Kompaniýamyzy ISO 9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy kepillendiriş şahadatnamasyny üstünlikli täzeläň

Kompaniýanyň standartlaşdyrylan we standartlaşdyrylan dolandyryş derejesini güýçlendirmek, kompaniýanyň önümçilik dolandyryş ukybyny has-da ýokarlandyrmak, ajaýyp hyzmat hilini döretmek we kompaniýanyň marka täsirini ýokarlandyrmak üçin kompaniýa hil dolandyryş ulgamy sertifikatyny ýokarlandyrdy.

BEYOND ISO9001 täzelendi

ISO9001: 2015 näme

ISO 9001: 2015, Halkara standartlaşdyryş guramasy (ISO) tarapyndan işlenip düzülen hil dolandyryş ulgamlary (QMS) üçin dünýä derejesinde ykrar edilen standart.Bu guramalara hil dolandyryş ulgamyny döretmek, durmuşa geçirmek, goldamak we yzygiderli gowulandyrmak üçin esas döredýär.

Standart, ISO 9001: 2015 şahadatnamasyna ýetmek üçin guramalaryň talaplaryny görkezýär.Bu talaplar aşakdakylary öz içine alýar:

1. Hil syýasatyny we hil maksatlaryny döretmek

2. Resminamalaşdyrmak proseduralary we amallary

3. Iş öndürijiligini dolandyrmak we ölçemek üçin ulgam döretmek

4. employeeshli işgärleriň taýýarlykly we başarnykly bolmagyny üpjün etmek

5. Ulgamy yzygiderli gözegçilikde saklamak we kämilleşdirmek

ISO 9001: 2015 durmuşa geçirmek arkaly guramalar umumy hilini ýokarlandyryp, müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyryp we amallardaky netijesizlikleri ýüze çykarmak we çözmek arkaly çykdajylary azaldyp bilerler.

ISO9001: 2015 artykmaçlygyny kabul ediň

1. Önümiň we hyzmatyň hilini gowulandyrmak: ISO 9001: 2015-iň durmuşa geçirilmegi, kompaniýanyň müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmaga we önümiň we hyzmatyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen hil dolandyryş ulgamyny döretmäge we goldamaga kömek edýär.

2. Müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyryň: Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmaga we önümiň we hyzmatyň hilini yzygiderli ýokarlandyrmaga üns beriň.

3. Çykdajylary azaltmak: Kompaniýalara, işleriň netijesizligini ýüze çykarmaga we ýok etmäge, galyndylar we gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly çykdajylary azaltmaga kömek edýär.

4. Kararlary gowulandyrmak: ISO 9001: 2015 kompaniýalardan prosesi gowulandyrmak we çeşmeleri paýlamak barada habarly karar bermek üçin ulanyp boljak maglumatlary üpjün edýän esasy öndürijilik görkezijilerini döretmegi we gözegçilik etmegi talap edýär.

5. Işgärleriň has gowy gatnaşygy: ISO 9001: 2015-i durmuşa geçirmek guramalara anyk rollary we jogapkärçiligi kesgitlemäge, işgärleriň karar kabul etmegine gatnaşygyny artdyrmaga we yzygiderli gowulaşmak medeniýetini ösdürmäge kömek edip biler, netijede işgärleriň gatnaşygy we kanagatlanmasy artar.

BIZ hakda

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Beyond Biopharma Co., Ltd.” Hytaýda ýerleşýän ISO 9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan kollagen köp mukdarda poroşok we jelatin seriýaly önümidir.

Esasy kollagen önümlerimiz Gidrolizlenen Balyk Kollagen Peptidi, Balyk Kollagen Tripeptidi, Gidrolizlenen Bovin Kollagen Peptidi, Gidrolizlenen towuk kollagen görnüşi ii we Düwürlenmedik görnüşli towuk kollagenidir.Şeýle hem Azyk we Pharma Industries üçin Gelatin seriýaly önümleri öndürýäris.Müşderilerimiz üçin “Kollagen” we “jelatin” önümleriniň ýöriteleşdirilen çözgütlerini hödürleýäris.


Iş wagty: 17-2023-nji fewral