Premium deňiz kollagen tozy üçin deri saglygy üçin peýdaly

Biziň düzümlerimiz Alaskan kodunyň ýaşaýan arassa suwlaryndan, hapalanmazdan gelýär.Deňiz balyk kollagen peptidimiz reňksiz, yssyz, ak we owadan, bitarap tagamly.Adam derisinde örän möhüm birleşdiriji dokuma belogy hökmünde.Kollagen tarapyndan emele gelen kollagen süýümleri deriniň çeýeligini we berkligini saklaýar we deriniň çyglylygyny saklaýar.


 • Önümiň ady:Gidrolizlenen deňiz balyk kollagen
 • Çeşme:Deňiz balyk derisi
 • Molekulýar agram:0001000 Dalton
 • Reňk:Gar ak reňk
 • Tagamy:Bitarap tagam, ýakymsyz
 • Ys:Yssyz
 • Çözüw:Sowuk suwa derrew çözüliş
 • Arza:Deriniň saglygy üçin iýmit goşundylary
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Balyk kollagen peptidiniň suwa çözülişiniň wideo görkezilişi

  Biofarma deňziniň balyk kollagen tendensiýasynyň aňyrsyndaky artykmaçlyklary

   

   

  1. Ygtybarly çig mal çeşmesi: Alaskan kod derisi: Deňiz balyk kollagen peptidini öndürmek üçin Alaskan kod derisini import edýäris.Kod Alýaskanyň arassa çuň suwlarynda ýaşaýar, hapalanma ýok.Kod arassa çuň deňizde ýaşaýar.Deňiz balyk kollagen peptidlerini öndürmek üçin arassa kod derilerini ulanýarys.

  2. Ak, yssyz, bitarap tagam.Deňiz balyk kollagenini öndürmek üçin çig mal ýokary hilli balyk derisi bolansoň, deňiz balyk kollagenimiziň reňki gar-ak bolýar.Deňiz balyk kollagenimiz düýbünden yssyz we tagam taýdan bitarap.Deňiz balyk kollagen peptidimiziň balyk ýa-da balyk ysy ýok.

  3. Kollagen adam derisinde örän möhüm birleşdiriji dokuma belogydyr.Kollagen tarapyndan emele gelen kollagen süýümleri dermadaky elastik süýümler bilen birleşdirilip, deriniň gurluşyny goldap, deriniň çeýeligini we berkligini saklap, deriniň çyglylygyny saklap we derini has ýumşak, ýumşak we elastik edip bilýän ulgam gurluşyny emele getirýär. .Deriniň gözelligi üçin örän möhüm beloklardan biridir

   

   

  Deňiz kollagen peptidleriniň çalt gözden geçiriş sahypasy

   
  Haryt ady Deňiz balygy kollagen tozy
  Gelip çykyşy Balyk masştaby we deri
  Daş görnüşi Ak poroşok
  CAS belgisi 9007-34-5
  Önümçilik prosesi ferment gidrolizi
  Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
  Guramakda ýitgi ≤ 8%
  Çözüw Suwda derrew çözüliş
  Molekulýar agram Az molekulýar agram
  Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik, adam bedeni tarapyndan çalt we aňsat siňdirilmegi
  Arza Garramaga ýa-da bilelikdäki saglyk üçin gaty içgiler tozy
  Halal şahadatnama Hawa, Halal tassyklandy
  Saglyk şahadatnamasy Hawa, saglyk şahadatnamasy ýörite arassalamak maksady bilen elýeterlidir
  Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
  Gaplamak 20KG / BAG, 8MT / 20 'Konteýner, 16MT / 40' konteýner

  Näme üçin biofarmanyň aňyrsynda balyk kollagen öndürijisi hökmünde saýlamaly?

   

  1. 10 ýyldan gowrak wagt bäri kollagen tozy önümlerini öndürýäris we üpjün edýäris.Hytaýda iň irki kollagen öndürijilerinden biridir

  2, önümçilik desgalarymyzda GMP ussahanasy we öz QC barlaghanamyz bar

  3. Çeşmesi ygtybarly we ýabany tutulan balyklar antibiotikler ýa-da gormonlar ýaly ekerançylyk işlerinde ulanylyp bilinjek dermanlar bilen bejerilmeýär.Gidrolizlenen kollagenimizi öndürmek üçin ulanylýan çig mal, balyk tutmak usullaryndan we hökümet tarapyndan berk gözegçilik edilýän kwotalardan gelýär

  4. Hiliň gowy dolandyrylmagy: ISO 9001 şahadatnamasy we FDA hasaba alynmagy

  5, Gözläp bolýan ýük daşama ýagdaýy: Sargyt eden materiallaryňyzyň iň soňky ýagdaýyny bilmek we gämi ýa-da uçuş bellänimizden soň doly yzarlanyş maglumatlary bilen üpjün etmek üçin satyn alyş sargytyny alanymyzdan soň takyk we täzelenen önümçilik ýagdaýyny üpjün ederis.

   

  Deňiz balyk kollageniniň spesifikasiýa sahypasy

   
  Synag elementi Standart
  Daş görnüşi, ysy we haramlygy Ak reňkden ak poroşok ýa-da granula görnüşi
  yssyz, düýbünden daşary ýurt ýakymsyz ysyndan doly
  Nakedalaňaç gözler bilen haramlyk we gara nokatlar ýok
  Çyglylyk ≤7%
  Belok ≥95%
  Kül ≤2.0%
  pH (10% ergin, 35 ℃) 5.0-7.0
  Molekulýar agram 0001000 Dalton
  Gurşun (Pb) ≤0.5 mg / kg
  Kadmium (Cd) ≤0.1 mg / kg
  Arsenik (As) ≤0.5 mg / kg
  Merkuri (Hg) ≤0.50 mg / kg
  Jemi tabak sany < 1000 cfu / g
  Hamyrmaýa we galyp < 100 cfu / g
  E. Koli 25 gram negatiw
  Salmonelia Spp 25 gram negatiw
  Dykyzlygy Bolşy ýaly hasabat beriň
  Bölejikleriň ululygy 20-60 MESH

  Balyk kollageniniň adam bedenine edýän wezipeleri

  Kollagen derejesi ýaş bilen azalýar.Aslynda ulular her ýyl kollageniniň 1% -ine çenli ýitirýärler!Bu ýitgi, deriniň sarkyp başlaýan we göwrümini ýitirýän deri dokumalarynda has göze ilýär.Dogry kollagen goşundysy aşakdaky täsirleri döredip biler:

  1. Derini nemlendiriji: Kollagen deriniň ýüzünde nemlendiriji rol oýnap, derini yzygiderli saklap we gury deri, gabyk we beýleki hadysalary ýeňilleşdirip biljek baý tebigy nemlendiriji faktorlary öz içine alýar;

  2. Derini berkitmek: Deriniň kollagen siňdirilenden soň, deriniň berkligini ýokarlandyryp, deriniň belli bir dartgynlylygyny döredip, kollagen we süýümiň abatlanmagyna kömek edip biljek epidermisde, dermisde we dermada kollagen dörär. subkutan dokumada, şeýlelik bilen gözenekleriň daralmagynda we tegmilleriň ýitmeginde, deriniň has berk we elastik bolmagynda rol oýnaýar.

  3. solgun düwürtik belligi: kollagen deriniň alyş-çalşyny gowulaşdyryp, deriniň ýerli gan aýlanyşyny ýokarlandyryp biler, trawmatiki deride çişmäniň siňmegine we ýaýramagyna kömek edip biler, subkutan belogyň döremegine kömek edip biler, zeper ýeten deriniň çökmegini dolduryp biler, zeper ýeten derini bejerip biler, belli bir derejede deride düwürtik yzlary ýitip biler.

  Deňiz balyk kollageniniň ulanylyşy

   

  Kollagen bedende iň köp belokdyr.Kollagen deriniň, süňkleriň, tendonlaryň we baglaryň möhüm gurluş düzüm bölegi bolup, güýji dartgynlyga garşy durmaga kömek edýär.Bu, kollageniň güýçli, ýaş deri, sag süňkler we tendonlar we güýçli baglanyşyklar üçin zerur bolýar.

  Iýmit goşundylarynda ulanylýan deňiz kollagen peptidi deriniň saglygyny, bilelikdäki saglygy we başga-da köp peýdalary ýokarlandyrmak üçin döredilen meşhur maddadyr.Önümiň doza görnüşlerine gaty içgi tozy, agyz suwuklygy, planşet, kapsula ýa-da energiýa içgisi önümleri girýär.

  1. Deriniň saglygy üçin gaty içgiler we agyz suwuklyklary.Balyk kollagen peptidleriniň deriniň esasy peýdasy saglykdyr.Deňiz balyklarynyň kollagenleri esasan gaty içgi tozy ýa-da agyz suwuklygy görnüşinde öndürilýär.Kollagen adam derisiniň möhüm düzüm bölegi bolup, süňklerde we myşsalarda bolýar.Deňiz balyk kollagenleri bilen goşulmak diňe bir deriniň çeýeligini dikeltmäge, gyrmalary gowulaşdyrmaga we deriniň çyglylygyny gulplamaga kömek etmän, myşsalaryň saz äheňini saklamak bilen süňkleri has güýçli we elastik edýär.Deňiz balyklaryndan kollagen almak dilden kabul etmek, kollageni doldurmagyň iň oňat usullaryndan biridir we aňsat siňdirilýän ownuk molekulalary saýlamak has täsirli.

  2. Süňk we bogun saglygy üçin planşetler ýa-da kapsulalar.Balyk kollagen peptidi köp bilelikdäki saglyk önümlerinde hem bolýar.Ageaşymyz ulaldygyça kollagen önümçiligi azalýar we bedeniň kıkyrdagy täsir edýär.Kollagen kıkyrdagyň möhüm düzüm bölegi bolup, gurluşyny we bitewiligini saklamaga kömek edýär.Kollagen önümçiligi ýaş bilen azalýar, süňk we bogun problemalary ýaly bilelikdäki keselleriň döremek howpuny ýokarlandyrýar.Geçirilen gözlegler, deňiz kollagen peptid goşundylaryny kabul etmek, bogun agyrysyny azaltmaga we süňk we bogun çişmesini optimizirlemäge kömek edip biljekdigini görkezdi.

  3. Energiýa içgileri önümleri.Deňiz kollagen peptidi hem işleýän kollagen içgi önümlerine öndürilip bilner.

  Gaplamak hakda

  Gaplamak 20KG / sumka
  Içki gaplama Möhürli PE sumka
  Daşarky gaplama Kagyz we plastik goşundy sumka
  Palet 40 halta / palet = 800KG
  20 'Konteýner 10 palet = 8000KG
  40 'Konteýner 20 Palet = 16000KGS

  Mysal meselesi

  200 gram nusgasyny mugt berip bileris.Nusgany DHL halkara kurýer hyzmaty arkaly ibereris.Nusganyň özi mugt bolar.Companyöne kompaniýanyňyzyň DHL hasap belgisini maslahat berseňiz, DHL hasabyňyz arkaly nusga iberip bileris diýip minnetdar bolarys.

  Soraglar

  Siziň soraglaryňyza çalt we takyk jogap berýän hünärmen satuw toparymyz bar.Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berjekdigiňize söz berýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň