Gözellik iýmitiniň täze nesli: Gidrolizlenen balyk kollagen tripeptidi

Kollagen deri, süňk, myşsa, tendon, kıkyrtyk we gan damarlary ýaly dokumalarda duş gelýän adam bedenimizde örän möhüm madda.Ageaşyň ulalmagy bilen kollagen bedende ýuwaş-ýuwaşdan iýilýär, şonuň üçin bedeniň käbir funksiýalary hem gowşaýar.Deriniň gowşaklygy, reňkli deri, saçyň çynlakaý düşmegi, bogun çeýeliginiň peselmegi we beýleki meseleler.Şonuň üçin indi gözellik önümleri köp, saglygy goraýyş önümleri gerekli mukdarda goşarbalyk kollagen.Deriniň saglygy barada alada edýän adamlar üçin derimizdäki aladalary ýeňletmäge kömek edip biljek balyk kollagen tripeptidimizi maslahat berýäris.

  • Kollagen we balyk kollagen tripeptidi näme?
  • Balyk kollagen tripeptidleriniň aýratynlyklary haýsylar?
  • Balyk kollagen tripeptidleri näme üçin deride we saglygy goraýyşda peýdaly?
  • Balyk kollagen tripeptidleri we beýleki kollagen çeşmeleriniň arasyndaky tapawutlar.
  • Balyk kollagen tripepetidleri işe näçe wagt gerek?

Balyk kollagen tripeptidiniň wideo görkezilişi

Kollagen we balyk kollagen tripeptidi näme?

Kollagen adam bedeninde iň köp belok bolup, "birleşdiriji dokuma belogy" hem diýilýär.Deri, süňk, myşsa, diş we gan damarlary ýaly dürli dokumalarda goldaw we goraýjy rol oýnaýar.Kollagen molekulasynda köp sanly aminokislotalar bar we biri-biri bilen berk baglanyşykly üç spiral görnüşli polipeptid zynjyrlaryndan ybarat belok gurluşydyr.Adam bedeni kollagen öndürip biler, ýöne garrylyk we daşky gurşaw faktorlary bilen kollagen sintezi kem-kemden azalýar we deriniň, bogunlaryň, süňkleriň we beýleki dokumalaryň garramagyna we zeperlenmegine sebäp bolýar.

Balyk kollagen tripeptidleriköplenç çuň deňiz balyklarynyň derisinden, terezisinden we süňklerinden alynýar.Bu materiallar ýokary temperatura we basyş ýa-da ferment gidrolizi bilen bejerildi we kollagen saklaýan dokuma bölünip çykaryldy.Netijede, ýyladyş, gidroliz we arassalamak ýaly birnäçe ädimden soň granula ýa-da suwuk önümlere öwrülip, ​​iň soňky balyk kollagen tripeptid önümine öwrülýär.

Balyk kollagen tripeptidiniň aýratynlyklary haýsylar?

 

Kollageniň beýleki çeşmeleri bilen deňeşdirilende, balyk kollagen tripeptidleri aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

1. Çalt siňdiriş: balyk kollagen tripeptidleriniň molekulýar agramy az, beden tarapyndan siňdirilmegi we ulanylmagy aňsat.Gan aýlanyşyna girenden soň, çylşyrymly iýmit siňdiriş prosesinden geçmeli däl we derä, bogunlara we bedeniň beýleki ýerlerine eltip bolýar.

2. Açyk täsir: balyk kollagen tripeptidi esasan nemlendiriji, deriniň çeýeligini ýokarlandyrýan we antioksidasiýa bilen aminokislotalardan durýar.Deriniň çeýeligini ýokarlandyrmak, bogun ýadawlygyny aýyrmak we saglygy goramak üçin kollageniň sintezine kömek edip biler.

3. safetyokary howpsuzlyk: tebigy balyk komponentlerinden balyk kollagen tripeptidleri alynýar.Beýleki çeşmelerden gelen kollagen bilen deňeşdirilende, has ygtybarly we oňaýsyz täsirleri döredip bilmeýär.

Kod balyk kollagen peptidiniň çalt gözden geçiriş sahypasy

Haryt ady Balyk kollagen tripeptidi
CAS belgisi 2239-67-0
Gelip çykyşy Balyk masştaby we deri
Daş görnüşi Gar ak reňk
Önümçilik prosesi Takyk gözegçilik edilýän ferment gidrolizlenen ekstraksiýa
Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
Tripeptidiň mazmuny 15%
Çözüw Sowuk suwa derrew we çalt çözüliş
Molekulýar agram 280 töweregi Dalton
Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik, adam bedeniniň çalt siňdirilmegi
Akymlylygy Akymyny gowulandyrmak üçin granulasiýa prosesi zerurdyr
Çyglylyk ≤8% (4 sagat üçin 105 °)
Arza Derini bejermek önümleri
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 20KG / BAG, 12MT / 20 'Konteýner, 25MT / 40' konteýner

Balyk kollagen tripeptidi näme üçin deride we saglygy goraýyşda peýdaly?

 

1. Derini ideg etmek: Balyk kollagen tripeptidi nemlendirmek, deri öýjüklerini işjeňleşdirmek, deriniň çeýeligini ýokarlandyrmak we gyrmalary süýjediji wezipelere eýedir.Adatça deriniň garramagyna garşy idegde ulanylýar we ýüz maskasy, gözellik suwuklygy we düýp ýaly kosmetika serişdelerinde möhüm düzüm hökmünde ulanylyp bilner.

2. Bilelikdäki saglygy goraýyş: balyk kollagen tripeptidleri birleşdiriji dokuma aýratynlyklary bolan köp sanly aminokislotalary öz içine alýar, bu artikulýar kıkyrdagyň we bag dokumasynyň täzelenmegine kömek edip biler, maşk ýadawlygyny we bilelikdäki oňaýsyzlygy aýyryp, osteoporoz we beýleki keselleriň öňüni alyp biler.

3. oundaralary bejermek: Balyk kollagen tripeptidi deriniň täzelenmegini goldaýar, şonuň üçin ýakylansoň hapalanan we bejerilen ýaralary dikeltmäge kömek edýär, esasanam deriniň we kollageniň epidermal gatlagynyň täzelenmeli ýagdaýlarynda.

Balyk kollagen tripeptidiniň arasyndaky tapawutlarwe kollageniň beýleki çeşmeleri

Kollagen haýwan, ösümlik we emeli sintez ýaly dürli çeşmelerden gelýän umumy gurluş belogydyr.Olaryň arasynda haýwanlardan alnan kollagen süýdemdirijiler we deňiz biogen kollagenlerine bölünip bilner, balyk kollagen tripeptidleri bolsa deňiz biogen kollagenine degişlidir.Beýleki kollagen beloklary bilen deňeşdirilende (meselemiriňli kollagen, towuk kollagenwe ş.m.), balyk kollagen tripeptidleri aşakdaky aýratynlyklara eýedir:

1. Highokary siňdiriş tizligi: balyk kollagen tripeptidleri ownuk molekulýar agramy sebäpli beden tarapyndan siňdirilýär we ulanylýar we iýmit siňdirilmän çalt siňdirilip bilner, şonuň üçin has gowy rol oýnap bilerler.

2. aboveokardaky artykmaçlyklar balyk kollagen tripeptidleriniň deriniň çeýeligini we çyglylygyny saklamagy has gowy ýerine ýetirýär.Şol bir wagtyň özünde, belli bir antioksidant kuwwatyna we sitoprotektiki täsirine hem eýe.

3. Balyk kollagen tripeptidleriniň çeşmesi birneme howpsuz we taýýarlyk döwründe klenbuterol ýaly zyýanly maddalar bilen hapalanmaz.

Umuman aýdanyňda, kollageniň çeşmesine garamazdan dürli kollagen çeşmeleriniň arasynda käbir tapawutlar bolup bilse-de, onuň möhüm roly we ulanylyş gerimi birmeňzeşdir we olaryň hemmesi adaty beloklaryň adaty iýmitlenmegi şertinde bolmaly we iň ýokary täsire ýetmek üçin ýokumly maddalar.

Balyk kollagen tripeptidi işe näçe wagt gerek?

Balyk kollagen tripeptidleriniň täsiri adamdan adama üýtgeýär we aýratyn fiziki ýagdaý, dolandyryş usuly we dozasy ýaly köp faktorlara täsir edýär.Käbir adamlar bilelikdäki çeýeligi gowulaşdyrmak bilen birlikde birnäçe hepdäniň içinde has ýumşak we ýumşak deri başdan geçirip bilerler.Şeýle-de bolsa, iň gowy netijeler üçin ony belli bir wagtyň dowamynda dowam etdirmek maslahat berilýär.Has takygy, has dowamly we ähmiýetli täsirleri görmek üçin azyndan 3 aýlap üznüksiz kabul etmek maslahat berilýär.

Deňiz kollagenini almakdan bilelikde goldaw gözleýän bolsaňyz, gowulaşmak üçin dört-alty aý gerek bolup biler.Tendonlar, adatça, üç-alty aýdan soň has çeýe bolýar.Geçirilen gözlegler, 13 hepdeden soň näsaglaryň dyzlaryna oňyn täsir etdi.

Biz hakda

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Beyond Biopharma Co., Ltd.” Hytaýda ýerleşýän ISO 9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan kollagen köp mukdarda poroşok we jelatin seriýaly önümidir.Önümçilik desgamyz tutuş bir meýdany öz içine alýar9000inedördül metr we enjamlaşdyrylan4aýratyn ösen awtomatiki önümçilik liniýalary.HACCP ussahanamyz töweregi gurşap aldy5500㎡we GMP ussahanamyz 2000 around töweregi meýdany öz içine alýar.Önümçilik desgamyz ýyllyk önümçilik kuwwaty bilen bezelendir3000MTKollagen köp mukdarda poroşok we5000MTJelatin önümleri.Kollagen köp mukdarda poroşokymyzy we Jelatini daş-töwerege eksport etdik50 ýurtbütin dünýäde.


Iş wagty: Iýun-02-2023