Iýip bolýan derejeli iriňli kondroitin sulfat, çişmegi aýyrmaga kömek edýär

Hondroitin sulfat haýwanlary birleşdirýän dokuma görnüşlerinde bar bolan we ýelmeşýän suwuk mukopolisakariddir we kıkyrtyk dokumalarynda örän köpdür.Iýmit kondroitin sulfaty iň köp ýaýran iýmit goşundylaryndan biridir we Bovine Hondroitin sulfaty osteoartrit ýaly bilelikdäki degeneratiw keselleri bejermekde giňden ulanylýar.Bogunlarda kynçylyk çekýän bolsaňyz, “Bovine Chondroitin Sulfat” -y ulanmaga synanyşyň.Energiýany çalt dikeltmäge kömek edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bovine Hondroitin sulfat näme?

Bovine Hondroitin Sulfat, güýçli suw siňdirýän, suwda ereýän we ýelimlenýän suwuklyga öwrülýän ak poroşokdyr.Olaryň köpüsi kislotaly mukopolisakarid bolan we kliniki tejribede giňden ulanylýan kondroitin sulfatydyr.

Esasan kıkırdakda we iriň birleşdirijisinde bar.Hondroitin sulfat adam bedeniniň dokumalarynda giňden ýaýrandyr we örän möhüm funksiýalara eýedir.Kondiki taýdan Çondroitin sulfat, dyz bogunlarynyň degeneratiw osteoartritini bejermek üçin sanjym üçin ulanylýar.

Hondroitin sulfat çeşmeden çeşmä we taýýarlyk usulyna görä üýtgäp biljekdigi sebäpli, ygtybarly çeşmelerden önümleri saýlaň we ulananyňyzda lukmanyň maslahatyna we derman görkezmelerine eýeriň.

Içegäniň kondroitin sulfat natriniň aýratynlyklary

Haryt ady Içegäniň kondroitin sulfaty
Gelip çykyşy Içegäniň gelip çykyşy
Hil standarty USP40 standarty
Daş görnüşi Ak poroşokdan ak
CAS belgisi 9082-07-9
Önümçilik prosesi ferment gidroliz prosesi
Beloklaryň düzümi CPC tarapyndan 90%
Guramakda ýitgi ≤10%
Beloklaryň düzümi ≤6.0%
Funksiýa Bilelikdäki saglyk goldawy, kıkırdak we süňk saglygy
Arza Planşetde, kapsulalarda ýa-da poroşokda iýmit goşundylary
Halal şahadatnama Hawa, Halal tassyklandy
GMP ýagdaýy NSF-GMP
Saglyk şahadatnamasy Hawa, saglyk şahadatnamasy ýörite arassalamak maksady bilen elýeterlidir
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 25KG / deprek, Içki gaplama: goşa PE BAGS, daşarky gaplama: Kagyz deprek

Bovine Hondroitin sulfatynyň çeşmesi

Bovine Hondroitin Sulfatyň çeşmesi, iriňli kıkırdak we birleşdiriji dokumadyr.Iýmit kondroitin sulfat, adatça azyk ýa-da derman senagatynda tohumçylyk meýdanlarynda soýlan mallaryň garynjalaryny çykarmak we bölmek arkaly taýýarlanýar.

Taýýarlyk işinde ilki bilen garyn boşlugyny arassalamaly, kesmeli we peseltmeli, soňra ferment gidrolizi, çykarmak, arassalamak we guratmak arkaly, kondroitin sulfatynyň soňky önümi alynýar.

“Bovine Chondroitin Sulfat” -yň hiline we täsirine täsir edip biljek dürli çeşmelerine üns bermeli.Şeýlelik bilen, kondroitin sulfat önümlerini saýlanyňyzda ygtybarly üpjün edijini saýlasaňyz gowy bolardy.Önümiň hiline gözegçilik standartlaryny we ingredientleriň mazmunyny we beýleki maglumatlary üns bilen barlaň, kemçilikli önümleri satyn almaň ýa-da önümiň standart talaplaryna laýyk gelmäň.

Hondroitin sulfat natriniň spesifikasiýasy

ITEM Aýratynlyk Synag usuly
Daş görnüşi Ak reňkli kristal tozy Visual
Şahsyýet Mysal salgylanma kitaphanasy bilen tassyklanýar NIR spektrometri tarapyndan
Mysal üçin infragyzyl siňdiriş spektri, maksimany diňe kondroitin sulfat natriý WS bilen deň tolkun uzynlyklarynda görkezmeli. FTIR spektrometri boýunça
Disakaridleriň düzümi: Iň ýokary jogabyň △ DI-4S △ DI-6S bilen gatnaşygy 1,0-dan az bolmaly däldir Ferment HPLC
Optiki öwrüm: Optiki öwrüm, belli synaglarda belli aýlanma talaplaryna laýyk geliň USP781S
Derňew (Odb) 90% -105% HPLC
Guramakda ýitgi <12% USP731
Belok <6% USP
Ph (1% H2o çözgüdi) 4.0-7.0 USP791
Aýratyn öwrüm - 20 ° ~ -30 ° USP781S
Ingisiýanyň galyndysy (Gury esas) 20% -30% USP281
Organiki üýtgäp durýan galyndy NMT0.5% USP467
Sulfat ≤0,24% USP221
Hlorid ≤0.5% USP221
Açyklyk (5% H2o çözgüdi) <0.35@420nm USP38
Elektroforetiki arassalyk NMT2.0% USP726
Specificörite disakaridleriň çägi < 10% Ferment HPLC
Agyr metallar ≤10 PPM ICP-MS
Jemi tabak sany 0001000cfu / g USP2021
Hamyrmaýa we galyp ≤100cfu / g USP2021
Salmonella Ok USP2022
E.Coli Ok USP2022
Stafilokokk Aureus Ok USP2022
Bölejikleriň ululygy Talaplaryňyza görä düzüldi Öýde
Köp dykyzlygy > 0.55g / ml Öýde

Içegäniň kondroitin sulfatynyň aýratynlyklary

Bovine Hondroitin sulfaty, ýörite çykarmak usuly sebäpli aşakdaky belli aýratynlyklara eýedir:

1. Çeşmeler tebigy.Bovine Hondroitin Sulfat, esasan kıkyrtyk we birleşdiriji dokumalarda haýwan dokumalarynda tebigy ýüze çykýan polimer glikan birleşmesidir.

2. Gurluşy dürlilikdir.Bovine Hondroitin Sulfat çylşyrymly şahalanma gurluşyna, dürli uzynlygyna we kükürt kislotasynyň üýtgedilen polisakarid zynjyrlaryna eýedir we uly molekulýar agramyna eýe we köp biologiki funksiýalara eýedir.

3.Biokompatisiýa gowy.Içegäniň kondroitin sulfaty, adam bedenindäki beýleki biomakromolekulalar bilen oňat sazlaşyklydyr we aç-açan immun reaksiýasyna ýa-da allergiki täsire sebäp bolmaz.

4. Bejerginiň wezipeleri giňdir.Düwürtik kondroitin sulfaty bogun degeneratiw keselleri bejerip biler we süňkleriň çeýeligini ýokarlandyryp biler, bu bogunlary goramakda we kıkyrdagyň saglygyny goramakda möhüm ähmiýete eýe.

5. Iýmek ýa-da sanjym etmek ygtybarly: Bawine Hondroitin sulfat, agyz ýa-da sanjym ýaly dürli usullar bilen doldurylyp we ulanylyp bilner.

Içegäniň kondroitin sulfatynyň wezipeleri

Iýmit kondroitin sulfatynyň haýwanlardan alynýandygyny hemmämiz bilýäris, ýöne onuň düzüminde gaty seýrek bolýar, sebäbi adam bedenimizde köp kömek bolýar.Ylmyň we lukmançylygyň yzygiderli ösmegi bilen, iriňli kondroitin sulfatyň işi has aýdyň bolýar.

1. inflamokançlygy aýyryň: Içegäniň kondroitin sulfaty, çişme öýjükleriniň işjeňligini saklamak we çişme araçylarynyň önümçiligini azaltmak arkaly çişmegi we bogun çişmesini we agyryny aýyryp biler.

2.Promot kondrositleriň köpelmegi we diferensiýalaşdyrylmagy: Içegäniň kondroitin sulfaty, kondrositleriň köpelmegini we tapawudyny höweslendirip biler, şeýlelik bilen öz-özüni bejermäge we kıkyrdagyň täzelenmegine kömek edip biler.

3. Kıkyrtyk matrisa sintezini güýçlendiriň: Bovine Hondroitin sulfat, kollagen, proteoglikan we beýleki matrisa maddalaryny sintez etmek üçin kondrositleri höweslendirip biler, bogunlaryň kadaly gurluşyny we işleýşini saklamaga kömek eder.

4. Bilelikdäki sinowial suwuklygyň ýapyşygyny gowulandyryň: Içegäniň kondroitin sulfat birleşýän sinowial suwuklygyň ýapyşygyny we çeýeligini ýokarlandyryp biler, gowy ýaglamak we bufer effektini saklap biler we bogunlaryň sürtülmesini we könelmegini azaltmaga kömek edip biler.

5. Süňk mineral ýitgisini azaltmak: Içegäniň kondroitin sulfaty süňkleriň alyş-çalşy we öýjükleriň köpelmegi bilen baglanyşykly matrisa maddalarynyň sintezini gowulaşdyryp, süňkleriň ýitmegini haýalladyp biler.

Näme üçin biofarmanyň aňyrsynda hondroitin sulfatyny saýlamaly?

 

1. Önümçilik enjamlary: Önümçiligi has netijeli etmek üçin ähli enjamlar awtomatiki usulda dolandyrylýar we önümçilik enjamlaryny yzygiderli dezinfeksiýa etmek üçin ýörite arassalaýyş enjamlary bilen üpjün edilýär.

2. Önümçilik baglanyşygyna gowy gözegçilik: köp sanly gözegçilik üçin hünärmen tehniklerimiz we elektroniki kesgitleýiş ulgamymyz bar.Önümçilik baglanyşygynyň netijeliligini üpjün etmek üçin her önümçilik baglanyşygyna gönüden-göni gözegçilik edip we gözegçilik edip biler.

3. Doly önümçilik ussahanasyny dolandyrmak ulgamy: önümlerimiziň hili kepillendirilmelidir, şonuň üçin önümçilik gurşawyna uly ähmiýet berýäris.4. Gowy ammar şertleri: garaşsyz önüm saklaýan ussahanamyz bar, önümler bitewi ulgamlaýyn dolandyryş.


Içegäniň kondroitin sulfaty üçin resminama goldawy

1. Hondroitin sulfatymyzyň adaty COA, spesifikasiýaňyzy barlamak maksady bilen elýeterlidir.

2. Kondroitin sulfatyň tehniki maglumatlary sahypasy gözden geçirmek üçin elýeterlidir.

3. Bu materialy laboratoriýada ýa-da önümçilik desgasynda nädip dolandyrmalydygyny barlamak üçin MSDS kondroitin sulfat bar.

4. Şeýle hem, barlamak üçin kondroitin sulfatynyň iýmitleniş faktyny berip bileris.

5. Kompaniýaňyzdan üpjün edijiniň anketa görnüşini bermäge taýýar.

6. Beýleki kär resminamalary islegleriňize görä iberiler.

Sorag-jogap

Synag üçin birnäçe nusga alyp bilerinmi?
Hawa, mugt nusgalary tertipläp bileris, ýöne ýük bahasyny mähir bilen töläň.DHL hasabyňyz bar bolsa, DHL hasabyňyz arkaly iberip bileris.

Öňünden töleg nusgasy barmy?
Hawa, deslapky synag nusgasyny tertipläp bileris, OK synagdan geçirildi, sargyt edip bilersiňiz.

Töleg usulyňyz näme?
T / T we Paypal makul bilner.

Hiliň talaplarymyza laýyk gelýändigine nädip göz ýetirip bileris?
1. Adaty nusga, sargyt goýmazdan ozal synagyňyz üçin elýeterlidir.
2. Harytlary ibermezden ozal size iberilýän nusga.

MOQ näme?
MOQ 1 kg.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň