Kod balygy kollagen peptid, bilelikdäki agyry üçin “Halasgär”

Balyk kollagen önümleriniň arasynda,kod balyk kollagenbeýleki balyklardan alnan kollagen önümleri bilen deňeşdirilende yzygiderli saýlanyp boljak önümdir.Kod kollageniniň arassalygy gaty ýokary, ýokumly maddalara baý we adam bedeni tarapyndan siňdirilmegi aňsat.Şonuň üçin çig mal hökmünde balyk kollagenli önümleri bazarda görmek bolýar.Kod kollagen derini bejermek önümlerinde, saglygy goraýyş önümlerinde we lukmançylykda giňden ulanylýar.Kod kollagen bilen gyzyklanýan bolsaňyz, aşakda has giňişleýin okap bilersiňiz:

  • Kod balygy Kollagen peptidleri näme?
  • Kod balyk kollagen peptidleriniň peýdalary näme?
  • Kod balyk kollageniniň ulanylyşy näme?
  • Kod balyk kollagenini üpjün etmek zerurmy?
  • Kod balyk kollagen haçan iň gowy alynýar?

Kod balyk kollageniniň wideo görkezilişi

 

Kod balyk kollagen peptidleri näme?

Balyk kollagen, deriniň, süňkleriň we balyklaryň birleşdiriji dokumalarynda duş gelýän belok görnüşidir.Kod balyk kollagen, ýokumly baýlyga eýe bolan kod derisinden alnan beloklaryň bir görnüşidir.Deriniň daşky görnüşini we saglygyny goldamak ýaly saglyga bolup biljek peýdalary sebäpli goşundy hökmünde has meşhur bolýar.

Bitewi kollagen bilen deňeşdirilende, kod kollagen peptidi bedeniň siňdirilmegi we ulanylmagy has aňsatdyr.Içege bilen gan aýlanyşyna çalt siňip, saglyga köp täsir edip, derä, bogunlara we beýleki dokumalara geçip biler.

Kod balyk kollagen peptidleriniň peýdalary näme?

 

Kod balyk kollagenini taýýarlamak üçin umumy çeşmelerden biridir we onuň artykmaçlyklary esasan aşakdakylardyr:

1. purokary arassalygy: beýleki balyklardan tapawutlylykda koddaky kollageniň molekulýar gurluşy ýönekeý we birneme kiçi.Kod kollageniniň ýokary arassalygyny almak üçin dürli usullar bilen çykarylyp we arassalanyp bilner.

2. Easyeňil siňdiriş: kod kollageniniň ownuk molekulýar agramy bar we adam bedeni tarapyndan siňdirilmegi we ulanylmagy aňsatdyr.Iýmitlenende deriniň berkligini ýokarlandyrmak, saçyň we dyrnagyň saglygyny berkitmek we bilelikdäki çeýeligi ýokarlandyrmak diýilýär.

3. Iýmitlendiriji baý: koduň özi ýokary hilli belok, doýmadyk ýag kislotalary, witaminler we minerallar we beýleki ýokumly maddalary öz içine alýan ýokumly baý iýmitdir.

4. Giňişleýin amaly: activityokary işjeňligi we giň ulanylýan meýdanlary sebäpli kod kollagen köp gözellik we derini bejermek önümleriniň, saglygy goraýyş önümleriniň we lukmançylyk enjamlarynyň esasy düzümine öwrüldi.

Kod balyk kollagen peptidleriniň çalt gözden geçiriş sahypasy

 

 

Haryt ady Alýaskada kod balygy kollagen peptid
CAS belgisi 9007-34-5
Gelip çykyşy Balyk masştaby we deri
Daş görnüşi Ak-sary sary poroşok
Önümçilik prosesi Fermentli gidrolizlenen ekstraksiýa
Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
Çözüw Sowuk suwa derrew we çalt çözüliş
Molekulýar agram 1000 töweregi Dalton
Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik
Akymlylygy Akymyny gowulandyrmak üçin granulasiýa prosesi zerurdyr
Çyglylyk ≤8% (4 sagat üçin 105 °)
Arza Derini bejermek önümleri, bilelikdäki ideg önümleri, iýmit önümleri, sport iýmit önümleri
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 20KG / BAG, 12MT / 20 'Konteýner, 25MT / 40' konteýner

Kod balyk kollageniniň ulanylyşy näme?

 

Kod kollagen peptidleriniň dürli goşundylary bar we käbir umumy programmalar aşakda görkezilýär:

1.Düşnükli ideg: kod kollagen peptidleri deriniň çeýeligini ýokarlandyryp, deriniň reňkini gowulaşdyryp, ýygyrtlary azaldyp biler we ş.m.Şonuň üçin agzy suwuklyk, kapsula, poroşok, maska, losyon we ş.m. ýaly ähli gözellik we saglyk önümlerinde giňden ulanylýar.

2. Saglyk: kod kollagen peptidi saçyň we dyrnagyň saglygyny ýokarlandyryp biler, bilelikdäki çeýeligi we beýleki täsirleri gowulandyryp biler, iýmit saglygy önümlerinde, işleýän içgilerde we beýleki önümlerde ulanylyp bilner.

3. Lukmançylyk enjamlary: Gowy bio sazlaşyklylygy we güýçli biologiki işjeňligi sebäpli kod kollagen peptidleri tikiş taýýarlamak we dokumalary bejermek ýaly lukmançylyk enjamlarynda hem ulanylyp bilner.

Kod balyk kollagenini üpjün etmek zerurmy?

Kod kollagen goşundysynyň zerurlygy, adamyň saglyk ýagdaýy, iýmitleniş endikleri we ýaşaýyş durmuşy ýaly köp faktorlara baglydyr.Umuman, bedenimiz tebigy ýagdaýda deriniň, bogunlaryň, süňkleriň we beýleki dokumalaryň möhüm düzüm bölegi bolan kollagen öndürýär.Şeýle-de bolsa, garramak bilen kollagen önümçiliginiň tizligi haýallaýar, bu bolsa garrylygyň we saglyk meseleleriniň dürli alamatlaryna sebäp bolup biler.

Kod kollagen goşundylary, garrylyk, iýmitlenmezlik, stres ýa-da beýleki faktorlar sebäpli kollagen sinteziniň peselmegi bolan adamlarda peýdaly bolup biler.Kod kollagen goşundylary deriniň çeýeliginiň gowulaşmagy, bogun çeýeligi, süňkleriň güýji we ýaralary bejermek ýaly birnäçe potensial peýdalar bilen baglanyşyklydyr.

Kod balyk kollagen haçan iň gowy alynýar?

Umuman, balyk kollagenini kabul etmegiň iň amatly wagty adama görä üýtgeýär, ýöne käbir umumy maslahatlar bar.

Ilki bilen nahardan öň balyk kollagenini almak maslahat berilýär.Sebäbi aşgazan kislotasy iýmit siňdiriş wagtynda goşundylaryň täsirini peseldip biler.Nahardan soň ýa-da ýatmazdan ozal almaly bolsaňyz, iýmitden azyndan 2 sagat uzakdadygyna göz ýetiriň.

Ikinjiden, boş garnyňyza balyk kollagenini almaga synanyşyň.Bu siňdiriş tizligini ýokarlandyrýar.Goşundylar irden ýa-da nahar iýmitinden başga wagtlarda, dietolog ýa-da lukmanyň maslahaty bilen kabul edilip bilner.

Mundan başga-da, kollageniň siňdirilmegi, sintezi we onuň täsiri üçin yzygiderli we laýyk dozalar we sagdyn iýmitlenmek we ýeterlik maşklar zerurdyr.

Biz hakda

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Beyond Biopharma Co., Ltd.” Hytaýda ýerleşýän ISO 9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan kollagen köp mukdarda poroşok we jelatin seriýaly önümidir.Önümçilik desgamyz tutuş bir meýdany öz içine alýar9000inedördül metr we enjamlaşdyrylan4aýratyn ösen awtomatiki önümçilik liniýalary.HACCP ussahanamyz töweregi gurşap aldy5500㎡we GMP ussahanamyz 2000 around töweregi meýdany öz içine alýar.Önümçilik desgamyz ýyllyk önümçilik kuwwaty bilen bezelendir3000MTKollagen köp mukdarda poroşok we5000MTJelatin önümleri.Kollagen köp mukdarda poroşokymyzy we Jelatini daş-töwerege eksport etdik50 ýurtbütin dünýäde.

Hünär hyzmaty

Siziň soraglaryňyza çalt we takyk jogap berýän hünärmen satuw toparymyz bar.Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berjekdigiňize söz berýäris.


Iş wagty: 30-2023-nji maý