Hondroitin sulfat natriý, CPC usuly bilen 90% arassalygy

Hondroitin sulfat natriý, kondroitin sulfatynyň natriý duz görnüşidir.Bu haýwan garynjalaryndan, iriňli garynjalar, towuk garynjalary we akula garynjalary ýaly alnan mukopolisakaridiň bir görnüşidir.Hondroitin sulfaty, köpden bäri ulanylyşy bilen meşhur bilelikdäki saglyk maddasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hondroitin sulfat natriniň aýratynlyklary

Haryt ady Hondroitin sulfat Soidum
Gelip çykyşy Içegäniň gelip çykyşy
Hil standarty USP40 standarty
Daş görnüşi Ak poroşokdan ak
CAS belgisi 9082-07-9
Önümçilik prosesi ferment gidroliz prosesi
Beloklaryň düzümi CPC tarapyndan 90%
Guramakda ýitgi ≤10%
Beloklaryň düzümi ≤6.0%
Funksiýa Bilelikdäki saglyk goldawy, kıkırdak we süňk saglygy
Arza Planşetde, kapsulalarda ýa-da poroşokda iýmit goşundylary
Halal şahadatnama Hawa, Halal tassyklandy
GMP ýagdaýy NSF-GMP
Saglyk şahadatnamasy Hawa, saglyk şahadatnamasy ýörite arassalamak maksady bilen elýeterlidir
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 25KG / deprek, Içki gaplama: goşa PE BAGS, daşarky gaplama: Kagyz deprek

Näme üçin Hondroitin sulfatyny üpjün ediji hökmünde biofarmanyň aňyrsynda saýlamaly?

1. Hünärmen we ýöriteleşdirilen: Öndürijimiz 10 ýyldan gowrak wagt bäri kondoriitn sulfatyny öndürmek we üpjün etmek bilen meşgullanýar.Hondroitin sulfat hakda hemme zady bilýäris
2. Pharma GMP Hil Dolandyryş Ulgamy: Öndüriji desgamyz Pharma GMP Hil Dolandyryş Ulgamy tarapyndan tassyklandy, Kondroitin sulfatymyzy öndürmek üçin Gowy Önümçilik tejribesine eýerýäris.
3. Bilelikdäki saglyk goşundylary bir sahypa üpjün ediji: Biz biofarmanyň aňyrsynda bilelikdäki saglyk maddalaryna üns berýäris: Hondroitin sulfat, glýukozamin, gialuron kislotasy, kollagen we curcumin. Bu materiallaryň hemmesini wagt we pul tygşytlamak üçin müşderilerimiz üçin bir ýere iberýäris. .
4. Bilelikdäki saglyk maddalaryny düzmek Premiks: Gluksamin, gialuron kislotasy, kollagen, witaminler we curkumin ýaly beýleki maddalar bilen kondroitin sulfatynyň ýöriteleşdirilen formulasyny ýa-da premiksini edip bilýäris.Premiksiňizi formulaňyza görä ösdürip bileris, ýa-da bar bolan Formulamyzy ulanyp bilersiňiz.
Öňünden düzülen poroşoklary depreklere ibereris, int-i halta gaplap ýa-da Planşetlere gysyp ýa-da öz zawodyňyzdaky kapsulalara dolduryp bilersiňiz.

Hondroitin sulfat natriniň spesifikasiýasy

ITEM Aýratynlyk Synag usuly
Daş görnüşi Ak reňkli kristal tozy Visual
Şahsyýet Mysal salgylanma kitaphanasy bilen tassyklanýar NIR spektrometri tarapyndan
Mysal üçin infragyzyl siňdiriş spektri, maksimany diňe kondroitin sulfat natriý WS bilen deň tolkun uzynlyklarynda görkezmeli. FTIR spektrometri boýunça
Disakaridleriň düzümi: Iň ýokary jogabyň △ DI-4S △ DI-6S bilen gatnaşygy 1,0-dan az bolmaly däldir Ferment HPLC
Optiki öwrüm: Optiki öwrüm, belli synaglarda belli aýlanma talaplaryna laýyk geliň USP781S
Derňew (Odb) 90% -105% HPLC
Guramakda ýitgi <12% USP731
Belok <6% USP
Ph (1% H2o çözgüdi) 4.0-7.0 USP791
Aýratyn öwrüm - 20 ° ~ -30 ° USP781S
Ingisiýanyň galyndysy (Gury esas) 20% -30% USP281
Organiki üýtgäp durýan galyndy NMT0.5% USP467
Sulfat ≤0,24% USP221
Hlorid ≤0.5% USP221
Açyklyk (5% H2o çözgüdi) <0.35@420nm USP38
Elektroforetiki arassalyk NMT2.0% USP726
Specificörite disakaridleriň çägi < 10% Ferment HPLC
Agyr metallar ≤10 PPM ICP-MS
Jemi tabak sany 0001000cfu / g USP2021
Hamyrmaýa we galyp ≤100cfu / g USP2021
Salmonella Ok USP2022
E.Coli Ok USP2022
Stafilokokk Aureus Ok USP2022
Bölejikleriň ululygy Talaplaryňyza görä düzüldi Öýde
Köp dykyzlygy > 0.55g / ml Öýde

Hondroitin sulfat natriniň önümçilik diagrammasy

Hondroitin sulfat natriniň önümçilik diagrammasy

Hondroitin sulfat natriý we bilelikdäki saglyk

Kondroitin sulfat diýlip hem atlandyrylýan Hondroitin, glýukozamin bilen bilelikde glikozaminoglikanlary emele getirýär we adaty kıkyrdagyň möhüm bölegi bolup durýar.

1. Teoretiki taýdan kondroitin sulfaty kıkyrdagyň suwuň saklanmagyny we çeýeligini gowulaşdyryp biler, bogunyň ýeterlik zarba siňdiriş ukybyna eýe bolup biler we bogun dokumasynyň gowy iýmitlenmegine kömek edip biler.

2. Köplenç saglyk önümlerine goýulýan glýukozamin ýaly, kondroitin sulfaty hem bogunlara zyýan berýän käbir çişme faktorlarynyň sintezini saklap biler.

Mysal syýasaty barada sorag-jogap

1. Synag ýa-da ösdürmek maksady bilen 100 gram kondroitin sulfat natriý nusgasyny mugt berip bileris.
2. DHL, FEDEX ýa-da TNT ýaly halkara kurýer belgiňizi maslahat berip bilseňiz, minnetdar bolarys, mysal üçin hasabyňyz arkaly nusga iberip bileris.
3. Halkara kurýer hasabyňyz ýok bolsa, kurýeriň ýük bahasyny Paypal arkaly töläp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň