Weget çeşmesi glýukozamin gidroklorid iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar

Glýukozamin saglygy goraýyş önümleri pudagynda giňden ulanylýan örän giň ýaýran tebigy madda.Glyukoza we aminokislotalardan durýar we bogun suwuklygynyň we kıkyrdagyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.Köplenç iýmit goşundylarynda ulanylýar, bu gündelik iýmitde bedeniň zerur käbir iýmitlerini dolduryp, bedeniň immunitetini ýokarlandyryp, bedeniň wiruslara garşy durnuklylygyny ýokarlandyryp, beden saglygyny gowulaşdyryp biler we käbirlerini nyşana alyp biler.Bedeniň doldurylmagy üçin ýörite maddalar gerek.Häzirki wagtda kompaniýamyz glýukozamin gidroklorid öndürmekde we satmakda örän tejribeli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Glýukozamin HCL-iň maglumatlary

Glýukozamin gidroklorid mekgejöweniň fermentasiýasy arkaly alynýar.Glyukozamin gidrokloridimiz, ysy ýok, bitarap tagamy bolmadyk we çalt suwda ereýän ak-sary sary tozy.Bu glýukozamin HCL poroşokyny mekgejöweniň fermentasiýasy arkaly çykardyk, belok mukdary 98% töweregi bolup biler.Bedenimiziň iýmitlenişini gowulaşdyryp biljekdigi we iň möhümi, bilelikdäki saglygymyzy, derimiziň gözelligini we iýmit goşundylaryny gorap biljekdigi sebäpli lukmançylyk, iýmit we kosmetika ugurlarynda giňden ulanyldy.Gysgaça aýdanymyzda, glýukozamin HCL durmuşymyzda möhüm rol oýnaýar.

Glýukozamin HCL-iň çalt gözden geçiriş sahypasy

 
Material ady Wegan glýukozamin HCL Granular
Materialyň gelip çykyşy Mekgejöweniň fermentasiýasy
Reňk we daşky görnüş Ak-sary sary poroşok
Hil standarty USP40
Materialyň arassalygy  98%
Çyglylyk ≤1% (4 sagat üçin 105 °)
Köp dykyzlygy  Köp dykyzlygy hökmünde 0,7g / ml
Çözüw Suwda ajaýyp ergin
Arza Bilelikdäki ideg goşundylary
NSF-GMP Hawa, elýeterli
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 2 ýyl
HALAL şahadatnamasy Hawa, MUI Halal bar
Gaplamak Içki gaplama: Möhürli PE haltalary
  Daşarky gaplama: 25kg / Süýümli deprek, 27drum / palet

Glýukozamin HCL-iň spesifikasiýasy

 
Synag elementleri Gözegçilik derejeleri Synag usuly
Düşündiriş Ak kristal poroşok Ak kristal poroşok
Şahsyýet A. GARŞY GÖRNÜŞ USP <197K>
B. Şahsyýet synaglary - UMUMY, Hlorid: Talaplara laýyk gelýär USP <191>
C. Glyukozamin iň ýokary saklanyş wagtyMysal çözgüdi, adaty çözgüdiň gabat gelýär,analizde alnan ýaly HPLC
Aýratyn öwrüm (25 ℃) + 70.00 ° - + 73.00 ° USP <781S>
Ot almagyň galyndysy ≤0.1% USP <281>
Organiki üýtgäp durýan hapalar Talaby ýerine ýetiriň USP
Guramakda ýitgi ≤1.0% USP <731>
PH (2%, 25 ℃) 3.0-5.0 USP <791>
Hlorid 16.2-16,7% USP
Sulfat < 0,24% USP <221>
Gurşun ≤3ppm ICP-MS
Arsenic ≤3ppm ICP-MS
Kadmium ≤1ppm ICP-MS
Merkuri ≤0.1ppm ICP-MS
Köp dykyzlygy 0,45-1.15g / ml 0,75g / ml
Çekilen dykyzlyk 0.55-1,25g / ml 1.01g / ml
Derňew 98.00 ~ 102.00% HPLC
Jemi tabak sany MAX 1000cfu / g USP2021
Hamyrmaýa we galyp MAX 100cfu / g USP2021
Salmonella otrisatel USP2022
E.Coli otrisatel USP2022
Stafilokokk Aureus otrisatel USP2022

Glyukozamin gidrokloridini her gün kabul etmegiň peýdalary

1. Bilelikdäki saglyk: Glýukozamin gidrokloridi beden tarapyndan bogun kıkyrdagynyň, glýukozaminiň esasy düzüm böleklerine öwrülip biler.Bogunyň kadaly gurluşyny we işleýşini saklamaga kömek edýär we bogunyň kadaly hereketi we çeýeligi üçin uly ähmiýete eýe.

2. Artrit alamatlaryny ýeňilleşdirmek: Glýukozamin gidroklorid osteoartrit we revmatoid artrit ýaly artrit kesellerini bejermekde giňden ulanylýar.Artrit hassalarynda agyryny, çişmegi we çişmegi azaldýar we bogun işini gowulandyrýar.

3. Kıkyrtyk dokumasyny bejermek: Glýukozamin gidroklorid, kıkyrtyk öýjükleriniň ösmegine we abatlanmagyna itergi berip, kıkyrtyk dokumasynyň täzelenmegine kömek edip biler.Bu sport şikesleri, bilelikdäki operasiýadan soň dikeldiş we beýleki bogun degeneratiw kesellerini bejermek üçin möhümdir.

4. Iýmit siňdiriş ulgamyny goldaň: Glýukozamin gidroklorid biomolekulalary hem üpjün edip, içege mukoz öýjükleriniň saglygyny ýokarlandyryp biler.Içege mukus gatlagynyň önümçiligini artdyryp, içege barýeriniň işini gowulaşdyryp biler we käbir aşgazan-içege kesellerinden (ülserit kolit ýaly) belli bir gorag täsirini ýetirip biler.

Glyukozamin gidrokloridiň aýratynlyklary

1. ookary bio-elýeterlilik: glýukozamin gidrokloridiň bio-elýeterliligi gowy, ýagny adam bedeni tarapyndan siňdirilip we ulanylyp bilner.Bu ony köplenç ulanylýan agyz ýa-da sanjymly derman maddasyna öwürýär.

2. Resept almazdan satyn almak: Hytaýy öz içine alýan köp ýurtda glýukozamin gidroklorid belli bir dozada çakdanaşa derman hökmünde erkin satylyp bilner.Diýmek, adamlar ony iýmit goşundysy ýa-da derman hökmünde aňsatlyk bilen satyn alyp we ulanyp bilerler.

3. safetyokary howpsuzlyk: glýukozamin gidroklorid, adatça maslahat berilýän dozalarda howpsuzdyr we düýpli täsirleri ýok.Muňa garamazdan, adamlar oňa allergiki bolup bilerler ýa-da aşgazan-içege näsazlygy ýaly ýumşak reaksiýalary başdan geçirip bilerler.

4. Köpdürlüligi: Bilelikdäki saglygy goraýyşda we bilelikdäki keselleri bejermekde ulanmakdan başga-da, glýukozamin gidroklorid beýleki ugurlarda hem ulanylýar.Mysal üçin, nemlendiriji we abatlaýyş peýdalaryny üpjün etmek üçin käbir derini bejermek önümlerine goşulýar.

Glyukozamin gidroklorid näme üçin ulanylyp bilner?

1. Süňk we bogun saglygy: Iýmit goşundysy ýa-da derman serişdesi hökmünde glýukozamin gidroklorid bilelikdäki saglygy gorap we gowulaşdyryp biler.Köplenç osteoartrit we revmatoid artrit ýaly bilelikdäki keselleri bejermekde ulanylýar.

2. Bilelikdäki şikesleri bejermek: Sport şikeslerinden ýa-da operasiýalardan soň reabilitasiýa prosesinde glýukozamin gidroklorid kıkyrtyk dokumalaryny bejermäge we bilelikdäki dikelişe kömek edip biler.

3. Iýmit siňdiriş ulgamynyň goldawy: Glýukozamin gidroklorid içegäniň mukoz öýjüklerine goraýjy täsir edýär we iýmit siňdiriş ulgamynyň saglygyny gowulaşdyrmaga kömek edýär.Käbir aşgazan-içege keselleriniň ýarawsyz kolit, gastrit we ş.m. bejergisinde ulanylyp bilner.Şeýlelik bilen, dünýäde bazarda azyk goşundylarynyň gaty köpdügine göz ýetirersiňiz.

4. Derini ideg etmek: Nemlendiriji täsirleri üpjün etmek, zeper ýeten derini bejermek we deriniň saglygyny ýokarlandyrmak üçin käbir deri ideg önümlerine glýukozamin gidroklorid goşup bolýar.

Glýukozamin gidrokloridini kim almaly?

1. Artritli adamlar: Artrit bogun keseli.Adaty görnüşlere osteoartrit we revmatoid artrit degişlidir.Glýukozamin gidroklorid, çişmegi azaltmaga we artrit hassalarynda oňyn täsir edip biljek bilelikdäki goldawy berip biler.

2. Türgenler ýa-da sport höwesjeňleri: Türgenleşik wagtynda bogunlar has uly basyş we ýük göterýärler.Glýukozamin gidrokloridiň goşulmagy bilelikdäki saglygy we işlemegi saklamaga we maşklar bilen baglanyşykly bogun şikeslerini azaltmaga kömek edip biler.

3. Garry adamlar: Tebigatyň zaýalanmagy we bogunlaryň könelmegi ýaşyň ulalmagy bilen bogun problemalaryna we agyrylara sebäp bolup biler.Glýukozamin gidroklorid, sagdyn ýagdaýyny saklamak üçin bogunlara zerur iýmit goldawyny berip biler.

4. riskokary töwekgelçilikli hünärler ýa-da işler: Bezeg işgärleri, el bilen işleýänler, türgenler we ş.m. ýaly käbir hünärler ýa-da işler, uzak wagtlap bilelikdäki ýük ýa-da şikes sebäpli goşmaça bilelikdäki goragy we goldawy talap edip biler.

Nusga hyzmatlarymyz näme?

1. Mugt mukdarda nusgalar: synag maksady bilen 200 grama çenli mugt nusga berip bileris.Maşyn synagy ýa-da synag önümçiligi maksatlary üçin köp sanly nusga isleseňiz, 1 kg ýa-da birnäçe kilogram satyn alyň.

2. Nusgany gowşurmagyň ýollary: Mysal üçin, size gowşurmak üçin DHL ulanýarys.Otheröne başga bir aç-açan hasabyňyz bar bolsa, hasabyňyzy arkaly nusgalaryňyzy iberip bileris.

3. costük bahasy: DHL hasabyňyz bar bolsa, DHL hasabyňyz arkaly iberip bileris.Eger ýok bolsa, ýük bahasyny nädip tölemelidigi barada gepleşik geçirip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň