Gidrolizlenen balyk kollagen näme?

Gidrolizlenen balyk kollagen bedenimizdäki möhüm belokdyr, bedenimiziň 85% -ini tutýar we tendonlaryň gurluşyny we güýjüni saklaýar.Tendonlar myşsalary birleşdirýär we myşsalary gysmagyň açarydyr.Gidrolizlenen balyk kollagenimiz deňiz balyk derilerinden alynýar, arassalygy 95% töweregi bolup biler.Iýmit goşundylaryna, bilelikdäki saglygy goraýyş önümlerine, kosmetika önümlerine we ş.m. giňden ulanylyp bilner.

  • Gidrolizlenen balyk kollagen näme?
  • Gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri näme üçin peýdaly?
  • Gidrolizlenen kollagen ýa-da balyk kollagen haýsy?

Gidrolizlenen balyk kollagen näme?

Kollagen tebigy ýagdaýda ýüze çykýan belok bolup, derimiziň, süňklerimiziň, bogunlarymyzyň we birleşdiriji dokumalarymyzyň saglygy we gurluş bitewiliginde möhüm rol oýnaýar.Bu ýerlere güýç, çeýeligi we goldaw berýär, ony sagdyn bedeniň möhüm bölegi edýär.Kollageni dürli görnüşlerde tapyp bolýar, olaryň biri gidrolizlenen balyk kollagenidir.

Gidrolizlenen balyk kollagen, adyndan görnüşi ýaly, balyklardan alynýar.Gidroliz diýilýän proses arkaly kollagen molekulalaryny kiçi peptid zynjyrlaryna bölmek arkaly alynýar.Bu amal, kollageniň güýçli üç gelix gurluşyny kiçi, aňsat siňdirilýän peptidlere bölmek üçin fermentleriň ýa-da kislotalaryň ulanylmagyny öz içine alýar.Bu peptidler goşundy hökmünde sarp edilende ýa-da derini bejermek önümlerine goşulanda bedene köp peýdalary hödürleýär.

Gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri näme üçin peýdaly?

Esasy artykmaçlyklaryndan birigidrolizlenen balyk kollagen peptidleriderisine oňyn täsir edýär.Geçirilen gözlegler gidrolizlenen balyk kollagen peptidlerini yzygiderli iýmegiň deriniň çeýeligini, gidratasiýasyny gowulaşdyryp, ajallaryň we inçe çyzyklaryň görünmegini azaldyp biljekdigini görkezdi.Peptidler ýaş derini saklamak üçin zerur bolan täze kollagen süýümleriniň we elastiniň önümçiligini höweslendirýär.Mundan başga-da, bu peptidler deriniň tebigy gorag mehanizmlerini güýçlendirip, zyýanly UV şöhlelerinden we daşky gurşawy hapalaýjylardan gorap biler.

Mundan başga-da, gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri bilelikdäki saglygy goldaýar.Kollagen ýaş bilen tebigy ýagdaýda azalýarka, bogun oňaýsyzlygy we berklik has ýygylaşýar.Gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri bilen doldurmak, kıkyrdagyň täzelenmegi üçin zerur gurluş böleklerini üpjün edip biler we bogunlarda çişmegi azaldyp biler.Köp adamlar gidrolizlenen balyk kollagen peptidlerini gündelik işlerine goşansoň, bogun agyrysynyň azalandygyny we hereketiniň gowulaşandygyny habar berdiler.

Derisine we bilelikdäki peýdalaryna goşmaça, gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri sagdyn saçlary we dyrnaklary ösdürýär.Kollagen saçyň we dyrnagyň gurluşynyň möhüm düzüm bölegi bolup, onuň peselmegi dyrnaklaryň döwülmegine we saçyň döwülmegine sebäp bolup biler.Goşundy arkaly kollagen derejesini doldurmak bilen, adamlar has güýçli we sagdyn saçlara we dyrnaklara habar berdiler.

Anotherene-de bir bellemeli peýdasygidrolizlenen balyk kollagen peptidleriiçegäniň saglygyna oňyn täsir edýär.Kollagen peptidleri iýmit siňdiriş ulgamynyň gatlagyny abatlamaga, çişmegi azaltmaga we peýdaly içege bakteriýalarynyň ösmegine goldaw berip biler.Bu iýmit siňdirişiň gowulaşmagyna, çişmeginiň peselmegine we ýokumly maddalaryň has gowy siňmegine sebäp bolup biler.

Kollagen peptidleriniň hemmesiniň deň derejede döredilmeýändigini bellemelidiris.Gidrolizlenen balyk kollagen, esasanam, deride, bogunlarda, saçlarda we dyrnaklarda peýdalary bilen tanalýan I görnüşli kollagen baýdyr.Onuň kiçijik peptid ululygy, has gowy siňdirilmegini üpjün edýär we kollagen goşundylaryny köpeltmek isleýänler üçin ajaýyp saýlama bolýar.

Gidrolizlenen balyk kollagen peptidiniň çalt gözden geçiriş sahypasy

 
Haryt ady Gidrolizlenen balyk kollagen tozy
Gelip çykyşy Balyk masştaby we deri
Daş görnüşi Ak poroşok
CAS belgisi 9007-34-5
Önümçilik prosesi ferment gidrolizi
Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
Guramakda ýitgi ≤ 8%
Çözüw Suwda gowy ergin
Molekulýar agram 1500 Dalton-dan az
Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik, adam bedeni tarapyndan çalt we aňsat siňdirilmegi
Arza Garramaga ýa-da bilelikdäki saglyk üçin gaty içgiler tozy
Halal şahadatnama Hawa, MUI Halal bar
HealthB saglyk şahadatnamasy Hawa, EUB saglyk şahadatnamasy gümrük taýdan arassalamak maksady bilen elýeterlidir
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 10kg / deprek, 27drum / palet
 

Gidrolizlenen kollagen ýa-da balyk kollagen haýsy?

Gidrolizlenen balyk kollageniniň hödürleýän möhüm artykmaçlygy, iň ýokary bio-elýeterliligi.Peptidiň ululygy sebäpli gidrolizlenen balyk kollagen beden tarapyndan aňsatlyk bilen siňýär we deriniň çuň gatlaklaryna we birleşdiriji dokumalara has täsirli bolýar.Uly molekulalary bolan yzygiderli balyk kollagen derä täsirli girip bilmeýär.

Mundan başga-da,gidrolizlenen balyk kollagenbedende kollagen sintezini höweslendirýändigi görkezildi.Bu täsir adaty balyk kollageninde aýdylmaýar.

Göz öňünde tutmaly ýene bir möhüm faktor kollageniň çeşmesidir.Adaty balyk kollagen dürli balyk görnüşlerinden emele gelýär we çeşmesine baglylykda hili üýtgäp biler.Gidrolizlenen balyk kollagen, köplenç kollageniň köpdügi belli bolan kod ýa-da losos ýaly sowuk suwly balyklardan alynýar.Şonuň üçin gidrolizlenen balyk kollagen, has gowy netijeleri üpjün edip, kollagen peptidleriniň has köp konsentrasiýasyny üpjün edýär.

Ahyrynda, tagamy we köp taraplylygyny ýatdan çykaralyň.Gidrolizlenen balyk kollagen, umuman, tagamsyz we yssyz bolup, dürli iýmitlere we içgilere goşmak üçin iň amatly saýlama bolýar.Beýleki tarapdan, yzygiderli balyk kollageniniň, käbir ulanyjylar üçin oňaýsyz bolup biljek balyk tagamy ýa-da ysy bolup biler.

Sözümiň ahyrynda, gidrolizlenen kollagen bilen balyk kollageniniň saglyga birnäçe peýdasy bar bolsa-da, gidrolizlenen balyk kollagen has gowy saýylýan ýaly.Onuň kiçi peptid ululygy we has ýokary bio-elýeterliligi ony beden tarapyndan has aňsat siňdirýär we deri, bogunlar, saçlar we dyrnaklar üçin has gowy netijeleri berýär.Mundan başga-da, sowuk suwly balyklardan alynmagy, kollagen peptidleriniň has köp konsentrasiýasyny üpjün edýär.Şeýlelik bilen, kollageni gündelik işiňize goşmak isleýän bolsaňyz, gidrolizlenen balyk kollagenini göz öňünde tutuň.

Biofarmanyň aňyrsynda

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Beyond Biopharma Co., Ltd.” Hytaýda ýerleşýän ISO 9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan kollagen köp mukdarda poroşok we jelatin seriýaly önümidir.Önümçilik desgamyz tutuş bir meýdany öz içine alýar9000inedördül metr we enjamlaşdyrylan4aýratyn ösen awtomatiki önümçilik liniýalary.HACCP ussahanamyz töweregi gurşap aldy5500㎡we GMP ussahanamyz 2000 around töweregi meýdany öz içine alýar.Önümçilik desgamyz ýyllyk önümçilik kuwwaty bilen bezelendir3000MTKollagen köp mukdarda poroşok we5000MTJelatin önümleri.Kollagen köp mukdarda poroşokymyzy we Jelatini daş-töwerege eksport etdik50 ýurtbütin dünýäde.


Iş wagty: Iýul-19-2023