürýär

  Deri, myşsalary, bogunlary we ş.m. nyşana alýan kollageniň dürli görnüşleri bar.Biziň kompaniýamyz ýokardaky üç dürli funksiýa bilen kollagen berip biler.Hereöne bu ýerde ...
  Koprak oka
 • Gözellik iýmitiniň täze nesli: Gidrolizlenen balyk kollagen tripeptidi

  Gözellik iýmitiniň täze nesli: Gidrolizlenen balyk kollagen tripeptidi

  Kollagen deri, süňk, myşsa, tendon, kıkyrtyk we gan damarlary ýaly dokumalarda duş gelýän adam bedenimizde örän möhüm madda.Ageaşyň ulalmagy bilen kollagen bedende ýuwaş-ýuwaşdan iýilýär, şonuň üçin bedeniň käbir funksiýalary hem gowşaýar....Aly ...
  Koprak oka
 • Gidrolizlenen kollagen tozy bilen ýaş deriniň syryny açyň

  Gidrolizlenen kollagen tozy bilen ýaş deriniň syryny açyň

  Soňky ýyllarda gidrolizlenen kollagen tozy, saglyga birnäçe peýdalary wada berýän iýmit goşundysy hökmünde meşhurlyk gazandy.Bilelikdäki saglygy ösdürmekden deriniň hilini ýokarlandyrmakdan başlap, onuň peýdalary tükeniksiz ýaly görünýär.Bu blogda gidrolizlenenlere içgin serederis ...
  Koprak oka
 • Kod balygy kollagen peptid, bilelikdäki agyry üçin “Halasgär”

  Kod balygy kollagen peptid, bilelikdäki agyry üçin “Halasgär”

  Balyk kollagen önümleriniň arasynda kod balyk kollagen, beýleki balyklardan alnan kollagen önümleri bilen deňeşdirilende yzygiderli saýlanyp bilinýän önümdir.Kod kollageniniň arassalygy gaty ýokary, ýokumly maddalara baý we adam bedeni tarapyndan siňdirilmegi aňsat.Şol ýerde ...
  Koprak oka
 • Pes molekulýar agram Çuň deňizdäki balyk kollagen granulasy

  Pes molekulýar agram Çuň deňizdäki balyk kollagen granulasy

  Balyk kollagen granulasy deňiz balyklaryndan kollagen çeşmesidir.Onuň molekulýar gurluşy adam bedenindäki kollagen bilen meňzeýär.Çuň deňizdäki balyk kollagen granulasy pes molekulaly agramly ak reňkli granulalara akdyr.Bu balyk sebäpli kollagen granulasynyň sma bar ...
  Koprak oka
 • Ösümlik bilen iýmitlenýän sygyr derisinden gidrolizlenen iriň kollagen tozy

  Ösümlik bilen iýmitlenýän sygyr derisinden gidrolizlenen iriň kollagen tozy

  Kollageniň gözlegleri we ösüşleri kollagen ilkinji gezek sahna çykaly bäri has meşhur boldy.Şol bir wagtyň özünde kollageniň taýýar önümleri hem barha köpelýär.Bazarda t ... boýunça dürli taýýar önümler peýda boldy.
  Koprak oka
 • Gidrolizlenen balyk kollagen peptidi deriniň çeýeligini dikeltmäge kömek edýär

  Gidrolizlenen balyk kollagen peptidi deriniň çeýeligini dikeltmäge kömek edýär

  Häzirki wagtda gidrolizlenen balyk kollagen peptidi bazardaky iň meşhur iýmit goşundylarynyň birine öwrüldi.Iýmitde, saglygy goraýyş önümlerinde, kosmetika, lukmançylyk we beýleki ugurlarda giň isleg we bazaryň ululygy we oňat ösmegi bilen ...
  Koprak oka
 • Deriniň saglygy täze halaýan: balyk kollagen

  Deriniň saglygy täze halaýan: balyk kollagen

  Gözellik şasy Balyk Kollagen Peptid derisine ideg etmegiň usulyny girizensoň, arassa deňiz kollagen derrew gyzlaryň täze gözelligine öwrüldi.arassa deňiz kollagen, sözüň doly manysynda ýokumly madda bolmaly, ýöne kollagen nämedir ...
  Koprak oka
 • iriňli kollagen tozy, myşsa we maşk

  iriňli kollagen tozy, myşsa we maşk

  Belok goşundylarynyň bir görnüşi bolan kollagen belogy poroşok, ösümlik belogyna we haýwan belogyna bölünip bilner.100 ot iýmitlenýän iriňli kollagen haýwan belogy üçin iň köp ýaýran çig maldyr.iriňli kollagen tozy, möhüm gurluş belogy hökmünde möhüm komp ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2