Towuk kollagen II görnüşi

 • Tebigy gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi II bogun agyrysyny aýyryp biler

  Tebigy gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi II bogun agyrysyny aýyryp biler

  Towuk kollagen II görnüşi, adaty bolmadyk II kollagen görnüşi bilen hem atlandyrylýar.Düwürlenmedik görnüşi II kollagen, pes temperatura çykarmak usuly bilen towuk garynjasyndan tebigy kollagen önümidir.Bu towuk kollagen II görnüşi, bu artrit keselinden ejir çekýänler üçin gowy habar, sebäbi bu önümi iýmek, paýhasly ulansak, artrit agyrysyny ýeňletmäge ep-esli kömek edip biler.Indi bolsa, artritiň abatlanylmagynda we gaýtadan dikeldilmeginde towuk kollagen II görnüşiniň möhüm rol oýnaýandygyny görkezýän köp ygtybarly gözlegler bar.

 • Bolýar - erän towuk kollagen II görnüşi poroşok süňk saglygy üçin peýdalydyr

  Bolýar - erän towuk kollagen II görnüşi poroşok süňk saglygy üçin peýdalydyr

  Towuk kollagen II görnüşi, “Undenatured type ii collagen” hem diýilýär, bu adaty kollagen däl, köp häsiýetli iýmit maddalarydyr.Pes temperatura çykarmak usuly arkaly we ýokary biologiki işjeňligi saklaýar.Otheröne beýleki görnüşli kollagen ýaly gowy çözülişine eýe.Esasanam, towuk kollagen II görnüşi osteoartropatiýanyň howandary hökmünde tanalýardy.

 • Towuk kollagen görnüşi ii beden tarapyndan has aňsat sorulýar

  Towuk kollagen görnüşi ii beden tarapyndan has aňsat sorulýar

  Önüm mukopolisakaridlere baýdyr.Beýleki makromolekulýar kollagen bilen deňeşdirilende, towuk kollagen II görnüşi adam bedenine siňdirmek, siňdirmek we ulanmak has aňsatdyr we süňkleriň hilini ýokarlandyrmaga we osteoporozy gowulaşdyrmaga kömek edýär

 • Towuk kıkyrtagynyň ekstrakty Gidrolizlenen kollagen görnüşi ii

  Towuk kıkyrtagynyň ekstrakty Gidrolizlenen kollagen görnüşi ii

  Gidrolizlenen kollagen görnüşi ii poroşok, ferment gidroliz prosesi bilen towuk garynjalaryndan alnan ii kollagen görnüşidir.Towukdan gelip çykýan kollagen görnüşli ii poroşok, bilelikdäki saglyk we süňk saglygy iýmit goşundylary önümlerinde giňden ulanylýan premium maddadyr.

 • Bilelikdäki saglyk üçin towuk kollagen görnüşi ii

  Bilelikdäki saglyk üçin towuk kollagen görnüşi ii

  Towuk kollagen II görnüşi, towuk garynjalaryndan alnan kollagen belok tozy.Mukopolisakaridleriň baý mazmuny bolan ii kollagen görnüşidir.Towuk kollagen görnüşi ii ak-sary reňkde we bitarap tagamly.Suwda çalt eräp bilýär we gaty içgiler öndürmek üçin poroşok, planşetler we bilelikdäki saglyk üçin niýetlenen kapsulalar.

 • Süňk saglygy üçin gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi ii

  Süňk saglygy üçin gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi ii

  Gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi, ferment gidroliz prosesi bilen towuk garynjalaryndan alnan ii görnüşli kollagen tozy.Onda bogun we süňk saglygy üçin möhüm düzüm bölegi bolan mukopolisakaridleriň baý mazmuny bar.Gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi II, adatça iýmit goşundylary önümlerinde ulanylýar.

 • Bilelikdäki saglyk goşundylary üçin towuk kollagen görnüşi ii

  Bilelikdäki saglyk goşundylary üçin towuk kollagen görnüşi ii

  Towuk kollagen görnüşli ii poroşok, ferment gidroliz prosesi bilen towuk garynjalaryndan alnan kollagen belok tozydyr.Onda ii görnüşli belok we mukopolisakaridleriň baý mazmuny bar.Towuk kollagen görnüşi ii, saglyk goşundylaryna goşulmak üçin ulanylýan meşhur maddadyr.Adatça kondroitin sulfat, glýukozamin we gialuron turşusy ýaly beýleki maddalar bilen bilelikde ulanylýar.

 • Süňk saglygy üçin towuk sternumyndan 2-nji kollagen görnüşi

  Süňk saglygy üçin towuk sternumyndan 2-nji kollagen görnüşi

  Towuk kollagen 2 görnüşli poroşok, oňat dizaýn edilen önümçilik prosesi bilen towuk sternumyndan öndürilýär.Ak reňk we bitarap tagamly.Mukopolisakaridleriň baý mazmuny bar.Towuk kollagen görnüşli ii poroşok, bogun we süňk saglygy üçin ulanylýan meşhur maddadyr.

 • Towuk kollagen görnüşi üçin bilelikdäki saglyk üçin peýdaly ii

  Towuk kollagen görnüşi üçin bilelikdäki saglyk üçin peýdaly ii

  Towuk kollagen görnüşli ii poroşok ýokary hilli towuk döş garynjasyndan ýasalýar.Güýçli suwda erginliligi bar.Adamyň bedeni tarapyndan kollageniň beýleki uly molekulalaryna garanyňda has aňsat siňdirilýär we siňdirilýär.I görnüşimiz Towuk kollagen tozy, bogun agyrysyny we artriti bejermäge kömek edýän maddadyr