Habarlar

 • “Vitafoods Asia” -a çakylyk 20 20-22,2023, Bangkok, Taýland

  “Vitafoods Asia” -a çakylyk 20 20-22,2023, Bangkok, Taýland

  Gadyrly müşderi, kompaniýamyza uzak möhletleýin goldawyňyz üçin köp sag boluň.“Vitafoods Asia” sergisi mynasybetli, saparyňyza tüýs ýürekden garaşýarys we gelmegiňize garaşýarys.Serginiň senesi: 20-22.SEP.2 ...
  Koprak oka
 • Kompaniýamyzy ISO 9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy kepillendiriş şahadatnamasyny üstünlikli täzeläň

  Kompaniýamyzy ISO 9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy kepillendiriş şahadatnamasyny üstünlikli täzeläň

  Kompaniýanyň standartlaşdyrylan we standartlaşdyrylan dolandyryş derejesini güýçlendirmek, kompaniýanyň önümçilik dolandyryş ukybyny has-da ýokarlandyrmak, ajaýyp hyzmat hilini döretmek we kompaniýanyň marka täsirini ýokarlandyrmak üçin kompaniýa kämillik derejesini ýokarlandyrdy ...
  Koprak oka
 • Gutlaýan BEYOND BIOPHARMA CO., LTD azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy ISO22000: 2018 kepilnamasyny üstünlikli aldy!

  Gutlaýan BEYOND BIOPHARMA CO., LTD azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy ISO22000: 2018 kepilnamasyny üstünlikli aldy!

  Azyk howpsuzlygy ýaşamak we saglyk üçin ilkinji päsgelçilikdir.Häzirki wagtda azyk howpsuzlygy bilen baglanyşykly yzygiderli wakalar we gowy we erbet garyşyk “gara marka” adamlaryň azyk howpsuzlygyna ünsi we ünsüni döretdi.Kollagen önümçilik kärhanalarynyň biri hökmünde BEYOND BIOPHARM ...
  Koprak oka
 • Gowy täzelik!Biopharma Co., Ltd.-den başga ABŞ FDA hasaba alyş şahadatnamasyny 2023-nji ýylda üstünlikli täzeläň!

  Gowy täzelik!Biopharma Co., Ltd.-den başga ABŞ FDA hasaba alyş şahadatnamasyny 2023-nji ýylda üstünlikli täzeläň!

  Biopharma Co., Ltd.-den başga, başga bir subutnama goşmak üçin markamyzyň güýji we önümiň hili üçin ABŞ FDA hasaba alyş şahadatnamasyny üstünlikli aldyňyz!Tutuşlygyna alanyňda, Beofharma Co., Ltd. Howpsuzlyk, saglyk we Zhuo Chuang hiline esaslanyp, ýokary derejeli ...
  Koprak oka
 • Deriniň saglygy täze halaýan: balyk kollagen

  Deriniň saglygy täze halaýan: balyk kollagen

  Gözellik şasy Balyk Kollagen Peptid derisine ideg etmegiň usulyny girizensoň, arassa deňiz kollagen derrew gyzlaryň täze gözelligine öwrüldi.arassa deňiz kollagen, sözüň doly manysynda ýokumly madda bolmaly, ýöne kollagen nämedir ...
  Koprak oka
 • iriňli kollagen tozy, myşsa we maşk

  iriňli kollagen tozy, myşsa we maşk

  Belok goşundylarynyň bir görnüşi bolan kollagen belogy poroşok, ösümlik belogyna we haýwan belogyna bölünip bilner.100 ot iýmitlenýän iriňli kollagen haýwan belogy üçin iň köp ýaýran çig maldyr.iriňli kollagen tozy, möhüm gurluş belogy hökmünde möhüm komp ...
  Koprak oka
 • Iýmit saglygy goraýyşda kollageniň ulanylmagy

  Iýmit saglygy goraýyşda kollageniň ulanylmagy

  Kollagen esasan deride, süňkde, kıkyrdakda, dişlerde, tendonlarda, baglarda we haýwanlaryň gan damarlarynda bar bolan ak, aç-açan, şahasyz süýümli belokdyr.Birleşdiriji dokumanyň örän möhüm gurluş belogy bolup, org-ny goldamakda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Kollageniň lukmançylyk kosmetologiýasynda ulanylmagy

  Kollageniň lukmançylyk kosmetologiýasynda ulanylmagy

  Lukmançylyk materiallarynyň ulanylyşy Dokuma in engineeringenerçiliginiň ulanylyşy burnakmak Gözellik programmasy Kollagen, esasan deride, süňkde, kıkyrtykda, teýde bar bolan ak, açyk, şahasyz süýümli belokdyr.
  Koprak oka
 • Kollagen näme?

  Kollagen näme?

  Öýjükli matrisadaky gurluş belogynyň bir görnüşi bolan kollagen, grek dilinden emele gelen Kollagen diýlip atlandyrylýar.Kollagen esasan deride, süňkde, kıkyrtykda, dişlerde, tendonlarda, baglarda we haýwanlaryň gan damarlarynda duş gelýän ak, açyk we dallanmadyk süýümli belokdyr.Men ...
  Koprak oka
 • Balyk kollagen peptidi we deriniň gözelligi

  Balyk kollagen peptidi we deriniň gözelligi

  Balyk kollagen peptidi pes molekulaly agramly kollageniň bir görnüşidir.Balyk kollagen peptidleri, balyk etini ýa-da balyk derisini, balyk terezini, balyk süňklerini we beýleki önümleri gaýtadan işleýän we pes -... ulanyp, proteoliz tehnologiýasy arkaly alnan ownuk molekulýar peptid önümlerine degişlidir.
  Koprak oka
 • Gialuron kislotasy we deriniň saglygyndaky işi

  Gialuron kislotasy we deriniň saglygyndaky işi

  Gialuron kislotasy adamlarda we haýwanlarda tebigy ýagdaýda ýüze çykýar.Gialuron kislotasy öýjükli madda, witreus bedeni we adam bedeniniň sinowial suwuklygy ýaly birleşdiriji dokumalaryň esasy düzüm bölegidir.Saklamak üçin bedende möhüm fiziologiki funksiýalary oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Towuk kollagen görnüşi barada näme bilmeli?

  Towuk kollagen görnüşi barada näme bilmeli?

  Biz biofarmanyň aňyrsynda Hytaýda ýerleşýän towuk kollagen görnüşi ii-iň ISO9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan önümidir.Bu gün, towuk kollagen görnüşi ii hakda ähli zady bilmek üçin jikme-jik görnüşde towuk kollagen görnüşini tanatmakçy.Bu makalada ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2