Pes molekulýar agram Çuň deňizdäki balyk kollagen granulasy

Balyk kollagen granulasy deňiz balyklaryndan kollagen çeşmesidir.Onuň molekulýar gurluşy adam bedenindäki kollagen bilen meňzeýär.Çuň deňizdäki balyk kollagen granulasy pes molekulaly agramly ak reňkli granulalara akdyr.Bu balyk kollagen granulasynyň has kiçi molekulýar agramy we has gowy biologiki işjeňligi sebäpli, adam kollageniniň beýleki görnüşlerine garanyňda has aňsat siňdirilýär we ulanylýar.Balyk kollagen granulasy kosmetika, azyk we lukmançylyk ugurlarynda giňden ulanyldy.

 

  • Balyk kollagen granulasy näme?
  • balyk kollagen granulasynyň peýdalary näme?
  • Balyk kollagen granulasyny näme ulanyp bileris?
  • Balyk kollagen granulasyny kim doldurmaly?
  • Balyk kollagen granulasyny haçan almaly?

Balyk kollageniniň wideo görkezilişi

Balyk kollagen granulasy näme?

 

Balyk kollagen granulalary esasan balyklardan alnan kollagen we C witamini ýaly beýleki tebigy maddalardan ybarat goşundy bolup, balyk kollagen esasan çuň deňiz balyklarynyň derisinden alynýar we balyk kollagenimiziň arassalygy takmynan 90% -e ýetip biler.Adatça gaty ýa-da poroşok görnüşinde bolýar we kapsulalar, süýjüler, agyz erginleri, içgiler we ş.m. ýaly önümleri öndürmek üçin ulanylyp bilner.

Balyk kollagen goşundylary bilen deňeşdirilende, balyk kollagen granulalaryny götermek we ulanmak has amatly, sebäbi islendik wagt we islendik ýerde sarp etmek üçin suwa ýa-da beýleki içgilere aňsatlyk bilen goşup bolýar we goşmaça gurallar ýa-da taýýarlyklar talap edilmeýär.

Prsentde balyk kollagen granulalary gözellik, saglyk we lukmançylyk ugurlarynda giňden ulanylýar.

Balyk kollagen granulasynyň peýdalary näme?

 

 

1. Deriniň ýagdaýyny gowulaşdyryň: Haýwan öýjüklerinde hökmany dokuma hökmünde hereket etmek üçin, deriniň kollagen işjeňligi ýokarlanar ýaly zerur iýmit maddalarynyň deri gatlagyny dolduryp biler.Balyk kollagen granulalaryny göni süýt ýa-da kofe goşup bileris, bu islendik wagt we islendik ýerde kollagen goşmak isleýän adamlar üçin gaty amatly.

2.Bogun we süňk güýjüniň ýokarlanmagy: Süňk massamyzyň ýokary göterimi kollagenlerden durýar.Gündelik durmuşda bogunlaryň berkligini dolandyrýar, şonuň üçin yzygiderli maşk edýän adamlar üçin aýratyn möhümdir.

3. Deňeşdirilende ownuk molekulýar agram: Kollageniň beýleki çeşmeleri bilen deňeşdirilende (doňuz we iriň) balyk kollageniniň molekulýar agramy has kiçi bolup, adam bedeni tarapyndan siňdirilmegi we ulanylmagy has aňsatdyr.Netijede, adam bedeni üçin zerur bolan iýmit goşundylary has wagtynda bolar.

Balyk kollagen granulasynyň çalt gözden geçiriş sahypasy

 

Haryt ady Balyk kollagen granulasy
CAS belgisi 9007-34-5
Gelip çykyşy Balyk masştaby we deri
Daş görnüşi Ak-sary sary poroşok
Önümçilik prosesi Fermentli gidrolizlenen ekstraksiýa
Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
Çözüw Sowuk suwa derrew we çalt çözüliş
Molekulýar agram 1000 Dalton töweregi ýa-da hatda 500 Dalton-a düzülen
Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik
Akymlylygy Akymyny gowulandyrmak üçin granulasiýa prosesi zerurdyr
Çyglylyk ≤8% (4 sagat üçin 105 °)
Arza Derini bejermek önümleri, bilelikdäki ideg önümleri, iýmit önümleri, sport iýmit önümleri
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 20KG / BAG, 12MT / 20 'Konteýner, 25MT / 40' konteýner

Balyk kollagen granulasyny näme ulanyp bileris?

 

 

 

Balyk kollagen baý iýmit düzümi we gowy biologiki işjeňligi sebäpli gözellik, saglyk we lukmançylyk ugurlarynda giňden ulanylýar.Köp ulanylýanlar şulary öz içine alýar:

• Derini ideg etmek: Deriniň çeýeligini, berk derini ýokarlandyrmagy, ýygyrtlary azaltmagy we deriniň tonusyny gowulandyrmagy üçin köp sanly derini bejermek önümlerine balyk kollagen goşulýar.

• Agyz goşundysy: Balyk kollagenini beýlekiler bilen bir hatarda deriniň, saçyň, bogunlaryň we süňkleriň saglygyny ýokarlandyrmak üçin dilden goşundy hökmünde hem kabul edip bolar.

• oundaranyň bejergisini öňe sürmek: Balyk kollageniniň hirurgiki kesişler ýaly ýaranyň bejergisini ösdürmekde potensialynyň bardygy görkezildi.

• Iýmit goşundylary: Balyk kollagen tagamyny we gurluşyny gowulaşdyrmak we iýmitleriň belok düzümini ýokarlandyrmak üçin iýmit goşundysy hökmünde ulanylyp bilner.

• Lukmançylyk enjamlary: Balyk kollagen tikiş, emeli deri we kıkyrtyk bejeriş materiallary ýaly lukmançylyk enjamlaryny öndürmekde hem ulanylyp bilner.

Balyk kollagen granulasyny kim doldurmaly?

 

Umuman alanyňda, deňagramly iýmitlenýän sagdyn uly ýaşly ilat goşmaça kollageniň uzak möhletleýin goşulmagyny talap etmeýär.Şeýle-de bolsa, aşakdaky adamlarda käbir sebäplere görä kollageniň sintezi we bölünmegi arasyndaky deňsizlik bilen baglanyşykly kynçylyklar bolup biler.Bu adamlar üçin belli bir mukdarda kollageniň goşulmagy peýdaly bolup biler:

1. Bölekleýin iýmitlenmek, ýokary basyş, çilim çekmek we içmek, ýeterlik iýmitlenmezlik ýa-da ýaramaz şertler ýaly erbet endikleri bolan adamlar kollageniň siňmegine we siňmegine we alyş-çalşyna täsir edýär;

2. Garry ýa-da menopauzaly aýallar üçin gury, ýumşak deri we ýygyrtlaryň köpelmegi ýaly meseleler has ýygy duş gelýär;

3. Horlanmak ýa-da ýokary güýçli maşklary geçirmek zerurlygy bolan adamlar üçin ýagy azaltmak ýa-da güýçlendirmek maşklary, osteoporoz, bogun agyrylary, döwük dişler we beýleki kynçylyklary döredip bilýän kollageniň alyş-çalyş tizligini çaltlaşdyrar;

4. Kompýuterleri, jübi telefonlaryny we beýleki elektron önümlerini köplenç ulanýan adamlar, güne ýa-da hapalanmaga we beýleki daşky gurşaw basyşyna, deriniň garramagyna, okislenmegine we beýleki meselelerine çynlakaý çemeleşýärler;

5. Osteoporoz, bogun agyrylary, periodontit, deriniň yzy konstitusiýasy we beýleki şuňa meňzeş kynçylyklar bolan adamlar üçin kollagen goşundylary ýa-da derwaýys ulanylyşy belli bir bejeriş we gowulaşma täsirleri bolup biler.

Balyk kollagen granulasyny haçan almaly?

 

Kollagen içmegiň iň amatly wagty, adatça şahsy uky endiklerine we iýmitlenişine baglylykda adamdan üýtgeýär.Ine umumy teklipler:

1. Irden: Köp adamlar ertiriň başynda energiýa we çyglylyk bermek üçin ertirlik naharyna kollagen goşmagy halaýarlar.

3.Gijesi: käbir adamlar gijelerine ýatmazdan ozal gündelik iýmitine kollagen içgisini ýa-da agyz erginini goşmagy saýlarlar, şonuň üçin beden gijelerine öýjükleriň abatlanmagyna we deriniň täzelenmegine kömek edip biler.

4.Nälim maşkdan soň: dogry maşklar kollageniň siňdirilişini we ulanylyş netijeliligini ýokarlandyryp biler, şonuň üçin maşkdan soň goşundy maslahat berilýär.

Biz hakda

2009-njy ýylda esaslandyrylan “Beyond Biopharma Co., Ltd.” Hytaýda ýerleşýän ISO 9001 Barlanylan we ABŞ FDA hasaba alnan kollagen köp mukdarda poroşok we jelatin seriýaly önümidir.Önümçilik desgamyz tutuş bir meýdany öz içine alýar9000inedördül metr we enjamlaşdyrylan4aýratyn ösen awtomatiki önümçilik liniýalary.HACCP ussahanamyz töweregi gurşap aldy5500㎡we GMP ussahanamyz 2000 around töweregi meýdany öz içine alýar.Önümçilik desgamyz ýyllyk önümçilik kuwwaty bilen bezelendir3000MTKollagen köp mukdarda poroşok we5000MTJelatin önümleri.Kollagen köp mukdarda poroşokymyzy we Jelatini daş-töwerege eksport etdik50 ýurtbütin dünýäde.

Hünär hyzmaty

Siziň soraglaryňyza çalt we takyk jogap berýän hünärmen satuw toparymyz bar.Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berjekdigiňize söz berýäris.


Iş wagty: 25-2023-nji maý