Gidrolizlenen kollagen görnüşi 1 we 3 görnüşli gidrolizlenen kollagen näme?

Kollagen deriniň, saçyň, dyrnaklaryň we bogunlaryň saglygyny we çeýeligini saklamakda möhüm rol oýnaýan belokdyr.Bedenimizde köp, beloklaryň umumy mukdarynyň 30% -ini tutýar.Kollageniň dürli görnüşleri bar, olaryň 1-nji görnüşi we 3-nji görnüşi iň köp ýaýran we iň möhümdir.

• 1-nji kollagen ýazyň

• 3-nji kollagen ýazyň

• 1-nji görnüşi we 3-nji görnüşi Gidrolizlenen kollagen

1-nji görnüşi we 3-nji görnüşi gidrolizlenen kollageni bilelikde alyp bolarmy?

1-nji kollagen

1-nji görnüşli kollagen, bedenimizdäki iň köp kollagen görnüşidir.Esasan derimizde, süňklerimizde, tendonlarymyzda we birleşdiriji dokumalarymyzda bolýar.Kollageniň bu görnüşi bu dokumalara goldaw we gurluş berýär, olary güýçli, ýöne çeýe edýär.Deriniň berkligini we çeýeligini saklamaga, ýygyrtlaryň we sarkmagyň öňüni almaga kömek edýär.1-nji görnüşli kollagen süňkleriň ösmegine we abatlanmagyna kömek edýär we süňk saglygy üçin zerurdyr.

3-nji kollagen görnüşi

 

3-nji görnüşli kollagen, retikulýar kollagen diýlip hem atlandyrylýar, köplenç 1-nji kollageniň gapdalynda bolýar.Esasan organlarymyzda, gan damarlarymyzda we içegelerimizde bolýar.Kollageniň bu görnüşi, bu organlaryň ösmegi we ösmegi üçin kadaly işlemegini üpjün edýär.3-nji görnüşli kollagen deriniň çeýeligine we berkligine hem goşant goşýar, ýöne 1-nji kollagen görnüşinden has az derejede.

1-nji görnüşi we 3-nji görnüşi Gidrolizlenen kollagen

 

 

Gidrolizlenen kollagen görnüşleri 1 we 3gidrolizlenmedik kollagen bilen birmeňzeş çeşmelerden alnan, ýöne gidroliz diýilýän prosesi başdan geçirýärler.Gidroliz wagtynda kollagen molekulalary ownuk peptidlere bölünip, bedeniň siňmegini we siňmegini aňsatlaşdyrýar.

Gidroliz prosesi 1-nji we 3-nji kollagen görnüşleriniň häsiýetlerini düýpgöter üýtgetmeýär, ýöne olaryň bio-elýeterliligini ýokarlandyrýar.Bu gidrolizlenen kollageniň, beden tarapyndan gidrolizlenmedik kollagenlere garanyňda has siňdirilip we ulanylyp bilinjekdigini aňladýar.Şeýle hem dürli iýmitlere we içgilere garyşmagy aňsatlaşdyrýan kollageniň erginini ýokarlandyrýar.

Gidrolizlenen kollagen görnüşiniň 1-nji görnüşi we 3-nji görnüşi deriniň saglygynyň gowulaşmagyny, bilelikdäki goldawy we umumy saglygy öz içine alýar.Gidrolizlenen kollagen yzygiderli sarp edilende, ajallaryň görünmegini azaltmaga, deriniň gidrasiýasyny ýokarlandyrmaga we ýaşlygyň deri ösmegine kömek edip biler.Şeýle hem bogun agyrysyny azaltmaga we hereketi gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Mundan başga-da, 1-nji we 3-nji gidrolizlenen kollagen görnüşleri saçyň we dyrnagyň ösmegini goldaýar we olary has galyň we güýçli edýär.Şeýle hem içegäniň örtüginiň bitewiligini ýokarlandyrmak arkaly içegäniň saglygyny ösdürýärler.Bu sagdyn iýmit siňdiriş ulgamyny saklamaga kömek edýär we içege sindromy ýaly alamatlary azaldyp biler.

Derimiziň, süňklerimiziň, saçlarymyzyň, dyrnaklarymyzyň we organlarymyzyň saglygyny we bitewiligini saklamak üçin 1-nji we 3-nji kollagen görnüşleri bilelikde zerurdyr.Bu görnüşlerden alnan gidrolizlenen kollagen siňdirişi we bio-elýeterliligi güýçlendirýär we dürli saglyk we gözellik peýdalary bilen meşhur goşundy bolýar.Gidrolizlenen kollageni gündelik işiňize goşmak, umumy saglygyňyzy gowulaşdyryp, ajaýyp garramaga mümkinçilik döredip biler.

1-nji görnüşi we 3-nji görnüşi gidrolizlenen kollageni bilelikde alyp bolarmy?

 

Gidrolizlenen kollagen görnüşi 1 we 3-nji görnüş bazardaky iki meşhur kollagen goşundysydyr.Allöne hemmesini bir ýere jemläp bilersiňizmi?Geliň, bir göz aýlalyň.

Ilki bilen 1-nji görnüş bilen 3-nji kollagen görnüşiniň arasyndaky tapawuda düşünmeli.1-nji görnüşli kollagen bedenimizdäki iň köp görnüş bolup, derimiziň, tendonlaryň, süňkleriň we baglaryň saglygy üçin zerurdyr.Beýleki tarapdan, 3-nji görnüşli kollagen, esasan, derimizde, gan damarlarymyzda we içki organlarymyzda bolýar, bu olaryň gurluş bitewiliginde möhüm rol oýnaýar.

Kollageniň iki görnüşiniň hem özboluşly peýdalary bar we köplenç özbaşdak alynýar.Şeýle-de bolsa, 1-nji we 3-nji görnüşi gidrolizlenen kollagen kollagen önümçiligini ýokarlandyrmak we umumy saglygy gowulaşdyrmak üçin has bitewi çemeleşmäni üpjün edip biler.

Birleşdirilende, 1-nji we 3-nji gidrolizlenen kollagen deriňiz, bogunlaryňyz we umumy saglygyňyz üçin köp peýdalary üpjün edýär.Bulary bilelikde iýip, deriniň çeýeligini ýokarlandyrýan we ýygyrtlaryň görünmegini azaldýan kollagen sintezini artdyryp bilersiňiz.Bu goşundylar bilelikdäki saglygy goldap, agyryny, çişmegi azaldyp, zeper ýeten kıkyrdagyň abatlanmagyna kömek edip biler.

Gidrolizlenen 1-nji görnüş we 3-nji görnüşli kollagen goşundylary, kollagen molekulalaryny kiçi peptidlere bölýän gidroliz prosesi arkaly alynýar.Bu amal, bio-elýeterliligini ýokarlandyrýar, bedeniň siňmegini we ulanmagyny aňsatlaşdyrýar.Iki görnüş bilelikde alnanda, kollagen goşundylarynyň umumy siňdirilişini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin sinergistik işleýär.

Kollagen goşundylarynyň täsirliliginiň önümiň hiline, dozasyna we aýratyn zerurlyklaryna baglylykda dürli faktorlara baglydygyny bellemelidiris.

Gözlän wagtyňyz agidrolizlenen kollagengoşmaça, önümleriniň ýokary hilli we dowamly çeşmelerden bolmagyny üpjün etmek üçin abraýly markany saýlamak möhümdir.

Gysgaça aýdanyňda, 1-nji görnüşi we 3-nji görnüşi gidrolizlenen kollageni alyp bilersiňiz.Kollageniň bu iki görnüşini birleşdirmek, kollagen sintezini güýçlendirmek we umumy saglygy gowulaşdyrmak üçin has bitewi çemeleşmäni üpjün edip biler.


Iş wagty: Iýul-04-2023