Balyk kollagen tripeptidi

 • Gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri süňk saglygyny ösdürip biler

  Gidrolizlenen balyk kollagen peptidleri süňk saglygyny ösdürip biler

  Balyk kollagenimiz gidroliz bilen alynýar we bu usul bilen alnan balyk kollageniniň suwuň siňdirilmegi gaty gowy, şonuň üçin gidrolizlenen balyk kollageniniň suwda erginligi tebigy taýdan ajaýyp.Gidrolizlenen balyk kollagen süňk saglygyny we birleşdiriji dokumalary ösdürmekde möhüm rol oýnaýar.Aghli ýaşdaky hemmämiz üçin süňklerimizi goramak üçin zerur bolanda balyk kollagenini doldurmak zerurdyr.

 • Bokary bio-elýeterliligi bolan balyk kollagen tripeptid CTP

  Bokary bio-elýeterliligi bolan balyk kollagen tripeptid CTP

  Balyk kollagen tripeptidi, diňe üç aminokislotadan ybarat balyk kollagen peptidiniň pes molekulýar agramydyr.Balyk kollagen tripeptidiniň molekulýar agramy 280 Dalton ýaly az bolup biler.Deriniň saglygy funksiýasy üçin ulanylýan balyk kollagen tripeptidiniň 15% arassalygyny öndürip we üpjün edip bileris.

 • Deri saglygy iýmitleri üçin balyk kollagen tripeptid CTP

  Deri saglygy iýmitleri üçin balyk kollagen tripeptid CTP

  Balyk kollagen tripeptidi, balyk kollagen peptidiniň iň kiçi gurluş birligidir.

  Kollageniň iň kiçi gurluş birligi we funksional birligi kollagen tripeptiddir (“CTP” diýlip atlandyrylýan Kollagen tripeptid), molekulýar agramy 280D.Balyk kollagen tripeptidi 3 aminokislotadan durýar, Balyk kollagen tripeptidi makromolekulýar kollagen bilen tapawutlanýar we göni içege siňdirilip bilner.

 • 280 Dalton MWt bilen balyk kollagen Tripeptid CTP

  280 Dalton MWt bilen balyk kollagen Tripeptid CTP

  Balyk kollagen tripeptidi (CTP) üç sany aminokislotadan “glisin (G) -prolin (P) -X (beýleki aminokislotalar)” -dan ybarat yzygiderlilikdir.Balyk kollagen tripeptidi, kollageni biologiki taýdan işjeňleşdirýän iň kiçi bölümdir.Gurluşyny diňe GLY-XY diýip aňladyp bolar, molekulýar agramy 280 Dalton.Balyk kollagen tripeptidi deriniň saglygy üçin iň ýokary maddadyr.

 • Deriniň saglygy üçin deňiz balygy kollagen Tripeptid CTP

  Deriniň saglygy üçin deňiz balygy kollagen Tripeptid CTP

  Deňiz balygy kollagen tripeptidi üç sany aminokislotaly pes molekulaly agramly kollagen peptididir: glisin, prolin (ýa-da gidroksiprolin) we başga bir aminokislota.Deňiz balygy kollagen Tripeptid, pes molekulýar agramy 280 Dalton.Adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip we siňdirilip bilner.

 • Balyk kollageniniň çeşmesi neşe galyndylary we beýleki töwekgelçilikler bolmasa howpsuzdyr

  Balyk kollageniniň çeşmesi neşe galyndylary we beýleki töwekgelçilikler bolmasa howpsuzdyr

  Balyk derisinden alnan kollagen, esasan, dünýäde iň köp ýygnalýan balyklaryň biri bolan çuň deňiz kodunyň derisidir.Çuň deňiz kody, dürli ýurtlarda aýallaryň arasynda örän meşhurdyr, sebäbi howpsuzlyk nukdaýnazaryndan haýwan keseli we medeni dermanlaryň galyndylary ýok.Gidrolizlenen deňiz kollagen tozy, molekulýar agramy 1000 dalton.Az molekulýar agramy sebäpli, gidrolizlenen kollagen tozy suwda derrew erär we adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip bilner.Garramaga we garramaga garşy möhüm wezipeleriň biridir.

 • Derini goraýan balyk çuňňur deňizden kollagen tripeptidi

  Derini goraýan balyk çuňňur deňizden kollagen tripeptidi

  Balyk kollagen peptidi daşky gurşawyň hapalanmagyndan, haýwan kesellerinden we ekerançylyk dermanlarynyň galyndylaryndan azat çuň deňiz kodunyň derisinden alynýar.Balyk kollagen tripeptidi, kollageniň biologiki işjeňligini üpjün etmek üçin iň kiçi birlikdir, molekulýar agramy 280 Daltona ýetip biler, adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip bilner.Esasy komponentiň deriniň we myşsanyň çeýeligini saklamakdyr.Önümleri aýallarda has meşhur bolýar.