Garpyzlaryň gabyklaryndan glýukozamin HCL çeşmesi giperostozy ýeňilleşdirip biler

Glýukozamin HCL bedenimiz üçin, esasanam bogun garynjagymyz üçin iň möhüm komponentlerden biridir.Glýukozamin HCL karides ýa-da gyrgyç gabyklaryndan alynýar, ak reňkden sary sary tozga, arassalygy 95% töweregi.Glyukozamin HCL, geperostozdan dynmak üçin jonit saglyk önümlerine ulanylyp bilner.Käbir ýokary hilli Glýukozamin HCL gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, biz gözleýän adamlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Glýukozamin HCL kesgitlemesi

Adam artikulýar kıkyrdagynyň matrisasynda proteoglikanlaryň sintezi üçin zerur bolan tebigy amin monosakaridis bolan glýukozamin.litr, glýukozanyň gidroksil toparyny suwda we gidrofil erginlerinde ereýän amin toparlar bilen çalyşmak arkaly emele gelýär.

Glikozamin artikulýar kıkyrdagyň esasy iýmit düzümidir.Glyukozamin kabul etmek, kıkyrtyk dokumasynda poliglukozamin emele getirip, artikulýar boşlugyň kıkyrtagynyň ösüşini ýokarlandyrmaga, şeýle hem artikulýar boşlugyň çalgy suwuklygyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Kıkyrtyk öýjükleriniň ösmegini höweslendirmek, artikulýar kıkyrtyk dokumasynyň döremegine kömek etmek, artritiň döremeginiň öňüni almak üçin proteoglikany sintez edip biler.

Glýukozamin HCL-iň çalt gözden geçiriş sahypasy

 
Material ady Bilelikdäki saglyk goşundysy / gabyk balygynyň gelip çykyşy üçin glýukozamin HCL üçin USP derejeli glýukozamin gidroklorid
Materialyň gelip çykyşy Käşir ýa-da gyrgyç gabyklary
Reňk we daşky görnüş Ak-sary sary poroşok
Hil standarty USP40
Materialyň arassalygy > 98%
Çyglylyk ≤1% (4 sagat üçin 105 °)
Köp dykyzlygy Köp dykyzlygy hökmünde 7 0.7g / ml
Çözüw Suwda ajaýyp ergin
Arza Bilelikdäki ideg goşundylary
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 2 ýyl
Gaplamak Içki gaplama: Möhürli PE haltalary
Daşarky gaplama: 25kg / Süýümli deprek, 27drum / palet

Glýukozamin HCL-iň spesifikasiýasy

 
Synag elementleri Gözegçilik derejeleri Synag usuly
Düşündiriş Ak kristal poroşok Ak kristal poroşok
Şahsyýet A. GARŞY GÖRNÜŞ USP <197K>
B. Şahsyýet synaglary - UMUMY, Hlorid: Talaplara laýyk gelýär USP <191>
C. Glyukozamin iň ýokary saklanyş wagtyMysal çözgüdi, adaty çözgüdiň gabat gelýär,analizde alnan ýaly HPLC
Aýratyn öwrüm (25 ℃) + 70.00 ° - + 73.00 ° USP <781S>
Ot almagyň galyndysy ≤0.1% USP <281>
Organiki üýtgäp durýan hapalar Talaby ýerine ýetiriň USP
Guramakda ýitgi ≤1.0% USP <731>
PH (2%, 25 ℃) 3.0-5.0 USP <791>
Hlorid 16.2-16,7% USP
Sulfat < 0,24% USP <221>
Gurşun ≤3ppm ICP-MS
Arsenic ≤3ppm ICP-MS
Kadmium ≤1ppm ICP-MS
Merkuri ≤0.1ppm ICP-MS
Köp dykyzlygy 0,45-1.15g / ml 0,75g / ml
Çekilen dykyzlyk 0.55-1,25g / ml 1.01g / ml
Derňew 98.00 ~ 102.00% HPLC
Jemi tabak sany MAX 1000cfu / g USP2021
Hamyrmaýa we galyp MAX 100cfu / g USP2021
Salmonella otrisatel USP2022
E.Coli otrisatel USP2022
Stafilokokk Aureus otrisatel USP2022

Adamlarda glýukozamin HCL-iň düzümi

Ammiak şekeri adam bedeniniň aýrylmaz bölegidir we kıkyrdagyň esasy emele getiriji maddasydyr.Adam glikoliziniň öndürýän 2% -den 5% -e çenli 6-fosfo-fruktoza, glýukozamin arkaly geksosamin metabolik ýoluna girýär we günde 4-20 gr endogen glýukozamin öndürýär.Lukmançylyk gözlegleri, bedendäki ammiak şekeriniň düzüminiň ýaş bilen üýtgeýändigini anyklady (2-nji surat), bu adamlaryň dürli ýaşda maşk etmek ukybyny kesgitleýär.30 ýaşyndaka bedende ammiak şekeri kem-kemden ýitýär we indi sintez edilmeýär we maşk ukyby peselýär.45 ýaşdan soň bedende ammiak şekeriniň mukdary ýetginjeklik döwründe 18% -e çenli azalýar we köp adam indi maşk etmegi halamaýar.60 ýaşdan soň bedende ammiak şekeriniň mukdary iň az, maşk etmek ukyby pes we käbir adamlarda ýygy-ýygydan bogun agyrylary we beýleki kynçylyklar bolýar.

 

Glýukozamin we saglyk:

Glyukozamin HCL-iň goşundylary

Saglygy goraýyş önümlerinde glýukozamin hcl-iň ulanylyşy giňdir.Planşet, kapsula we içgi we ş.m. ýaly dürli görnüşleri döredip bolýar.Hereöne bu ýerde esasan glýukozamin hcl-iň dürli ulanylyşy barada gürleşýäris.Aşakda-da şol bir alamatyň bardygyny görseňiz, häzirki ýagdaýyňyzy ýokarlandyrmalydygyňyzy göz öňünde tutuň.

1. Dyz bogunlarynyň ýaramaz artriti.Kliniki ýüze çykmalar: dyz agyry, çişmek, hereket edende gysmak, basgançaklara çykmak we kynçylyk çekmek, oturmak kyn.

2. Giperostoz.Kliniki ýüze çykmalar: Düwürtik garynjanyň könelmegi we ýyrtylmagy, süňkden süňküň gaty sürtülmegi, bedeniň öwezini dolmagyň ýüze çykmagyna sebäp bolýar - giperosteogenez.

3. Meniskus şikesleri.Kliniki ýüze çykmalar: Dyz bogunlarynyň çişmegi, hereket wagtynda bogulmak we bogulmak.

4. ervatgynyň spondilozynyň oňurgaly arteriýa görnüşi.Kliniki ýüze çykmalar: baş aýlanmak, kelle agyry, ýürek bulanma, köplenç boýnuň işjeňligi bilen baglanyşykly, käwagt baş aýlanmagy ýa-da garynjalar bolýar, birden kelläni aňsat katapleksiýa öwürýär.

5. Aýak süňküniň artriti.Kliniki ýüze çykmalar: aýak süňküniň ýerli agyrylary, ýa-da metbugat agyrylary, ukudan agyr agyry, aýak barmagynyň valgus ýaly bogun deformasiýasy hem bolup biler, ýöremekde kynçylyk döredýär.

6. Revmatizm we artrit.Kliniki ýüze çykmalar: Revmatiki gyzzyrmanyň patologiki alamaty.Näsagyň el-aýaklarynyň (bilek, egin, topuk, dyz, kalça) uly bogunlary gyzarmak, çişmek, yssy, agyry, bogun çişmegi we çäkli hereket ýaly görünýär.

7. Egniň periartriti.Kliniki ýüze çykmalar: egin bogunlarynyň töweregindäki zerikli ýa-da güýçli agyry, egin bogun hereketiniň aç-açan çäklendirilmegi.

Näme üçin Biofarmanyň aňyrsynda glýukozamin HCL saýlamaly?

 

Biz Biofarnanyň aňyrsynda on ýyl bäri glýukozamin hcl öndürýäris we üpjün edýäris.Indi bolsa, işgärlerimiz, zawodymyz, bazarymyz we ş.m. kompaniýamyzyň göwrümini giňeltmegi dowam etdirýäris.Şonuň üçin glýukozamin hcl önümlerini satyn almak ýa-da maslahat bermek isleseňiz, Biofarmanyň aňyrsynda saýlamak gowy zat.

1. Gabykly balyk ýa-da fermentasiýa: Glyukozamin gidrokloridi isleýän dogry gelip çykyşyňyz bilen üpjün edýäris, gabyk balygynyň gelip çykyşyna ýa-da fermentasiýa ösümligine garamazdan, ikimizem siziň islegiňiz üçin elýeterli.

2. GMP Önümçilik desgasy: Biziň üpjün eden glýukozamin gidroklorid, gowy döredilen GMP önümçilik kärhanasynda öndürildi.

3. Hiliň berk gözegçiligi: Biziň üpjün eden glýukozamin gidrokloridimiz, materiallary size goýbermezden ozal QC barlaghanasynda synagdan geçirildi.

4. Bäsdeşlik bahasy: Biziň öz zawodymyz bar, şonuň üçin glýukozamin gidrokloridiň bahasy bäsdeşlik edýär we glýukozaminiňizi ýokary hilli üpjün edýändigimize söz berip bileris.

5. Jogaply satuw topary: Soraglaryňyza çalt jogap berýän satuw toparyny bagyşladyk.

 

Nusga hyzmatlarymyz näme?

1. Mugt mukdarda nusgalar: synag maksady bilen 200 grama çenli mugt nusga berip bileris.Maşyn synagy ýa-da synag önümçiligi maksatlary üçin köp sanly nusga isleseňiz, 1 kg ýa-da birnäçe kilogram satyn alyň.

2. Nusgany gowşurmagyň ýollary: Mysal üçin, size gowşurmak üçin DHL ulanýarys.Otheröne başga bir aç-açan hasabyňyz bar bolsa, hasabyňyzy arkaly nusgalaryňyzy iberip bileris.

3. costük bahasy: DHL hasabyňyz bar bolsa, DHL hasabyňyz arkaly iberip bileris.Eger ýok bolsa, ýük bahasyny nädip tölemelidigi barada gepleşik geçirip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň