Gialuron kislotasy

 • Iýmit derejeli gialuron kislotasy bilelikdäki zyýany gowulaşdyryp biler

  Iýmit derejeli gialuron kislotasy bilelikdäki zyýany gowulaşdyryp biler

  Gialuron kislotasynyň çalt ösmegi bilen, dürli dörediş usulyna görä gialuron turşusynyň dürli funksiýalary bar.Indi bolsa, bütin dünýäde marketingde gialuron turşusy materiallarynyň düzümindäki köp sanly iýmit goşundylarynyň bardygyny görüp bileris.Gialuron turşusynyň ägirt uly funksiýalary sebäpli, süňkümizi ýa-da kıkyrtyk saglyk problemalarymyzy gowulaşdyryp biler.Iýmit derejeli gialuron turşusy bedenimiz üçin düýbünden howpsuzdyr.Bilelikdäki kynçylykdan ejir çekýärsiňiz öýdýän your we kıkyrtyk zeperiniň hakykylygyny üýtgetmäge synanyşsaňyz, iýmit derejämiziň gialuron turşusyny saýlaň.

 • Lukmançylyk derejeli gialuron kislotasy deriniň çeýeligi meselelerini aňsatlyk bilen halas edip biler

  Lukmançylyk derejeli gialuron kislotasy deriniň çeýeligi meselelerini aňsatlyk bilen halas edip biler

  Gialuron kislotasy adam bedeni tarapyndan öndürilýän tebigy, ýelimli we tekiz madda.Adamyň bedeniniň derisinde, kıkyrtykda, nerwde, süňklerde we gözlerde tebigy bolan polisakariddir.Lukmançylyk derejeli gialuron turşusy gialuron turşusynyň biridir we ony derimizde, ýüzümizde ýa-da süňkümizde ulanyp bileris.Medisina derejeli gialuron turşusyny derimize ulansak, deriniň çeýeligini aňsatlyk bilen halas edip biler.Deri bilen baglanyşykly käbir kynçylyklary başdan geçirýän bolsaňyz, belki lukmançylyk derejeli gialuron turşusyny saýlamaga synanyşyp bilersiňiz.

 • Kosmetiki derejeli gialuron turşusy deriniň çeýeligini ýokarlandyryp biler

  Kosmetiki derejeli gialuron turşusy deriniň çeýeligini ýokarlandyryp biler

   

  Gialuron kislotasy, deriniň dokumalarynda, esasanam kıkyrtyk dokumalarynda esasy tebigy komponent bolan çylşyrymly molekulýar.1 000 000 Dalton töweregi pes molekulaly kosmetiki derejeli gialuron turşusy.Dermisiň ýok bolan çyglylygyny dolduryp, zeper ýeten derini bejerip, derini nemlendirip we ýaşaryp biler.Şonuň üçin kosmetiki derejeli gialuron turşusy derimiziň çeýeligini ýokarlandyrmak üçin gowy saýlawdyr.

   

 • Deri saglygy üçin iýmit derejesi gialuron turşusy

  Deri saglygy üçin iýmit derejesi gialuron turşusy

  Gialuron kislotasy Streptococcus zooepidemicus ýaly mikroorganizmlerden fermentasiýa prosesi arkaly öndürilýär, soňra bolsa poroşok emele getirmek üçin ýygnalyp, arassalanyp we suwsuzlandyrylýar.

  Adam bedeninde gialuron kislotasy adam öýjükleri tarapyndan öndürilýän polisakariddir (tebigy uglewod) we deri dokumalarynyň, esasanam kıkyrtyk dokumasynyň esasy tebigy düzüm bölegi.Gialuron kislotasy deri we bilelikdäki saglyk üçin niýetlenen iýmit goşundylarynda we kosmetika önümlerinde täjirçilik taýdan ulanylýar.

 • Süňk saglygy üçin iýilýän derejeli gialuron turşusy

  Süňk saglygy üçin iýilýän derejeli gialuron turşusy

  Gialuron turşusy, natriý duzy natriý gialuronat diýlip hem atlandyrylýar, süňk saglygy we deriniň gözelligi üçin niýetlenen iýmit goşundylarynda ulanylýan meşhur maddadyr.Gialuron kislotasy (HA) iň ýönekeý glikozaminoglikan (negatiw zarýadly polisakaridleriň synpy) we öýjükden daşary matrisanyň (ECM) esasy düzüm bölegi bolup durýar.

 • Deriniň gözelligi üçin pes molekulýar agramly natriý gialuronat

  Deriniň gözelligi üçin pes molekulýar agramly natriý gialuronat

  Gialuron kislotasy adam bedeninde tebigy ýüze çykýan tebigy madda.Mukopolisakaridiň bir görnüşidir.Gialuron kislotasy deride we adam dokumalarynda birleşýän öýjük gurluşlarynda bar we bedeniň abatlanmagyny we nemlenmegini üpjün etmekde rol oýnaýar.Natriý gialuronat gialuron turşusynyň natriý duz görnüşidir.