Süňk saglygy üçin towuk sternumyndan 2-nji kollagen görnüşi

Towuk kollagen 2 görnüşli poroşok, oňat dizaýn edilen önümçilik prosesi bilen towuk sternumyndan öndürilýär.Ak reňk we bitarap tagamly.Mukopolisakaridleriň baý mazmuny bar.Towuk kollagen görnüşli ii poroşok, bogun we süňk saglygy üçin ulanylýan meşhur maddadyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Towuk sternumyndan 2-nji kollagen görnüşiniň çalt gözden geçiriş sahypasy

Material ady Towuk Sternumyndan 2-nji kollagen görnüşi
Materialyň gelip çykyşy Towuk sternumy
Daş görnüşi Ak-sary sary poroşok
Önümçilik prosesi gidrolizlenen proses
Mukopolisakaridler > 25%
Beloklaryň umumy mukdary 60% (Kjeldahl usuly)
Çyglylyk ≤10% (4 sagat üçin 105 °)
Köp dykyzlygy Köp dykyzlygy hökmünde g 0,5g / ml
Çözüw Suwda gowy ergin
Arza Bilelikdäki ideg goşundylaryny öndürmek
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 2 ýyl
Gaplamak Içki gaplama: Möhürli PE haltalary
Daşarky gaplama: 25kg / Deprek

Näme üçin Biofarmanyň aňyrsynda öndürilen Towuk Kollagen görnüşini saýlamaly?

1. Mukopolisakaridleriň baý mazmuny: Towuk kollagen ii görnüşimizdäki iň möhüm maddalar mukopolisakaridlerdir (MPS).MPS adam bogunlarynda we kıkyrdaklarda möhüm maddalardyr.

2. Gowy akymlylygy we derrew çözülişi: Towuk kollagen ii görnüşimiz gowy akymlylygy bilen, planşetlere aňsatlyk bilen gysylyp ýa-da Kapsula doldurylyp bilner.Towuk kollagen görnüşimiz ii derrew eräp bilýär, çalt suwa eräp bilýär.

3. Biofarmanyň aňyrsynda GMP ussahanasynda towuk kollagen II görnüşi öndürilýär we towuk kollagen görnüşi II QC barlaghanasynda synagdan geçirilýär.Towuk kollageniniň her täjirçilik topary seljeriş şahadatnamasy bilen berkidilýär.

Towuk kollagen görnüşi üçin Biofarmanyň artykmaçlyklaryndan başga

1. Biz kollagen senagatyna ünsi jemleýäris.Biofarmanyň aňyrsynda köp ýyl bäri towuk kollagen görnüşini öndürýär we üpjün edýär, towuk kollagen görnüşiniň ii önümçiligini we analitiki synagyny gaty gowy bilýäris.

2. Gowy hilli gözegçilik ulgamy: 2-nji towuk kollagen görnüşimiz GMP ussahanasynda öndürilýär we gowy döredilen QC barlaghanasynda synagdan geçirilýär.

3. Daşky gurşawy goramak syýasaty tassyklandy.Önümçilik desgamyz daşky gurşawy goramak syýasatyna laýyk gelýär, towuk kollagen 2 görnüşini durnukly öndürip we üpjün edip bileris.

4. Kollageniň köp görnüşini öndürip we üpjün edip bileris: I we III kollagen, ii görnüşli kollagen gidrolizlenen, Düzülmedik kollagen görnüşi ýaly täjirleşdirilen kollageniň ähli görnüşlerini diýen ýaly üpjün edip bileris.

5. Professional satuw topary: Siziň soraglaryňyza jogap bermek üçin goldaýan satuw toparymyz bar.

Towuk kollagen II görnüşiniň spesifikasiýa sahypasy

Synag elementi Standart Synag netijesi
Daş görnüşi, ysy we haramlygy Ak-sary poroşok Geç
Aýratyn ys, gowşak aminokislotanyň ysy we daşary ýurt ysy ýok Geç
Nakedalaňaç gözler bilen haramlyk we gara nokatlar ýok Geç
Çyglylyk ≤8% (USP731) 5.17%
Kollagen görnüşi II belok ≥60% (Kjeldahl usuly) 63,8%
Mukopolisakarid ≥25% 26,7%
Kül ≤8.0% (USP281) 5.5%
pH (1% çözgüt) 4.0-7.5 (USP791) 6.19
Fatag < 1% (USP) < 1%
Gurşun < 1.0PPM (ICP-MS) < 1.0PPM
Arsenic < 0,5 PPM (ICP-MS) < 0.5PPM
Jemi agyr metal < 0,5 PPM (ICP-MS) < 0.5PPM
Jemi tabak sany < 1000 cfu / g (USP2021) < 100 cfu / g
Hamyrmaýa we galyp < 100 cfu / g (USP2021) < 10 cfu / g
Salmonella 25 gramda negatiw (USP2022) Ativearamaz
E. Koliforma Ativearamaz (USP2022) Ativearamaz
Stafilokokk aureusy Ativearamaz (USP2022) Ativearamaz
Bölejikleriň ululygy 60-80 mesh Geç
Köp dykyzlygy 0.4-0.55g / ml Geç

Towuk garynjagaz ekstraktynyň peýdalary Kollagen görnüşi ii

Kıkyrtykda we sinowial suwuklykda bar bolan II görnüşli kollagen, kıkyrdagyň abatlanmagyna we täzelenmegine, bogun agyrysyny, artrit we ş.m. kömek edip biler. 2-nji görnüşli towuk kollagenimiz aşakdaky ýaly işleýär:
1. Bogun agyrysyny we çişmegi azaltmak.
2. Kıkyrtyk eroziýasyndan gaça duruň.
3. Immun täsirine gözegçilik ediň, kıkyrdagy bejeriň we täzeden guruň.
4. Bilelikdäki çeýeligi gowulandyrmak.
5. degeneratiw artrit, revmatoid artritini gowulandyrmak.

Towuk kollagen görnüşini ulanmak ii

Towuk görnüşi II kollagen esasan süňk we bogun saglygy üçin saglyk önümlerinde ulanylýar.Towuk kollagen II görnüşi, adatça, kondroitin sulfat, glýukozamin we gialuron kislotasy ýaly beýleki süňk we bilelikdäki saglyk maddalary bilen ulanylýar.Adaty taýýar doza görnüşleri poroşoklar, planşetler we kapsulalardyr.

1. Süňk we bogun saglyk tozy.Towuk II görnüşli kollagenimiziň gowy erginligi sebäpli köplenç poroşok önümlerinde ulanylýar.Poroşok süňk we bilelikdäki saglyk önümleri, süýt, suw, kofe we ​​ş.m. içgilere goşulyp bilner, bu kabul etmek gaty amatly.

2. Süňk we bogun saglygy üçin planşetler.Towuk II görnüşli kollagen tozy gowy akymly we planşetlere aňsatlyk bilen gysylyp bilner.Towuk görnüşi II kollagen, adatça, kondroitin sulfat, glýukozamin we gialuron turşusy bilen bilelikde planşetlere gysylýar.

3. Süňk we bogun saglyk kapsulalary.Kapsulanyň doza görnüşleri süňk we bilelikdäki saglyk önümlerinde iň meşhur doza görnüşlerinden biridir.Towuk görnüşli II kollagenimizi kapsulalara aňsatlyk bilen dolduryp bolýar.Bazardaky süňk we bilelikdäki saglyk kapsulasynyň önümleriniň köpüsi, II görnüşli kollagen bilen birlikde, kondroitin sulfaty, glýukozamin we gialuron turşusy ýaly beýleki çig mal bar.

Gaplamak hakda

Biziň gaplamamyz 25KG towuk kollagen görnüşi, PE haltasyna salynýar, soňra PE sumkasy şkaf bilen süýümli deprekde goýulýar.27 deprek bir paletiň üstünde jemlenýär we bir 20 fut konteýner 800 töweregi deprek ýükläp bilýär, eger paletlenen bolsa 8000KG we paletlenmedik bolsa 10000KGS.

Mysal meselesi

Isleg boýunça synag üçin 100 gram töweregi mugt nusgalar bar.Mysal ýa-da sitata soramak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Soraglar

Siziň soraglaryňyza çalt we takyk jogap berýän hünärmen satuw toparymyz bar.Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berjekdigiňize söz berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň