Süňk saglygy üçin kondroitin sulfat natriý

Hondroitin sulfat, doňuz ýa-da towuk ýa-da akula garynjalaryndan alynýan glikozaminoglikanyň bir görnüşidir.Hondroitin sulfat natriý, kondroitin sulfatyň natriý duz görnüşidir we adatça bilelikdäki saglyk iýmit goşundylary üçin funksional düzüm hökmünde ulanylýar.Bizde USP40 standartyna laýyk gelýän iýmit derejesi bolan Hondroitin sulfat bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hondroitin sulfat natriniň aýratynlyklary

Haryt ady Hondroitin sulfat Soidum
Gelip çykyşy Içegäniň gelip çykyşy
Hil standarty USP40 standarty
Daş görnüşi Ak poroşokdan ak
CAS belgisi 9082-07-9
Önümçilik prosesi ferment gidroliz prosesi
Beloklaryň düzümi HPLC tarapyndan 90%
Guramakda ýitgi ≤10%
Beloklaryň düzümi ≤6.0%
Funksiýa Bilelikdäki saglyk goldawy, kıkırdak we süňk saglygy
Arza Planşetde, kapsulalarda ýa-da poroşokda iýmit goşundylary
Halal şahadatnama Hawa, Halal tassyklandy
GMP ýagdaýy NSF-GMP
Saglyk şahadatnamasy Hawa, saglyk şahadatnamasy ýörite arassalamak maksady bilen elýeterlidir
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 25KG / deprek, Içki gaplama: goşa PE BAGS, daşarky gaplama: Kagyz deprek

Näme üçin biofarmanyň aňyrsyndan Hondroitin sulfat süýtli natriý saýlamaly?

1. Hünärmen we ýöriteleşdirilen: Öndürijimiz 10 ýyldan gowrak wagt bäri kondoriitn sulfatyny öndürmek we üpjün etmek bilen meşgullanýar.Hondroitin sulfat hakda hemme zady bilýäris.
2. NSF-GMP Hil Dolandyryş Ulgamy: Öndüriji desgamyz NSF-GMP Hil Dolandyryş Ulgamy tarapyndan barlandy, Hondroitin sulfatymyzy öndürmek üçin Gowy Önümçilik tejribesine eýerýäris.
3. Bilelikdäki saglyk goşundylary bir sahypa üpjün ediji: Biofarmanyň aňyrsynda bilelikdäki saglyk maddalaryna üns berýäris: Hondroitin sulfat, glýukozamin, gialuron kislotasy, kollagen we curcumin.Bu materiallaryň hemmesini müşderilerine wagtlaryny we pullaryny tygşytlamak üçin birleşdirilen iberişde iberýäris.
4. Bilelikdäki saglyk maddalarynyň formulasy Premiks: Glýukozamin, gialuron kislotasy, kollagen, witaminler we curcumin ýaly beýleki maddalar bilen kondroitin sulfatynyň ýöriteleşdirilen formulasyny ýa-da premiksini edip bilýäris.Premiksiňizi formulaňyza görä ösdürip bileris, ýa-da bar bolan Formulamyzy ulanyp bilersiňiz.
Öňünden düzülen poroşoklary depreklere ibereris, int-i halta gaplap ýa-da Planşetlere gysyp ýa-da öz zawodyňyzdaky kapsulalara dolduryp bilersiňiz.
5. Satyş toparynyň goldawy: Bahalaryňyzy, maglumatlaryňyzy, resminamalaryňyzy we nusgalaryňyzy islemek üçin hünärmen satuw toparyny bagyş etdik.

Hondroitin sulfat natriniň spesifikasiýasy

ITEM Aýratynlyk Synag usuly
Daş görnüşi Ak reňkli kristal tozy Visual
Şahsyýet Mysal salgylanma kitaphanasy bilen tassyklanýar NIR spektrometri tarapyndan
Mysal üçin infragyzyl siňdiriş spektri, maksimany diňe kondroitin sulfat natriý WS bilen deň tolkun uzynlyklarynda görkezmeli. FTIR spektrometri boýunça
Disakaridleriň düzümi: Iň ýokary jogabyň △ DI-4S △ DI-6S bilen gatnaşygy 1,0-dan az bolmaly däldir Ferment HPLC
Optiki öwrüm: Optiki öwrüm, belli synaglarda belli aýlanma talaplaryna laýyk geliň USP781S
Derňew (Odb) 90% -105% HPLC
Guramakda ýitgi <12% USP731
Belok <6% USP
Ph (1% H2o çözgüdi) 4.0-7.0 USP791
Aýratyn öwrüm - 20 ° ~ -30 ° USP781S
Ingisiýanyň galyndysy (Gury esas) 20% -30% USP281
Organiki üýtgäp durýan galyndy NMT0.5% USP467
Sulfat ≤0,24% USP221
Hlorid ≤0.5% USP221
Açyklyk (5% H2o çözgüdi) <0.35@420nm USP38
Elektroforetiki arassalyk NMT2.0% USP726
Specificörite disakaridleriň çägi < 10% Ferment HPLC
Agyr metallar ≤10 PPM ICP-MS
Jemi tabak sany 0001000cfu / g USP2021
Hamyrmaýa we galyp ≤100cfu / g USP2021
Salmonella Ok USP2022
E.Coli Ok USP2022
Stafilokokk Aureus Ok USP2022
Bölejikleriň ululygy Talaplaryňyza görä düzüldi Öýde
Köp dykyzlygy > 0.55g / ml Öýde
kondroitin sulfatynyň akym çyzgysy

Hondroitin sulfat natriniň wezipeleri näme?

1. Artikulýar garynjany bejermek
Hondroitin sulfat tebigy glikozaminoglikan bolup, kıkyrdak matrisasynyň emele gelmeginde hem möhüm elementdir.Diňe artikulýar kıkırdak bogunda örtülende, süňk bilen süňküň arasyndaky sürtülme haýal bolup biler, bu bolsa boguny gorap biler.Kondroitini kabul etmek artikulýar kıkyrdagy iýmitlendirýär we şol bir wagtyň özünde artikulýar kıkyrdagyň özüni çalt bejermegi üçin zeper ýeten kıkyrdagy bejerýär.

2. Süňkleri ýaglaň
Bogundaky kıkırdak ýaglaýjy suwuklyk, çalgy roluny oýnaýan bir madda, kondroitin sulfat bolsa kıkyrdak matrisasyny emele getirip bilýän we şeýlelik bilen kıkyrdagy ýaglaýjy suwuklyk bilen üpjün edýän kislotaly mukopolisakariddir.Synergiýany gazanmak üçin kondroitin sulfat we glýukozamin bilelikde ulanylýar. Kıkyrtagy has gowy gorap biler we könelen kıkyrdagyň çalt abatlanmagyna kömek edip biler.

3. Süňk saglygy
Hondroitin bedene köp mukdarda kalsiý berip biler we gaty süňkleriň esasy düzümini öz içine alýar, şonuň üçin süňkleriň saglygyny goramak we süňkleriň dykyzlygyny ýokarlandyrmak peýdalydyr, şonuň üçin bedeniň süňkleri güýçlener.

Hondroitin sulfat natriý üçin resminama goldawy

1. Hondroitin sulfatymyzyň adaty COA, spesifikasiýaňyzy barlamak maksady bilen elýeterlidir.
2. Kondroitin sulfatyň tehniki maglumatlary sahypasy gözden geçirmek üçin elýeterlidir.
3. Bu materialy laboratoriýada ýa-da önümçilik desgasynda nädip dolandyrmalydygyny barlamak üçin MSDS kondroitin sulfat bar.
4. Çondroitin sulfatynyň önümçilik akymynyň diagrammasy barlamak üçin elýeterlidir.
5. Şeýle hem, barlamak üçin kondroitin sulfatynyň iýmitleniş faktyny berip bileris.
6. Kompaniýaňyzdan üpjün edijiniň anketa görnüşini bermäge taýýar.
7. Beýleki kär resminamalary islegleriňize görä iberiler.

Gialuron turşulyklary barada soraglar

Synag maksady bilen kiçijik nusgalarym bolup bilermi?
1. Mugt mukdarda nusgalar: synag maksady bilen 50 grama çenli gialuron kislotasy mugt nusgalaryny berip bileris.Has köp isleseňiz, nusgalar üçin pul bermegiňizi haýyş edýäris.

2. costük bahasy: Adatça nusgalary DHL arkaly iberýäris.DHL hasabyňyz bar bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, DHL hasabyňyz arkaly ibereris.
Ibermegiň ýollary näme:
Howa bilen hem iberip bileris, hem deňiz bolup bileris, howa we deňiz iberişleri üçin zerur howpsuzlyk transport resminamalarymyz bar.

Adaty gaplamaňyz näme?
Biziň standart gaplamamyz 1KG / folga sumkasy we bir deprekde 10 folga halta.Ora-da talaplaryňyza görä ýöriteleşdirilen gaplamalary edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň