Gutlaýan BEYOND BIOPHARMA CO., LTD azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy ISO22000: 2018 kepilnamasyny üstünlikli aldy!

Azyk howpsuzlygy ýaşamak we saglyk üçin ilkinji päsgelçilikdir.Häzirki wagtda azyk howpsuzlygy bilen baglanyşykly yzygiderli wakalar we gowy we erbet garyşyk “gara marka” adamlaryň azyk howpsuzlygyna ünsi we ünsüni döretdi.Kollagen önümçilik kärhanalarynyň biri hökmünde BEYOND BIOPHARMA CO., LTD Hytaýda milliardlarça azyk howpsuzlygy jogapkärçiligini öz üstüne alýar.Biz elmydama "içerki ýokary derejeli kollageni ugurtapyjylyk bilen ýasamak", müşderiniň hil hyzmatyndan kanagatlanmagyny gazanmak, üznüksiz gowulaşmak bilen kärhananyň ösüşini gözlemek we ajaýyp dolandyryş bilen kärhana markasyny döretmek!

 

BEYOND BIOPHARMA ISO22000

ISO22000: 2018 näme

ISO 22000: 2018 Azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamlary üçin halkara standartyň iň soňky wersiýasy.Halkara standartlaşdyryş guramasy (ISO) tarapyndan işlenip düzüldi we azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny ösdürmek, durmuşa geçirmek we üznüksiz kämilleşdirmek üçin esas döredýär.ISO 22000: 2018 standarty, ululygyna ýa-da çylşyrymlylygyna garamazdan azyk zynjyryndaky ähli guramalara degişlidir.Iýmit howpsuzlygyny, iýmit gaplamak, saklamak, daşamak we paýlamak ýaly ähli taraplary öz içine alýar.Standart, Howp derňewi we tankydy gözegçilik nokatlary (HACCP) ýörelgelerini töwekgelçilige esaslanýan pikirlenmek we üznüksiz gowulaşmak ýaly beýleki dolandyryş dolandyryş talaplary bilen birleşdirýär.Standartyň 2018 wersiýasyndaky esasy üýtgeşmelerden biri, ISO dolandyryş ulgamynyň ähli ülňüleri üçin umumy esas bolup durýan -okary derejeli gurluşyň (HLS) kabul edilmegidir.Bu guramalara azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny hil ýa-da daşky gurşawy dolandyrmak ýaly beýleki dolandyryş ulgamlary bilen birleşdirmegi aňsatlaşdyrýar.ISO 22000: 2018 standarty, guramanyň içinde we daşarky üpjün edijiler we müşderiler bilen aragatnaşygyň ähmiýetini, şeýle hem azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyna yzygiderli gözegçilik etmegiň, baha bermegiň we gözden geçirmegiň zerurdygyny nygtaýar.ISO 22000: 2018 durmuşa geçirmek arkaly guramalar azyk howpsuzlygyna ygrarlydygyny görkezip, müşderileriň, düzgünleşdirijileriň we beýleki gyzyklanýan taraplaryň isleglerini kanagatlandyryp bilerler.

ISO-nyň ähmiýetini alyň220000 : 2018

1. Iýmit howpsuzlygynyň derejesini ýokarlandyrmak: Dalaşgärler azyk howpsuzlygy töwekgelçiligini kesgitläp we gözegçilikde saklap, azyk howpsuzlygy hadysalaryny azaldyp, sarp edijileriň saglygyny we howpsuzlygyny gorap bilerler.

2. Müşderileriň we düzgünleşdirijileriň isleglerini kanagatlandyryň: ISO 22000: 2018 şahadatnamasyny almak, arza berijiniň azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamynyň halkara ülňülerine laýykdygyny subut edip biler.

3. Dolandyryş netijeliligini ýokarlandyrmak: Arza beriji dolandyryş we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmak üçin azyk howpsuzlygyny dolandyrmak prosesini optimizirläp biler.

4. Üznüksiz gowulaşmagy höweslendiriň: Arza beriji azyk howpsuzlygyny dolandyrmagyň durnukly ulgamyny döredip we azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamynyň netijeliligini saklamak üçin üznüksiz kämilleşdirip biler.

5. Beýleki dolandyryş ulgamlary bilen integrasiýa: ISO 22000: 2018 ýokary derejeli gurluşlary (HLS) ulanýar, bu guramalara azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamlaryny hil dolandyryş we daşky gurşawy dolandyrmak ýaly beýleki dolandyryş ulgamlary bilen birleşdirmegi aňsatlaşdyrýar.

BIZ hakda

2009-njy ýylda esaslandyrylan önümçilik desgasy tutuş meýdany 9000 inedördül metr bolup, 4 sany ýöriteleşdirilen awtomatiki önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.HACCP ussahanamyz 5500㎡ töweregi, GMP ussahanamyz 2000 around töweregi meýdany öz içine alýar.Önümçilik desgamyz ýyllyk önümçilik kuwwaty 3000MT Kollagen köp mukdarda poroşok we 5000MT Gelatin önümleri.Kollagen köp mukdarda poroşokymyzy we Gelatini dünýäniň 50 töweregi ýurduna eksport etdik.

Hil dolandyryş ulgamynyň döredilmegi we ornaşdyrylmagy kompaniýanyň hil dolandyryş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagyna, bazar bäsleşiginde oňat kompaniýa abraýyny we abraýyny döretmegine kompaniýanyň uzak möhletleýin ösüşi üçin möhüm ähmiýete eýe boljakdygyna ynanýarys.


Iş wagty: Fewral-16-2023