Iýmit saglygy goraýyşda kollageniň ulanylmagy

Kollagen esasan deride, süňkde, kıkyrdakda, dişlerde, tendonlarda, baglarda we haýwanlaryň gan damarlarynda bar bolan ak, aç-açan, şahasyz süýümli belokdyr.Birleşdiriji dokumanyň örän möhüm gurluş belogy bolup, organlary goldamakda we bedeni goramakda möhüm rol oýnaýar.Soňky ýyllarda kollagen çykarmak tehnologiýasynyň ösmegi we onuň gurluşy we häsiýetleri barada çuňňur gözlegleriň netijesinde kollagen gidrolizatlarynyň we polipeptidleriň biologiki funksiýasy kem-kemden giňden ykrar edildi.Kollageniň gözlegleri we ulanylyşy lukmançylyk, azyk, kosmetika we beýleki pudaklarda gözleg nokadyna öwrüldi.

  • Iýmit önümlerinde kollageniň ulanylmagy
  • Kalsiniň goşundy önümlerinde kollageniň ulanylmagy
  • Iýmit önümlerinde kollageniň ulanylmagy
  • Beýleki programmalar

Kollageniň wideo görkezmesi

Iýmit önümlerinde kollageniň ulanylmagy

Kollagen iýmitde hem ulanylyp bilner.XII asyrda Bingeniň St.Hilde-bagy göle garynjagaz çorbasynyň bogun agyrysyny bejermek üçin derman hökmünde ulanylmagyny suratlandyrypdyr.Uzak wagtlap kollagen saklaýan önümler bogunlar üçin oňat hasaplanýar.Iýmit üçin ulanylýan käbir häsiýetleri bar: iýmit derejesi adatça ak reňkli, tagamy ýumşak, tagamy ýeňil, siňdirilmegi aňsat.Ganyň trigliseridini we holesterini azaldyp, adaty aralykda saklamak üçin bedende käbir möhüm yz elementlerini köpeldip biler.Gan lipidlerini azaltmak üçin iň oňat iýmitdir.Mundan başga-da, gözlegler kollageniň bedende alýumini ýok etmäge, alýuminiň bedende ýygnanmagyny azaltmaga, alýuminiň adam bedenine ýetirýän zyýanyny azaltmaga we dyrnaklaryň we saçlaryň belli bir derejede ösmegine kömek edip biljekdigini görkezdi.II görnüşli kollagen artikulýar garynjanyň esasy belogydyr we şonuň üçin potensial awtoantigen bolup durýar.Agyz boşlugy, T öýjüklerini immun çydamlylygy döredip, T öýjükli ara awtoimmun keselleriniň öňüni alyp biler.Kollagen polipeptid ýokary siňdiriliş we siňdiriliş we molekulýar agramy 2000 ~ 30000 töweregi önüm, kollagen ýa-da jelatin proteaz bilen zaýalanandan soň.

Kollageniň käbir häsiýetleri, beýleki alternatiw materiallar bilen deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bolan köp iýmitde funksional maddalar we iýmitlendiriji komponentler hökmünde ulanylmaga mümkinçilik berýär: kollagen makromolekulalarynyň dik gurluşy we kristal zonanyň bolmagy belli bir ýylylyk durnuklylygyny üpjün edýär;Kollageniň tebigy ykjam süýüm gurluşy, kollagen materialyny inçe film materiallaryny taýýarlamak üçin amatly berkligi we güýji görkezýär.Kollagen molekulýar zynjyrynda köp mukdarda gidrofil toparlary barlygy sebäpli, suw bilen baglanyşdyrmak üçin güýçli ukyby bar, bu bolsa kollageniň iýmitde doldurgyç we jel hökmünde ulanylmagyny üpjün edýär.Kollagen kislotaly we gidroksidi serişdelerde giňelýär we bu häsiýet kollagen esasly materiallary taýýarlamak üçin bejeriş işinde hem ulanylýar.

胶原 蛋白 图

Nahar bişirilenden soň etiň näzikligine we myşsanyň gurluşyna täsir etmek üçin kollagen tozy gönüden-göni et önümlerine goşulyp bilner.Geçirilen gözlegler, çig etiň we bişirilen etiň emele gelmegi üçin kollageniň möhümdigini, kollageniň mukdary näçe ýokary bolsa, etiň gurluşy şonça-da kyn boljakdygyny görkezdi.Mysal üçin, balyklaryň tendensiýasy V görnüşli kollageniň zaýalanmagy bilen baglanyşyklydyr we peptid baglanyşyklarynyň bozulmagy netijesinde ýüze çykan periferiýa kollagen süýümleriniň döwülmegi myşsalaryň tendensiýasynyň esasy sebäbi hasaplanýar.Kollagen molekulasynyň içindäki wodorod baglanyşygyny ýok etmek bilen, asyl berk superhelik gurluşy ýok edilýär we ownuk molekulalar we ýumşak gurluşly jelatin emele gelýär, bu diňe bir etiň näzikligini ýokarlandyryp bilmän, eýsem ulanyş bahasyny hem gowulaşdyryp biler. hilini, belok düzümini ýokarlandyryň, gowy we iýmitleniň.Japanaponiýa çig mal hökmünde haýwan kollagenini hem ösdürdi, kollagen gidrolit fermentleri bilen gidroliz edildi we diňe bir aýratyn tagamly bolman, eýsem aminokislotalaryň bir bölegini hem goşup bilýän täze ýakymlylyklary döretdi.

Et önümlerinde dürli görnüşli kolbasa önümleri köpelýär, tebigy örtük önümleri çynlakaý ýetmezçilik edýär.Gözlegçiler alternatiwalary işläp düzmek üçin iş alyp barýarlar.Kollagen agdyklyk edýän kollagen gaplary, özleri ýokumly we beloklydyr.Heatylylygy bejermekde suw we ýag bugaryp, ereýärkä, kollagen et bilen deň derejede kiçelýär, başga iýip bolýan gaplama materiallarynyň ýoklugy.Mundan başga-da, kollageniň özi fermentleri hereketsizleşdirmek funksiýasyna eýedir we iýmitiň tagamyny we hilini ýokarlandyryp biljek antioksidant häsiýetlere eýedir.Önümiň stresleri kollageniň düzümine proporsionaldyr, ştamm bolsa ters proporsionaldyr.

 

Kalsiniň goşundy önümlerinde kollageniň ulanylmagy

 

Kollagen adam süňkleriniň, esasanam kıkyrdagyň möhüm düzüm bölegi.Kollagen, ýitiriljek kalsiýi saklaýan süňkleriňizdäki kiçijik deşiklere meňzeýär.Kiçijik deşiklerden doly bu tor bolmasa, hatda artykmaç kalsiý hem ýitirilerdi.Kollageniň häsiýetli aminokislotasy, gidroksiprolin, plazmada kalsiý süňk öýjüklerine daşamak üçin ulanylýar.Süňk öýjüklerindäki kollagen süňküň esasy bölegini bilelikde emele getirýän gidroksiapatit üçin hökmany serişde hökmünde çykyş edýär.Osteoporozyň düýp manysy, kollagen sinteziniň tizliginiň zerurlygy kanagatlandyryp bilmezligi, başgaça aýdylanda, täze kollageniň emele geliş tizligi köne kollageniň mutasiýa ýa-da garrylyk derejesinden pesdir.Geçirilen gözlegler, kollageniň ýoklugynda hiç hili kalsiý goşundysynyň osteoporozyň öňüni alyp bilmejekdigini görkezdi.Şonuň üçin kalsiý bedene çalt siňdirilip we siňdirilip bilner we diňe kalsiý baglaýjy kollagen ýeterlik mukdarda kabul edilse, süňkde has çalt saklanyp bilner.

Limon kislotasynyň buferinde kollagen we poliwinilpirrolidonyň ergini bilen taýýarlanan kollagen-pvp polimer (C-PVP) diňe bir täsirli bolman, eýsem ýaralanan süňkleriň güýçlendirilmegi üçin hem howpsuzdyr.Hiç hili lenfadenopatiýa, DNK zaýalanmagy ýa-da bagyr we böwregiň metabolik bozulmalary, hatda eksperimental ýa-da kliniki synaglarda-da dowamly dolandyryşyň uzak aýlawynda görkezilmeýär.Şeýle hem adam bedenini C-PVP garşy antikor öndürmäge itergi bermeýär.

Kollagen peptidiniň çalt gözden geçiriş sahypasy

 

 

Haryt ady Kollagen peptidi
CAS belgisi 9007-34-5
Gelip çykyşy “Bovie Gides”, “Grass Fed” süýt mäzleri, Balyk derisi we göwrümi, balyk garynjalary
Daş görnüşi Ak tozan
Önümçilik prosesi Enzimatik gidroliz çykarmak prosesi
Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
Çözüw Sowuk suwa derrew we çalt çözüliş
Molekulýar agram 1000 töweregi Dalton
Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik
Akymlylygy Gowy akym
Çyglylyk ≤8% (4 sagat üçin 105 °)
Arza Derini bejermek önümleri, bilelikdäki ideg önümleri, iýmit önümleri, sport iýmit önümleri
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 20KG / BAG, 12MT / 20 'Konteýner, 25MT / 40' konteýner

Iýmit önümlerinde kollageniň ulanylmagy

 

Iýmit üçin kollagen tozy, deri galyndylary we burçlar ýaly deriniň goşmaça önümlerini ulanmak arkaly fiziki, himiki ýa-da biologiki tehnologiýa bilen gaýtadan işlenýän belok önümidir.Birleşdirilenden we aşgarlanandan soň kesilen gaty galyndylara köpçülikleýin zawod galyndylary diýilýär we esasy gury maddasy kollagen.Bejergiden soň, import edilen balyk naharyny çalyşmak ýa-da bölekleýin çalyşmak üçin haýwanlardan alnan belok iýmit goşundysy hökmünde ulanylyp bilner, bu bolsa has gowy iýmit täsiri we ykdysady peýdasy bilen garyşyk we goşma iýmit önümçiliginde ulanylyp bilner.Belok düzümi ýokary, 18-den gowrak aminokislotalara baý, kalsiý, fosfor, demir, marganes, selen we beýleki mineral elementleri öz içine alýar we hoşboý ysly.Netijeler gidrolizlenen kollagen poroşokynyň ösýän doňuzlaryň iýmitinde balyk naharyny ýa-da soýa naharyny bölekleýin ýa-da dolulygyna çalşyp biljekdigini görkezýär.

Ösümlik we iýmit siňdiriş synaglary hem kollageniň suw iýmitindäki balyk naharyna çalşylmagyna baha bermek üçin geçirildi.Allogynogenetik haç karpynda kollageniň siňdirilişi, ortaça agramy 110 gr bolan algoritmler toplumy bilen kesgitlenildi.Netijeler kollageniň ýokary siňdiriş derejesiniň bardygyny görkezdi.

Beýleki programmalar

Syçanlaryň ýüregindäki mis ýetmezçiligi bilen kollagen düzüminiň arasyndaky baglanyşyk öwrenildi.SDS-PAGE derňewiniň we Coomassie açyk gök reňkiň üýtgemegi, üýtgedilen kollageniň goşmaça metabolik aýratynlyklarynyň mis ýetmezçiligini çaklap biljekdigini görkezdi.Bagyr fibrozy belok düzümini azaldýandygy sebäpli, bagyrdaky kollagen mukdaryny ölçemek bilen hem çaklap bolýar.Anoektochilusformosanus suw ekstrakty (AFE) CCl4 tarapyndan döredilen bagyr fibrozyny azaldyp, bagyr kollageniniň mukdaryny azaldyp biler.Kollagen hem skleranyň esasy düzüm bölegi bolup, göz üçin örän möhümdir.Skleradaky kollagen önümçiligi azalsa we onuň zaýalanmagy ýokarlansa, miýopiýa sebäp bolup biler.

Biz hakda

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Beyond Biopharma Co., Ltd.” Hytaýda ýerleşýän ISO 9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan kollagen köp mukdarda poroşok we jelatin seriýaly önümidir.Önümçilik desgamyz tutuş bir meýdany öz içine alýar9000inedördül metr we enjamlaşdyrylan4aýratyn ösen awtomatiki önümçilik liniýalary.HACCP ussahanamyz töweregi gurşap aldy5500㎡we GMP ussahanamyz 2000 around töweregi meýdany öz içine alýar.Önümçilik desgamyz ýyllyk önümçilik kuwwaty bilen bezelendir3000MTKollagen köp mukdarda poroşok we5000MTJelatin önümleri.Kollagen köp mukdarda poroşokymyzy we Jelatini daş-töwerege eksport etdik50 ýurtbütin dünýäde.

Hünär hyzmaty

Siziň soraglaryňyza çalt we takyk jogap berýän hünärmen satuw toparymyz bar.Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berjekdigiňize söz berýäris.


Iş wagty: -anwar-06-2023