Az molekulýar agramly gidrolizlenen deňiz balygy kollagen peptidleri

Gidrolizlenen deňiz balygy Kollagen Peptid, deňiz balyk derilerinden ýa-da terezilerinden öndürilen kollagen tozydyr.Gidrolizlenen deňiz kollagen tozy, molekulýar agramy 1000 Dalton.Molekulýar agramyň pesligi sebäpli, gidrolizlenen kollagen poroşokymyz derrew suwda eräp bilýär we adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip bilner.


 • Önümiň ady:Gidrolizlenen deňiz balyk kollagen
 • Çeşme:Deňiz balyk derisi
 • Molekulýar agram:0001000 Dalton
 • Reňk:Gar ak reňk
 • Tagamy:Bitarap tagam, ýakymsyz
 • Ys:Yssyz
 • Çözüw:Sowuk suwa derrew çözüliş
 • Arza:Deriniň saglygy üçin iýmit goşundylary
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Balyk kollagen peptidiniň suwa çözülişiniň wideo görkezilişi

  Gidroliz deňiz balyk kollageniniň pes molekulýar agramy bilen häsiýetnamalary

  1. Saýlanan ýokary hilli çig mal: Gidrolizlenen deňiz kollagen tozy, saýlanan deňiz balyk derilerinden öndürilýär.Deňiz balyklary arassa gurşaw bilen çuň ummanda ýaşaýar.Deňiz balyklarynyň derisi we terezisi köllerde ýa-da derýalarda ýaşaýan balyklardan has arassa.

  2. Ösen önümçilik prosesi: Gidrolizlenen deňiz balyk kollagenini öndürmek üçin ösen önümçilik prosesini kabul etdik.Balyk derisiniň balyk ysy we reňki önümçilik döwründe aýrylýar.Şeýlelik bilen, deňiz balyk kollagenimiz gar ak reňk we bitarap tagam bilen düýbünden yssyz.

  3. Derrew çözülişi: gidrolizlenen deňiz balyk kollagenimiz, hatda sowuk suwa derrew eräp bilýär.Gaty içgiler Poroşok önümleri üçin amatly.

  4. Bio-elýeterliligi: Deňiz balyk kollagenimiziň molekulýar agramynyň pesligi sebäpli, bio-elýeterliligi ýokary we adam bedeni tarapyndan çalt siňdirilip bilner.

  Deňiz kollagen peptidleriniň çalt gözden geçiriş sahypasy

   
  Haryt ady Deňiz balygy kollagen tozy
  Gelip çykyşy Balyk masştaby we deri
  Daş görnüşi Ak poroşok
  CAS belgisi 9007-34-5
  Önümçilik prosesi ferment gidrolizi
  Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
  Guramakda ýitgi ≤ 8%
  Çözüw Suwda derrew çözüliş
  Molekulýar agram Az molekulýar agram
  Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik, adam bedeni tarapyndan çalt we aňsat siňdirilmegi
  Arza Garramaga ýa-da bilelikdäki saglyk üçin gaty içgiler tozy
  Halal şahadatnama Hawa, Halal tassyklandy
  Saglyk şahadatnamasy Hawa, saglyk şahadatnamasy ýörite arassalamak maksady bilen elýeterlidir
  Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
  Gaplamak 20KG / BAG, 8MT / 20 'Konteýner, 16MT / 40' konteýner

  Näme üçin deňiz balygy kollagen peptidini öndüriji hökmünde biofarmanyň aňyrsynda saýlamaly?

   

  1. Kollagen senagatynda 10 ýyldan gowrak tejribe.Biz Biofarmanyň aňyrsynda on ýyldan gowrak wagt bäri balyk kollagenini öndürýäris we üpjün edýäris.balyk kollagen peptidinde ökde.

  2.GMP hil dolandyryş ulgamy: Deňiz balyk kollagen peptidi GMP ussahanasynda öndürilýär we müşderilerimize goýberilmezden ozal öz laboratoriýamyzda synagdan geçirilýär.

  3. Doly resminama goldawy: COA, MOA, iýmitleniş gymmaty, aminokislotanyň profilini, MSDS, durnuklylyk maglumatlary goldap bileris.

  4. Bu ýerde bar bolan Kollageniň köp görnüşi: I we III görnüşli kollagen, ii görnüşli kollagen gidrolizlenen, Düşünmedik kollagen görnüşi ýaly täjirleşdirilen kollageniň ähli görnüşlerini diýen ýaly üpjün edip bileris.

  5. Professional satuw topary: Siziň soraglaryňyza jogap bermek üçin goldaýan satuw toparymyz bar.

  Deňiz balyk kollageniniň spesifikasiýa sahypasy

   
  Synag elementi Standart
  Daş görnüşi, ysy we haramlygy Ak reňkden ak poroşok ýa-da granula görnüşi
  yssyz, düýbünden daşary ýurt ýakymsyz ysyndan doly
  Nakedalaňaç gözler bilen haramlyk we gara nokatlar ýok
  Çyglylyk ≤7%
  Belok ≥95%
  Kül ≤2.0%
  pH (10% ergin, 35 ℃) 5.0-7.0
  Molekulýar agram 0001000 Dalton
  Gurşun (Pb) ≤0.5 mg / kg
  Kadmium (Cd) ≤0.1 mg / kg
  Arsenik (As) ≤0.5 mg / kg
  Merkuri (Hg) ≤0.50 mg / kg
  Jemi tabak sany < 1000 cfu / g
  Hamyrmaýa we galyp < 100 cfu / g
  E. Koli 25 gram negatiw
  Salmonelia Spp 25 gram negatiw
  Dykyzlygy Bolşy ýaly hasabat beriň
  Bölejikleriň ululygy 20-60 MESH

  Deňiz kollagen peptidiniň peýdalary

   

  1. Nemlendiriji: Deňiz balyk kollageninde gidrofil tebigy nemlendiriji faktorlar bar we üç gelix gurluşy çyglylygy berk ýapyp biler.

  2. Iýmitlendiriji: Deňiz balyk kollageniniň derä güýçli geçirijiligi bar we gatlak korneýiniň üsti bilen deri epitel öýjükleri bilen birleşip, deri öýjük kollageniniň alyş-çalşyna gatnaşyp we gowulaşdyryp, deriniň gatlak korneý çyglylygyny we süýüm gurluşynyň bitewiligini ýokarlandyryp we gowulaşdyryp biler. deri Öýjükleriň diri galmagy gurşawy we deri dokumalarynyň alyş-çalşyny ösdürmek, gan aýlanyşyny güýçlendirmek, derini nemlendirmek maksadyna ýetmek.

  3. Derini ýagtylandyryň: Deňiz balyk kollagenleri derä siňdirilende, deriniň berkligini we çeýeligini ýokarlandyrmak üçin derileriň arasynda doldurylýar.

  4. Derini berkitmek: Balyk kollagen dermisine girenden soň, döwülen we garry elastik süýüm toruny bejerip, deriniň berkligini ýokarlandyryp, deriniň dartylmagyny döredip, gözenekleri azaldyp, derini berk we elastik edip biler.

  5. Gyralyga garşy: Dermisdäki baý kollagen gatlagy, nemlendiriji we gyrma garşy täsirler bilen bilelikde deri öýjüklerini goldaýar, ajallary uzatmagyň we inçe çyzyklary eritmegiň täsirini gazanmak üçin!

  6. Bejeriş: Deňiz balyk kollagenleri deriniň aşaky gatlagyna gönüden-göni aralaşyp bilýär we daş-töweregindäki dokumalar bilen ýakyn gatnaşyga eýe bolup, öýjüklere kollagen öndürmäge we deri öýjükleriniň kadaly ösmegine kömek edip biler.

  Deňiz balygy kollagen peptidiniň ulanylyşy

   

  Marine Collagen Peptide, deriniň saglygy, bilelikdäki saglyk we başga-da köp peýdalary üçin niýetlenen iýmit goşundylarynda ulanylýan meşhur maddadyr.Önümleriň taýýar doza görnüşine gaty içgiler tozy, agyz suwuklygy, planşetler, kapsulalar ýa-da funksional içgiler önümleri girýär.

  1. Deriniň saglygy gaty içgiler we agyz suwuklygy.Deriniň saglygy balyk kollagen peptidiniň esasy peýdalarydyr.Deňiz balyk kollagen, esasan gaty içgileriň poroşok görnüşinde ýa-da agyz suwuk görnüşinde öndürilýär.Kollagen adam derisiniň möhüm bölegidir, adam süňklerinde we myşsalarynda kollagen bar.Deňiz balyk kollagenini goşmak diňe bir deriniň çeýeligini dikeltmäge kömek etmän, gyrmalary, deriniň çyglylygynyň gulplaryny gowulaşdyrman, eýsem myşsalaryň saz äheňini saklamak bilen süňkleri has güýçli we elastik edýär.Deňiz balyk kollagenini dilden kabul etmek, kollageni doldurmagyň iň oňat usullaryndan biridir we aňsat siňdirilen ownuk molekulaly kollageni saýlamak has täsirli.

  2. Süňk we bogun saglygy üçin planşetler ýa-da kapsulalar.Balyk kollagen peptidi köp sanly saglyk goşundy önümlerinde-de bar.Ageaşymyz ulaldygyça kollagen önümçiligi azalýar we bedeniň kıkyrdagy täsir edýär.Kollagen, gurluşyny we bitewiligini saklamaga kömek edýän kıkyrdagyň möhüm gurluş bölegi.Kollagen önümçiligi ýaş bilen azalýar, süňk we bogun problemalary ýaly bilelikdäki keselleriň döremek howpuny ýokarlandyrýar.Geçirilen gözlegler, deňiz kollagen peptid goşundylaryny kabul etmegiň bogun agyrysyny azaltmaga we süňk we bogun çişmesini optimizirlemäge kömek edip biljekdigini görkezdi.

  3. Funksional içgiler önümleri.Deňiz kollagen peptidi Funksional kollagen içgiler önümlerinde hem öndürilip bilner.

  Gaplamak hakda

  Gaplamak 20KG / sumka
  Içki gaplama Möhürli PE sumka
  Daşarky gaplama Kagyz we plastik goşundy sumka
  Palet 40 halta / palet = 800KG
  20 'Konteýner 10 palet = 8000KG
  40 'Konteýner 20 Palet = 16000KGS

  Mysal meselesi

  200 gram nusgasyny mugt berip bileris.Nusgany DHL halkara kurýer hyzmaty arkaly ibereris.Nusganyň özi mugt bolar.Companyöne kompaniýanyňyzyň DHL hasap belgisini maslahat berseňiz, DHL hasabyňyz arkaly nusga iberip bileris diýip minnetdar bolarys.

  Soraglar

  Siziň soraglaryňyza çalt we takyk jogap berýän hünärmen satuw toparymyz bar.Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berjekdigiňize söz berýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň