Tebigy gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi II bogun agyrysyny aýyryp biler

Towuk kollagen II görnüşi, adaty bolmadyk II kollagen görnüşi bilen hem atlandyrylýar.Düwürlenmedik görnüşi II kollagen, pes temperatura çykarmak usuly bilen towuk garynjasyndan tebigy kollagen önümidir.Bu towuk kollagen II görnüşi, bu artrit keselinden ejir çekýänler üçin gowy habar, sebäbi bu önümi iýmek, paýhasly ulansak, artrit agyrysyny ýeňletmäge ep-esli kömek edip biler.Indi bolsa, artritiň abatlanylmagynda we gaýtadan dikeldilmeginde towuk kollagen II görnüşiniň möhüm rol oýnaýandygyny görkezýän köp ygtybarly gözlegler bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Gidrolizlenen towuk kollagen II görnüşiniň çalt gözden geçiriş sahypasy

Material ady Tebigy gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi II
Materialyň gelip çykyşy Towuk garynjalary
Daş görnüşi Ak-sary sary poroşok
Önümçilik prosesi gidrolizlenen proses
Mukopolisakaridler > 25%
Beloklaryň umumy mukdary 60% (Kjeldahl usuly)
Çyglylyk ≤10% (4 sagat üçin 105 °)
Köp dykyzlygy Köp dykyzlygy hökmünde g 0,5g / ml
Çözüw Suwda gowy ergin
Arza Bilelikdäki ideg goşundylaryny öndürmek
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 2 ýyl
Gaplamak Içki gaplama: Möhürli PE haltalary
Daşarky gaplama: 25kg / Deprek

Towuk kollagen II görnüşi näme?

90% -den gowrak kollageniň I görnüşli kollagen görnüşiniň bardygyny anyklamalydyrys, ýöne bedenimizdäki kıkyrdagyň esasy kollagen düzümi II kollagen görnüşidir.Towuk kollagen II görnüşi, kollageniň bir görnüşidir we towuk sternumyndan alynýar.

Towuk kıkyrdagyndan çig mal hökmünde ýasalýar we makro molekula kollageniniň trihelix gurluşyny üýtgemezden doly saklaýan pes temperaturaly gazyp almak tehnologiýasy bilen alynýar.

Towuk kollagen II görnüşi esasan kıkyrtykda, witreus bedeninde, ýadro pulposusynda, korneýa we düwünçejigiň epitel öýjüklerinde paýlanýar.Gowy biokompatisiýa, biodegrasiýa, pes immunogenlik we kollageniň beýleki esasy biologiki funksiýalaryna eýedir.

Towuk kollagen II görnüşi, kıkırdak bejergisini ösdürip biler we kıkyrdagyň zaýalanmagyny çäklendirip biler.

Gidrolizlenen towuk kollagen II görnüşi

Synag elementi Standart Synag netijesi
Daş görnüşi, ysy we haramlygy Ak-sary poroşok Geç
Aýratyn ys, gowşak aminokislotanyň ysy we daşary ýurt ysy ýok Geç
Nakedalaňaç gözler bilen haramlyk we gara nokatlar ýok Geç
Çyglylyk ≤8% (USP731) 5.17%
Kollagen görnüşi II belok ≥60% (Kjeldahl usuly) 63,8%
Mukopolisakarid ≥25% 26,7%
Kül ≤8.0% (USP281) 5.5%
pH (1% çözgüt) 4.0-7.5 (USP791) 6.19
Fatag < 1% (USP) < 1%
Gurşun < 1.0PPM (ICP-MS) < 1.0PPM
Arsenic < 0,5 PPM (ICP-MS) < 0.5PPM
Jemi agyr metal < 0,5 PPM (ICP-MS) < 0.5PPM
Jemi tabak sany < 1000 cfu / g (USP2021) < 100 cfu / g
Hamyrmaýa we galyp < 100 cfu / g (USP2021) < 10 cfu / g
Salmonella 25 gramda negatiw (USP2022) Ativearamaz
E. Koliforma Ativearamaz (USP2022) Ativearamaz
Stafilokokk aureusy Ativearamaz (USP2022) Ativearamaz
Bölejikleriň ululygy 60-80 mesh Geç
Köp dykyzlygy 0.4-0.55g / ml Geç

Gidrolizlenen II görnüşli kollagen näme?

Gidrolizlenen II görnüşli kollagen, diňe siňdirilýän we bio-elýeterli beloklar bolan peptidlere bölünen (ferment gidroliz arkaly) ýerli kollagen.

Gidrolizlenen II görnüşli kollagen, howpsuz we tebigy çeşme bolan towuk garynjasyndan öndürilýär.Garynjadan emele gelýändigi sebäpli, tebigy ýagdaýda II görnüşli kollagen we glikozaminoglikanlar (GAG) matrisa bar.

Gidrolizlenen towuk kollagen II görnüşi nähili?

Gidrolizlenen towuk kollagen II görnüşi, bilelikdäki saglyk üçin öňdebaryjy goşundylaryň esasy düzümi hökmünde giňden tanalýar.Sebäbi gidrolizlenýär we beden çalt siňip bilýär.

1.Bu bioaktiw we bio-elýeterli.

2.Kıkyrtyklary könelmekden we ýyrtylmakdan gorap biler.

3.Hondroitin sulfat bilen kıkyrdagyň ýaglanmagyna kömek edip biler.

4.Sinowial suwuklygyň çişmegini azaldyp biler.

5.Bogunlarda süňkleriň zeperlenmeginiň öňüni alyp biler.

Towuk kollagen II görnüşiniň oňaýsyzlygy azaltmaga we bilelikdäki şertleri bolan adamlar üçin hereketini gowulandyrmaga ukyplydygyny görkezýän köpelýän ylmy subutnamalar bar;şeýle hem bilelikdäki saglygy bilýän we bogunlaryny işjeň goramak isleýän adamlar üçin bogunlary goramaga kömek edip biler.

Näme üçin Biofarmanyň aňyrsynda Towuk Kollagen II görnüşini saýlamaly?

Biz “Biofarnanyň aňyrsynda” on ýyl bäri towuk kollagen II görnüşini ýöriteleşdirilen öndürýäris we üpjün edýäris.Indi bolsa, işgärlerimiz, zawodymyz, bazarymyz we ş.m. kompaniýamyzyň göwrümini giňeltmegi dowam etdirýäris.Şonuň üçin kollagen önümlerini satyn almak ýa-da maslahat bermek isleseňiz, Biofarmanyň aňyrsynda saýlamak gowy zat.

1. Hytaýda kollagen öndürijileriniň biri.

2.Biziň kompaniýamyz köpden bäri kollagen öndürmekde ýöriteleşýär, hünärmen önümçilik we tehniki işgärler bilen tehniki taýýarlyk geçýärler, soň işleýärler, önümçilik tehnologiýasy gaty kämildir.

3. Önümçilik enjamlary: garaşsyz önümçilik ussahanasy, hil synag laboratoriýasy, hünär enjamlaryny dezinfeksiýa guraly bar.

4.Bazardaky kollageniň ähli görnüşlerini diýen ýaly üpjün edip bileris.

5.Biziň özbaşdak ammarymyz bar we mümkin boldugyça gysga wagtda iberilip bilner.

6.Biz eýýäm ýerli syýasatyň rugsady aldyk, şonuň üçin uzak möhletli durnukly önümler bilen üpjün edip bileris.

7. Islendik maslahatyňyz üçin hünärmen satuw toparyna eýeçilik edýäris.

Nusga hyzmatlarymyz näme?

1. Mugt mukdarda nusgalar: synag maksady bilen 200 grama çenli mugt nusga berip bileris.Maşyn synagy ýa-da synag önümçiligi maksatlary üçin köp sanly nusga isleseňiz, 1 kg ýa-da birnäçe kilogram satyn alyň.

2. Nusgany gowşurmagyň ýollary: Mysal üçin, size gowşurmak üçin DHL ulanýarys.Otheröne başga bir aç-açan hasabyňyz bar bolsa, hasabyňyzy arkaly nusgalaryňyzy iberip bileris.

3. costük bahasy: DHL hasabyňyz bar bolsa, DHL hasabyňyz arkaly iberip bileris.Eger ýok bolsa, ýük bahasyny nädip tölemelidigi barada gepleşik geçirip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň