Bilelikdäki saglyk goşundylary üçin USP Grade Bovine Hondroitin sulfaty

Hondroitin sulfat, bazardaky we süňk saglygy üçin niýetlenen meşhur maddadyr.Adatça iriňli kıkırdaklardan alynýar we USP standartyna laýyk gelýär.Hondroitin sulfaty adam we haýwan garynjalarynda duş gelýän tebigy mukopolisakaridlerdir.Glýukozamin, gialuron kislotasy we kollagen ýaly beýleki bilelikdäki saglyk maddalary bilen bilelikde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hondroitin sulfat natriniň aýratynlyklary

Haryt ady Hondroitin sulfat Soidum
Gelip çykyşy Içegäniň gelip çykyşy
Hil standarty USP40 standarty
Daş görnüşi Ak poroşokdan ak
CAS belgisi 9082-07-9
Önümçilik prosesi ferment gidroliz prosesi
Beloklaryň düzümi CPC tarapyndan 90%
Guramakda ýitgi ≤10%
Beloklaryň düzümi ≤6.0%
Funksiýa Bilelikdäki saglyk goldawy, kıkırdak we süňk saglygy
Arza Planşetde, kapsulalarda ýa-da poroşokda iýmit goşundylary
Halal şahadatnama Hawa, Halal tassyklandy
GMP ýagdaýy NSF-GMP
Saglyk şahadatnamasy Hawa, saglyk şahadatnamasy ýörite arassalamak maksady bilen elýeterlidir
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 25KG / deprek, Içki gaplama: goşa PE BAGS, daşarky gaplama: Kagyz deprek

Näme üçin biofarmanyň aňyrsynda Hondroitin sulfat natriýini saýlamaly?

1. GMP Önümçiligi: Kondroitin sulfatymyz öndürilende GMP proseduralaryna eýerýäris.
2. Öz laboratoriýa synagy: COA-da görkezilen ähli zatlaryň synagyny geçirjek öz laboratoriýamyz bar.
3. Üçünji tarap laboratoriýa synagy: Kondroitin sulfatymyzy içerki synagymyzyň dogrudygyny barlamak üçin synag üçin üçünji tarap laboratoriýasyna iberýäris.
4. Doly resminamalar goldawy: NSF-GMP şahadatnamasy, HALAL şahadatnamasy, COA, MSDS, TDS, iýmit gymmaty, NONE-GMO beýany, Galyndy erginlere gözegçilik, Allergen beýany ýaly kondroitit sulfatymyz üçin doly resminama goldawyny berip bileris.
5. Custöriteleşdirilen spesifikasiýa elýeterli: Müşderilerimiz üçin kondroitin sulfatynyň ýöriteleşdirilen spesifikasiýasyny etmäge taýýardyrys.Hondroiitn sulfatynda bölejikleriň ululygynyň paýlanyşy, arassalygy ýaly aýratyn talaplaryňyz bar bolsa.

Hondroitin sulfat natriniň spesifikasiýasy

ITEM Aýratynlyk Synag usuly
Daş görnüşi Ak reňkli kristal tozy Visual
Şahsyýet Mysal salgylanma kitaphanasy bilen tassyklanýar NIR spektrometri tarapyndan
Mysal üçin infragyzyl siňdiriş spektri, maksimany diňe kondroitin sulfat natriý WS bilen deň tolkun uzynlyklarynda görkezmeli. FTIR spektrometri boýunça
Disakaridleriň düzümi: Iň ýokary jogabyň △ DI-4S △ DI-6S bilen gatnaşygy 1,0-dan az bolmaly däldir Ferment HPLC
Optiki öwrüm: Optiki öwrüm, belli synaglarda belli aýlanma talaplaryna laýyk geliň USP781S
Derňew (Odb) 90% -105% HPLC
Guramakda ýitgi <12% USP731
Belok <6% USP
Ph (1% H2o çözgüdi) 4.0-7.0 USP791
Aýratyn öwrüm - 20 ° ~ -30 ° USP781S
Ingisiýanyň galyndysy (Gury esas) 20% -30% USP281
Organiki üýtgäp durýan galyndy NMT0.5% USP467
Sulfat ≤0,24% USP221
Hlorid ≤0.5% USP221
Açyklyk (5% H2o çözgüdi) <0.35@420nm USP38
Elektroforetiki arassalyk NMT2.0% USP726
Specificörite disakaridleriň çägi < 10% Ferment HPLC
Agyr metallar ≤10 PPM ICP-MS
Jemi tabak sany 0001000cfu / g USP2021
Hamyrmaýa we galyp ≤100cfu / g USP2021
Salmonella Ok USP2022
E.Coli Ok USP2022
Stafilokokk Aureus Ok USP2022
Bölejikleriň ululygy Talaplaryňyza görä düzüldi Öýde
Köp dykyzlygy > 0.55g / ml Öýde

Hondroitin sulfat natriniň önümçilik diagrammasy

Hondroitin sulfat natriniň önümçilik diagrammasy

Hondroitin sulfat bilelikdäki saglyk üçin nähili işleýär?

Bilelikdäki saglyk maksatly iýmit goşundylarynda kondroitin sulfaty glýukozamin bilen bilelikde ulanylýar.

Glýukozamin we kondroitin sulfat, adam we haýwan kıkırdaklarynda, tendonlarynda we baglarynda giňden ýaýran tebigy amin glýukanlaryň bir toparydyr, şeýle hem süňk bogunlarynyň öňüni alyp we gowulaşdyryp bilýän artikulýar kıkyrdagyň esasy düzüm bölekleridir.kesel, zeper ýeten kıkyrtyk dokumasyny bejermek.

Glýukozamin we kondroitin sulfat, osteoartritiň öňüni almaga we süňk we bogun şertlerini aýyrmaga kömek edip biljek iýmit goşundylarynda 2 umumy iýmit maddasydyr.

Glýukoza we kondroitin sulfat osteoporoz we osteoartritde oňyn bejeriş täsirine eýe.

Glýukozamin bilen kondroitin sulfatyň bilelikde ulanylmagy, adam artikulýar kondrositlerinde II görnüşli kollageniň sintezine kömek edip biler, kondrositleriň ölümini azaldyp biler we kıkyrdagyň öýjükden daşary matrisasynda anabolizm we katabolizm deňagramlylygyny saklap biler.Glýukozamin we kondroitin sulfat ýokarda agzalan mehanizmleriň üsti bilen artikulýar kıkyrdak öýjüklerini goraýar.

Hondroitin sulfat natriý üçin resminama goldawy

1. Hondroitin sulfatymyzyň adaty COA, spesifikasiýaňyzy barlamak maksady bilen elýeterlidir.
2. Kondroitin sulfatyň tehniki maglumatlary sahypasy gözden geçirmek üçin elýeterlidir.
3. Bu materialy laboratoriýada ýa-da önümçilik desgasynda nädip dolandyrmalydygyny barlamak üçin MSDS kondroitin sulfat bar.
4. Çondroitin sulfatynyň önümçilik akymynyň diagrammasy barlamak üçin elýeterlidir.
5. Şeýle hem, barlamak üçin kondroitin sulfatynyň iýmitleniş faktyny berip bileris.
6. Kompaniýaňyzdan üpjün edijiniň anketa görnüşini bermäge taýýar.
7. Beýleki kär resminamalary islegleriňize görä iberiler.

Sorag-jogap

Synag üçin birnäçe nusga alyp bilerinmi?
Hawa, mugt nusgalary tertipläp bileris, ýöne ýük bahasyny mähir bilen töläň.DHL hasabyňyz bar bolsa, DHL hasabyňyz arkaly iberip bileris.

Öňünden töleg nusgasy barmy?
Hawa, deslapky synag nusgasyny tertipläp bileris, OK synagdan geçirildi, sargyt edip bilersiňiz.

Töleg usulyňyz näme?
T / T we Paypal makul bilner.

Hiliň talaplarymyza laýyk gelýändigine nädip göz ýetirip bileris?
1. Adaty nusga, sargyt goýmazdan ozal synagyňyz üçin elýeterlidir.
2. Harytlary ibermezden ozal size iberilýän nusga.

MOQ näme?
MOQ 1 kg.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň