Çuň deňizdäki balyk kollagen peptidleri deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar

Kollagen peptidleri funksional taýdan dürli-dürli belok we sagdyn iýmitleniş düzüminde möhüm elementdir.Olaryň iýmitleniş we fiziologiki aýratynlyklary süňk we bogun saglygyny ösdürýär we adamlara owadan deriniň bolmagyna kömek edýär.Şeýle-de bolsa, çuňňur deňiz balyklaryndan alnan kollagen deriniň çeýeligini saklamaga we deriniň gowşamagynyň tizligini haýallatmaga kömek edýär.


 • Önümiň ady:Gidrolizlenen deňiz balyk kollagen
 • Çeşme:Deňiz balyk derisi
 • Molekulýar agram:0001000 Dalton
 • Reňk:Gar ak reňk
 • Tagamy:Bitarap tagam, ýakymsyz
 • Ys:Yssyz
 • Çözüw:Sowuk suwa derrew çözüliş
 • Arza:Deriniň saglygy üçin iýmit goşundylary
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Balyk kollageniniň suwda erän wideosy

  Çuň deňiz balyklaryndan kollagen çykarmagyň artykmaçlyklary

   

  Çuň deňizdäki balyk kollagen peptidlerimiz, çuňňur deňiz balyklarynyň derisinden we terezisinden emele gelýär.Gündelik durmuşda görýän balyklarymyz bilen deňeşdirilende, çuňňur deňiz balyklary sowuk suwlarda ýaşaýar, çuň deňiz balyklary has haýal ösýär we derisi has dokalýar.

  Mundan başga-da, çuň deňiz balyklary suwuň az hapalanmagy we neşe hapalanmagy bilen tebigy gurşawda ýaşaýar, şonuň üçin çuň deňiz balyklaryndan alnan kollagen has ygtybarly bolar.Munuň tersine, eklenýän balyklaryň artykmaçlyklary iýmitleniş gurşawy we iýmitleniş nukdaýnazaryndan gowşar.Şonuň üçin çuň deňizdäki balyk kollagen, ýokary arassalygy talaplary bolan kollagen önümleri üçin gowy saýlawdyr.

   

  Deňiz kollagen peptidleriniň çalt gözden geçiriş sahypasy

   
  Haryt ady Çuň deňizdäki balyk kollagen peptidleri
  Gelip çykyşy Balyk masştaby we deri
  Daş görnüşi Ak poroşok
  CAS belgisi 9007-34-5
  Önümçilik prosesi ferment gidrolizi
  Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
  Guramakda ýitgi ≤ 8%
  Çözüw Suwda derrew çözüliş
  Molekulýar agram Az molekulýar agram
  Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik, adam bedeni tarapyndan çalt we aňsat siňdirilmegi
  Arza Garramaga ýa-da bilelikdäki saglyk üçin gaty içgiler tozy
  Halal şahadatnama Hawa, Halal tassyklandy
  Saglyk şahadatnamasy Hawa, saglyk şahadatnamasy ýörite arassalamak maksady bilen elýeterlidir
  Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
  Gaplamak 20KG / BAG, 8MT / 20 'Konteýner, 16MT / 40' konteýner

  Deriniň saglygy üçin çuň deňiz balyk kollageniniň ähmiýeti

   

  Derimiziň saglygyny ýokarlandyrmak üçin kollageniň ähmiýetini hemmämiz bilýäris, ýöne munuň sebäbini hakykatdanam bilip bilersiňizmi?

  Bedenimizde, takmynan 85 göterimi süňklerimizi we myşsalarymyzy saklaýan, bilelikdäki çeýeligi ýokarlandyrýan we hereket azatlygyny ýokarlandyrýan kollagen.Şol bir wagtyň özünde, bedenimizdäki kollagen derimiziň saglygy üçin iň möhümdir.Koriý gatlagymyzda 70% kollagen bar, bu kollageniň düzüminiň derimiziň derejesini kesgitländigini aňladýar.

  Köpümiz bedenimiziň dogry kollagen bilen üpjün edilmelidigini bilýäris, ýöne haçan başlajakdygymyzy seýrek bilýäris.Kollagen ýitgisi 20-nji ýyllarymyzda ýuwaş-ýuwaşdan başlaýar we 25-den soň iň ýokary derejesine ýetýär. 40-njy ýyllardaky kollagen düzümi 80-nji ýyllardakydan az, şonuň üçin kollagen mümkin boldugyça ir goşup başlamaly.

  Çuň deňizdäki balyk kollageniniň artykmaçlyklaryny beýan etmek arkaly, çuňňur deňiz balyk kollagenini üpjün edip başlanymyzda abatlaýyş täsiri derimiz üçin has görnükli bolar.Iýmit kollagen we towuk kollagen bilen deňeşdirilende, deňizdäki balyk kollageniniň howpsuzlygy, täsirliligi we arassalygy iň gowy saýlawdyr.Şeýlelik bilen, çuň deňizdäki balyk kollagen derimizi saklamak üçin has peýdaly bolar.

  Deňiz balyk kollageniniň spesifikasiýa sahypasy

   
  Synag elementi Standart
  Daş görnüşi, ysy we haramlygy Ak reňkden ak poroşok ýa-da granula görnüşi
  yssyz, düýbünden daşary ýurt ýakymsyz ysyndan doly
  Nakedalaňaç gözler bilen haramlyk we gara nokatlar ýok
  Çyglylyk ≤7%
  Belok ≥95%
  Kül ≤2.0%
  pH (10% ergin, 35 ℃) 5.0-7.0
  Molekulýar agram 0001000 Dalton
  Gurşun (Pb) ≤0.5 mg / kg
  Kadmium (Cd) ≤0.1 mg / kg
  Arsenik (As) ≤0.5 mg / kg
  Merkuri (Hg) ≤0.50 mg / kg
  Jemi tabak sany < 1000 cfu / g
  Hamyrmaýa we galyp < 100 cfu / g
  E. Koli 25 gram negatiw
  Salmonelia Spp 25 gram negatiw
  Dykyzlygy Bolşy ýaly hasabat beriň
  Bölejikleriň ululygy 20-60 MESH

  Zawodymyzyň artykmaçlyklary

   

  1. Ses önümçilik enjamlary: Öz zawodymyzy öndürmek tejribämiz 10 ýyldan gowrak, kollagen çykarmak tehnologiýasy gaty kämildir.Mundan başga-da, özümiziň önüm synag laboratoriýamyz bar we ses önümçilik enjamlary bize öz hil synagymyzy geçirmäge mümkinçilik berýär we önümiň ähli hili USP ülňülerine laýyklykda öndürilip bilner.Ylmy usullar arkaly kollagen arassalygyny takmynan 90% -e çykaryp bileris.

  2. Hapalanmaz önümçilik gurşawy: Içerki gurşawdan we daşky gurşawdan zawodymyz, saglyk üçin gowy iş edýäris.Zawodyň önümçilik ussahanasynda önümçilik enjamlaryny netijeli dezinfeksiýa edip bilýän ýörite arassalaýyş gurallary bar.Mundan başga-da, önümlerimiziň hilini netijeli üpjün edip biljek önümçilik enjamlarymyz ýapyk görnüşde oturdyldy.Zawodymyzyň daşky gurşawy barada aýdylanda bolsa, hapalanýan zawodlardan uzakda her binanyň arasynda ýaşyl guşak bar.

  3. Hapalanmaz önümçilik gurşawy: Zawodymyz içerki gurşawdan we daşky gurşawdan, saglyk üçin gowy iş edýäris.Zawodyň önümçilik ussahanasynda önümçilik enjamlaryny netijeli dezinfeksiýa edip bilýän ýörite arassalaýyş gurallary bar.Mundan başga-da, önümlerimiziň hilini netijeli üpjün edip biljek önümçilik enjamlarymyz ýapyk görnüşde oturdyldy.Zawodymyzyň daşky gurşawy barada aýdylanda bolsa, hapalanýan zawodlardan uzakda her binanyň arasynda ýaşyl guşak bar.

  Syýasat nusgasy

   

  Nusgalar syýasaty: Synagyňyz üçin ulanmak üçin 200g töweregi mugt nusga berip bileris, diňe iberiş tölemeli.Mysallary size DHL ýa-da FEDEX hasabyňyz arkaly iberip bileris.

  Gaplamak hakda

  Gaplamak 20KG / sumka
  Içki gaplama Möhürli PE sumka
  Daşarky gaplama Kagyz we plastik goşundy sumka
  Palet 40 halta / palet = 800KG
  20 'Konteýner 10 palet = 8000KG
  40 'Konteýner 20 Palet = 16000KGS

  Sowal-jogap:

   

  1. Öňünden töleg nusgasy barmy?
  Hawa, deslapky synag nusgasyny tertipläp bileris, OK synagdan geçirildi, sargyt edip bilersiňiz.
  2. Töleg usulyňyz näme?
  T / T we Paypal makul bilner.
  3. Hiliň talaplarymyza laýykdygyny nädip bilip bileris?
  Order Sargyt goýmazdan ozal synag üçin adaty nusga bar.
  Ipment Harytlary ibermezden ozal size iberilýän nusga.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň