“Bovine Collagen” bilelikdäki çeýeligi we rahatlygy ösdürýär

Deri, myşsalary, bogunlary we ş.m. nyşana alýan kollageniň dürli görnüşleri bar.Biziň kompaniýamyz ýokardaky üç dürli funksiýa bilen kollagen berip biler.Hereöne bu ýerde iň ähmiýetli biriniň synyna başlaýarysiriňli kollagen peptidleribilelikdäki saglyk üçin.Iýmit kollagen, tebigy ot bilen iýmitlenýän sygyrlaryň derisinden alnan kollagen görnüşidir.Onda hiç hili himiki maddalar ýok, şonuň üçin biziň kollagenimiz gaty howpsuz.Osteoartrit, osteoporoz, sport şikesleri we süňk giperplaziýasy we beýleki meseleleri bejermekde ýöriteleşen.

  • Kollagen näme?
  • Näme üçin kollagen goşundylary gerek?
  • Iýmit kollageniniň aýratynlyklary näme?
  • Iýmit kollageniniň wezipesi näme?
  • Süňk üçin iriňli kollageniň ulanylyşy näme?
  • Iýmit kollagenini haýsy maddalar bilen ulanyp bolar?

Iýmit kollagen peptidiniň wideo görkezilişi

 

Kollagen näme?

 

Kollagen gurluşly belok we adamlarda we haýwanlarda iň möhüm dokuma beloklaryndan biridir.Deride, süňkde, myşsada, gan damarlarynda, içegelerde we beýleki dokumalarda bar bolan süýümli gurluşy emele getirmek üçin üç sany gabyk görnüşinde birleşdirilip, bu dokumalaryň çeýeligini we durnuklylygyny saklamakda möhüm rol oýnaýar.Kollagen diňe bir adam we haýwan bedeniniň möhüm funksional bölegi däl, eýsem iýmit, saglyk önümleri, kosmetika, lukmançylyk enjamlary we beýleki ugurlarda hem giňden ulanylýar.Şonuň üçin kollagen uly aladanyň ýokumly we funksional düzümine öwrüldi.

Näme üçin kollagen goşundylary gerek?

 

Köp problemalaryň esasy sebäbi bolan ýaşyňyzda bedeniňizdäki kollagen mukdary azalýar.Mysal üçin, deriniň egrilen derisi, inçe çyzyklary we ýyrtyklary ýaly garrylyk alamatlaryny görkezip, kollagen goldawyny kem-kemden ýitirýär.Süňk kem-kemden kollageni ýitirýär, süňkleriň dykyzlygy peselýär, osteoporoz we döwülmegi aňsatlaşdyrýar;Bilelikdäki sinowial suwuklykda ýokary kollagen düzümi bar we kollageniň ýoklugy bogun agyrysyna we wagtyndan öň şikes ýetmegine sebäp bolup biler.Mundan başga-da, dowamly sarp etmek, stres, maşklaryň bolmazlygy we beýleki faktorlar kollagen sintezine we abatlanyşyna täsir edip biler.Şonuň üçin saglygy ösdürmek we garramagy gijikdirmek üçin degişli kollagen goşundylary zerurdyr.

Iýmit kollagen peptidiniň çalt gözden geçiriş sahypasy

 
Haryt ady Halal Bovine Kollagen peptidi
CAS belgisi 9007-34-5
Gelip çykyşy Içege gizlenýär, ot iýmitlenýär
Daş görnüşi Ak poroşok
Önümçilik prosesi Enzimatik gidroliz çykarmak prosesi
Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
Çözüw Sowuk suwa derrew we çalt çözüliş
Molekulýar agram 1000 töweregi Dalton
Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik
Akymlylygy Gowy akym
Çyglylyk ≤8% (4 sagat üçin 105 °)
Arza Derini bejermek önümleri, bilelikdäki ideg önümleri, iýmit önümleri, sport iýmit önümleri
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 20KG / BAG, 12MT / 20 'Konteýner, 25MT / 40' konteýner

 

Iýmit kollageniniň aýratynlyklary näme?

 

1. Dürli aminokislotalar: iriňli kollagen, adam bedenine zerur bolan 18 görnüşli aminokislotalary öz içine alýar, esasanam glisine, proline, gidroksiproline we deri, bogunlar, süňkler we beýleki dokumalar üçin peýdaly aminokislotalara baý.

2. Bedeniň siňdirilmegi aňsat: Beýleki haýwan çeşmelerinden kollagen ýaly, iriňli kollagen hem Ⅰ kollagen görnüşidir we süýümli gurluşy birneme kiçi, şonuň üçin bedeniň siňdirilmegi, siňdirilmegi we ulanylmagy has aňsatdyr.

3. Saglygy goraýyşyň dürli täsirlerini beriň: iriňli kollagen gözellige we derini ideg etmekde, bilelikdäki saglygy goraýyşda, süňkleriň dykyzlygyny ýokarlandyrmakda we deriniň çeýeligini ýokarlandyrmaga, bilelikdäki çişmegi azaltmaga we süňk saglygyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

4. Kollagen önümleriniň köpüsi otly haýwanlardan gelýär: käbir ýurtlar et we haýwan önümlerini sarp etmegi gadagan edýändigi sebäpli, käbir kollagen önümleri ösümlik ýurtlaryndan, esasanam Europeewropada, alyjylar tarapyndan has ygtybarly çig mal hökmünde saýlanýar. dünýä.

Iýmit kollageniniň wezipesi näme?

Bawin kollagen, aminokislotalar we bio-işjeň peptidler bilen ýörite gurluş düzümindäki belok bolup, adam bedeninde dürli saglyk funksiýalaryny oýnap biler.Onuň esasy wezipeleri aşakdakylar:

1. Deriniň, saçyň we dyrnaklaryň ösmegine we abatlanmagyna goldaw beriň, deriniň çeýeligini ýokarlandyryň, tegmilleri we tegmilleri azaldyň we garramagyň beýleki alamatlary.

2. Bilelikdäki saglygy gowulaşdyryň, kıkyrtyk dokumalarynyň çeýeligini we berkligini ýokarlandyryň, sport şikeslerini we osteoporoz we beýleki süňk keselleriniň alamatlaryny aýyryň.

3. Bedeniň alyş-çalşyny ösdüriň, immuniteti güýçlendiriň, iýmit siňdirişine, siňdirilmegine we ýokumly maddalaryň alyş-çalyş balansyna goşant goşuň.

4.Iürek-damar saglygyny gowulaşdyrýar, gan basyşyny kadalaşdyrmaga kömek edýär, holesterini peseldýär we gan aýlanyşyny gowulandyrýar.

Süňk üçin iriňli kollageniň ulanylyşy näme?

Süňk saglygynda iriňli kollageniň ulanylmagy esasan aşakdaky taraplarda öz beýanyny tapýar:

1. Süňkleriň ösmegine itergi: iriňli kollagen süňkleriň ösmegi üçin zerur iýmitleri üpjün edip, süňk öýjükleriniň köpelmegine we tapawutlanmagyna kömek edip biljek aminokislotalara we bio-işjeň peptidlere baýdyr.

2. Süňkleriň çeýeligini we berkligini ýokarlandyryň: Içege kollagen süňk dokumasyndaky kollagen süýümleriniň dykyzlygyny we hilini ýokarlandyryp, daşarky güýçlere we ýoýulmalara has çydamly edip, süňkleriň mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrýar, şeýlelik bilen döwükler we beýleki süňk keselleri töwekgelçiligini azaldýar.

3. Süňk we bogun agyrysyny aýyryň: iriňli kollagen kıkyrtyk dokumasynyň çeýeligini we berkligini ýokarlandyryp, kıkyrdagyň suw saklanyşyny we ýaglanmagyny gowulaşdyryp, süňk we bogun agyrylaryny we şikeslerini azaldyp biler.

Gidrolizlenen iriň kollagenini haýsy maddalar bilen ulanyp bolar?

Düwürtik kollagenini derini ideg edýän köp sanly maddalar bilen ulanyp bolýar.Ine käbir umumy kombinasiýalar:

1.Haluron turşusy:Gidrolizlenen iriňli kollagenwe gialuron turşusy deriniň çyglylygyny saklamak we barýer işini ýokarlandyrmak, çyglylygyň ýitmegini we guraklygyny azaltmak üçin bilelikde işleýär.Deriniň infuziýa täsirini güýçlendirmek üçin bilelikde ulanylyp bilner, esasanam gury deri bolan adamlar üçin.

2.Glukozamin: Böwrek kollagen we glýukozamin sinergistik täsire eýe bolmak we belli bir derejede bilelikdäki saglygy ösdürmek üçin bilelikde ulanylyp bilner.Ikisiniň bilelikde ulanylmagy artikulýar kıkyrdagyň we sinowial suwuklygyň kadaly işlemegine kömek edip biler, bogun sürtülmesiniň we bogun deformasiýasynyň ýüze çykmagyny azaldyp biler, şeýle hem bogun dokumasynyň çyglylygyny we çeýeligini ýokarlandyryp, bogun agyrysyny, arka damjasyny we beýleki zatlary ýeňilleşdirip biler. meseleler.

3. C witamini: Içege kollagen we C witamini biri-biriniň siňdirilmegini we ulanylmagyny ösdürip biler, kollagen sintezini we çykarylyşyny gowulaşdyryp, deriniň çeýeligini we ýalpyldawuklygyny ýokarlandyryp, gyrmalar we pigmentasiýa ýaly deri meselelerini azaldyp biler.

Biofarmanyň aňyrsynda

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Beyond Biopharma Co., Ltd.” Hytaýda ýerleşýän ISO 9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan kollagen köp mukdarda poroşok we jelatin seriýaly önümidir.Önümçilik desgamyz tutuş bir meýdany öz içine alýar9000inedördül metr we enjamlaşdyrylan4aýratyn ösen awtomatiki önümçilik liniýalary.HACCP ussahanamyz töweregi gurşap aldy5500㎡we GMP ussahanamyz 2000 around töweregi meýdany öz içine alýar.Önümçilik desgamyz ýyllyk önümçilik kuwwaty bilen bezelendir3000MTKollagen köp mukdarda poroşok we5000MTJelatin önümleri.Kollagen köp mukdarda poroşokymyzy we Jelatini daş-töwerege eksport etdik50 ýurtbütin dünýäde.


Iş wagty: Iýun-05-2023