Kollageniň lukmançylyk kosmetologiýasynda ulanylmagy

IMG_9882
  • Lukmançylyk materiallaryny ulanmak
  • Dokuma in engineeringenerçiliginiň ulanylyşy
  • Burnanmak
  • Gözellik programmasy

Kollagen esasan deride, süňkde, kıkyrdakda, dişlerde, tendonlarda, baglarda we haýwanlaryň gan damarlarynda bar bolan ak, aç-açan, şahasyz süýümli belokdyr.Birleşdiriji dokumanyň örän möhüm gurluş belogy bolup, organlary goldamakda we bedeni goramakda möhüm rol oýnaýar.Soňky ýyllarda kollagen çykarmak tehnologiýasynyň ösmegi we onuň gurluşy we häsiýetleri barada çuňňur gözlegleriň netijesinde kollagen gidrolizatlarynyň we polipeptidleriň biologiki funksiýasy kem-kemden giňden ykrar edildi.Kollageniň gözlegleri we ulanylyşy lukmançylyk, azyk, kosmetika we beýleki pudaklarda gözleg nokadyna öwrüldi.

Lukmançylyk materiallaryny ulanmak

 

Kollagen bedeniň tebigy belogydyr.Deriniň üstündäki belok molekulalary, gowşak antigen, gowy biokompatisiýa we biodegrasiýa howpsuzlygy üçin uly ýakynlygy bar.Zaýalanyp, siňdirilip bilner we gowy ýelmeşýär.Kollagenden ýasalan hirurgiki tikiş diňe bir tebigy ýüpek ýaly ýokary güýje eýe bolman, eýsem siňdiriş ukybyna hem eýe.Ulanylanda ajaýyp trombositleriň jemleniş ýerine ýetirijiligi, gowy gemostatiki täsiri, oňat tekizligi we çeýeligi bar.Tikiş çatrygy boş däl, operasiýa wagtynda beden dokumalary zaýalanmaýar we ýara gowy ýapyşýar.Adaty ýagdaýlarda diňe gysga wagt gysyş kanagatlanarly gemostatiki täsire ýetip biler.Şonuň üçin kollagen poroşok, tekiz we gümürtik gemostatik bolup biler.Şol bir wagtyň özünde, sintetik materiallaryň ýa-da kollageniň plazmanyň ornuny tutýan ýerlerinde, emeli deride, emeli gan damarlarynda, süňkleri bejermekde we emeli süňklerde we hereketsiz ferment göterijilerinde ulanmak gaty giň gözleg we amalydyr.

Kollageniň molekulýar peptid zynjyrynda gidroksil, karboksil we amin toparlary ýaly dürli reaktiw toparlary bar, immobilizasiýa ýetmek üçin dürli fermentleri we öýjükleri siňdirmek we baglanyşdyrmak aňsat.Fermentler we öýjükler bilen gowy ýakynlyk we güýçli uýgunlaşma aýratynlyklary bar.Mundan başga-da, kollagen gaýtadan işlemek we emele getirmek aňsat, şonuň üçin arassalanan kollagen membrana, lenta, list, gubka, monjuk we ş.m. ýaly dürli materiallara ýasalyp bilner, ýöne membrananyň görnüşiniň ulanylyşy has köp habar berilýär.Biodegrasiýa, dokumalaryň siňdirilişi, biokompatisiýa we gowşak antigenlikden başga-da, kollagen membranasy esasan biomedisinada ulanylýar.Şeýle hem aşakdaky aýratynlyklary bar: güýçli gidrofillik, ýokary dartyş güýji, derma meňzeş morfologiýa we gurluş, suw we howanyň gowy geçirijiligi.Highokary dartyş güýji we pes süýümliligi bilen kesgitlenýän bioplastiklik;Köp funksional toparlar bilen biodegrasiýa derejesini gözegçilikde saklamak üçin degişli baglanyşyk bolup biler.Düzülip bilýän ergin (çişmek);Beýleki bioaktiw komponentler bilen ulanylanda sinergistik täsire eýe.Neşe serişdeleri bilen täsir edip biler;Peptidleri kesgitleýän biri-biri bilen baglanyşykly ýa-da ferment bejergisi antigenligi peseldip biler, mikroorganizmleri izolirläp biler, ganyň ýygrylmagy we beýleki artykmaçlyklary ýaly fiziologiki işjeňlige eýe bolup biler.

Kliniki amaly formalar suwly ergin, jel, granula, gubka we filmdir.Şonuň ýaly-da, bu şekiller neşe serişdeleriniň haýal çykmagy üçin ulanylyp bilner.Bazar üçin tassyklanan we işlenip düzülýän kollagen dermanlarynyň haýal goýberilmegi, esasan, oftalmologiýada ýokançlyga we glaukoma bejergisine, trawmada ýerli bejergä we ýaralary bejermekde ýokanç gözegçiligine, ginekologiýada ýatgynyň displazi we hirurgiýada ýerli anesteziýa gönükdirilendir. we ş.m.

Dokuma in engineeringenerçiliginiň ulanylyşy

 

Adam bedeniniň ähli dokumalarynda giňden ýaýradylan kollagen, ähli dokumalarda möhüm komponent bolup, tebigy dokumanyň skaf materialy bolan öýjükden daşary matrisany (ECM) emele getirýär.Kliniki ulanylyş nukdaýnazaryndan, kollagen deri, süňk dokumasy, trahaýa we gan damarlary ýaly dürli dokuma in engineeringenerçilik skaflaryny ýasamak üçin ulanyldy.Şeýle-de bolsa, kollageniň özi iki kategoriýa bölünip bilner, ýagny arassa kollagen we beýleki böleklerden ýasalan birleşýän skaflar.Arassa kollagen dokuma in engineeringenerçilik skaflary gowy biokompatibiligiň, aňsat gaýtadan işlemegiň, plastisitiň artykmaçlyklaryna eýedir we öýjükleriň ýelmeşmegine we köpelmegine kömek edip biler, ýöne kollageniň mehaniki häsiýetleriniň pesligi, suwda emele gelmegi kyn we dokumalaryň rekonstruksiýasyny goldap bilmeýän kemçilikler hem bar. .Ikinjiden, abatlaýyş meýdançasyndaky täze dokuma dürli fermentleri öndürer, bu bolsa kollagen gidroliz eder we birleşmek ýa-da birleşmek arkaly gowulaşyp boljak skaflaryň dargamagyna sebäp bolar.Kollagen esasly biomateriallar emeli deri, emeli süňk, kıkyrtyk grafalary we nerw kateterleri ýaly dokuma in engineeringenerçilik önümlerinde üstünlikli ulanyldy.Kıkyrtyk kemçilikleri, kondrositlere ýerleşdirilen kollagen jelleri bilen bejerildi we epitel, endotel we kornea öýjüklerini kornea dokumalaryna laýyk kollagen gubkalaryna birikdirmek synanyşygy edildi.Beýlekiler bolsa, postogeniň bejergisi üçin tendonlar döretmek üçin, autogen mezenhimal öýjüklerden kök öýjüklerini kollagen jeli bilen birleşdirýärler.

Dokma bilen işleýän emeli deri dermanlary, kollagen bilen dermisden we epitelden ybarat yzygiderli çykaryjy ýelim, matrisa neşe serişdelerini iberiş ulgamlarynyň dürli görnüşlerine kollagen suwly erginini emele getirip bilýän esasy komponent hökmünde kollagen bilen neşe serişdelerini iberiş ulgamlarynda giňden ulanylýar.Mysal üçin oftalmologiýa üçin kollagen goragçylary, ýanmak ýa-da şikes almak üçin kollagen gubkalar, belok gowşurmak üçin bölejikler, kollageniň gel görnüşleri, deriniň üsti bilen neşe serişdelerini ibermek üçin kadalaşdyryjy materiallar we gen ýokaşdyrmak üçin nanopartikullar bar.Mundan başga-da, öýjük medeniýeti ulgamy, emeli gan damarlary we klapanlar üçin skaf materialy we dokuma in engineeringenerçiligi üçin substrat hökmünde hem ulanylyp bilner.

Burnanmak

Awtologiki deri grafalary ikinji we üçünji derejeli ýanmagy bejermek üçin dünýä standarty boldy.Şeýle-de bolsa, agyr ýanýan näsaglar üçin deriniň laýyk grafalarynyň ýoklugy iň çynlakaý meselä öwrüldi.Käbir adamlar çaga deri öýjüklerinden çaga deri dokumalaryny ösdürmek üçin bioineringenerçilik usullaryny ulandylar.Burnanmalar 3 hepdeden 18 aýa çenli dürli derejelerde bejerilýär we täze ösen deri gipertrofiýany we garşylygy az görkezýär.Beýlekiler üç ölçegli adam derisiniň fibroblastlaryny ösdürip ýetişdirmek üçin sintetiki poli-DL-laktat-glikolik kislotany (PLGA) we tebigy kollagen ulandylar: Öýjükler sintetik meshde has çalt ösdi we içerde we daşarda bir wagtyň özünde ösdi, köpelýän öýjükler we bölünip çykdy öýjükden daşary matrisa has birmeňzeşdi.Süýümler dermal syçanyň arka tarapyna salnanda, dermal dokuma 2 hepdeden soň, epitel dokumasy 4 hepdeden soň ulaldy.

Gözellik programmasy

Kollagen haýwan derisinden alynýar, kollagen bilen birlikde deride gialuron kislotasy, kondroitin sulfat we beýleki proteoglikan bar, olarda köp sanly polýar topary bar, nemlendiriji faktor bolup, deridäki tiroziniň öwrülmeginiň öňüni alýar. melanin, şonuň üçin kollagen tebigy nemlendiriji, aklaýjy, gyrma garşy, gyrmyzy we beýleki funksiýalara eýe, gözellik önümlerinde giňden ulanylyp bilner.Kollageniň himiki düzümi we gurluşy ony gözelligiň esasyna öwürýär.Kollagen adam derisiniň kollagenine meňzeş gurluşa eýe.Şekeri öz içine alýan suwda eremeýän süýümli belokdyr.Onuň molekulalary köp sanly aminokislotalara we gidrofil toparlara baý we belli bir ýerüsti işjeňlige we oňat utgaşyklyga eýe.70% otnositel çyglylykda, öz agramynyň 45% -ini saklap bilýär.Synaglar, 0,01% kollageniň arassa ergininiň deriniň zerur çyglylygyny üpjün edip, gowy suw saklaýan gatlak emele getirip biljekdigini görkezdi.

Ageaşyň ulalmagy bilen fibroblastyň sintetiki ukyby peselýär.Deride kollagen ýetmezçiligi bar bolsa, kollagen süýümleri birleşip, öýjükli mukoglikanlaryň azalmagyna getirer.Deri garramagyna sebäp bolýan ýumşaklygyny, çeýeligini we ýagtylygyny ýitirer.Kosmetikada işjeň madda hökmünde ulanylanda, deriniň çuň gatlagyna ýaýrap biler.Içindäki tirozin deridäki tirozin bilen bäsleşýär we tirozinazyň katalitik merkezine baglanýar, şeýlelik bilen melanin önümçiligini saklaýar, deridäki kollageniň işjeňligini ýokarlandyrýar, gatlak korneýasynyň çyglylygyny we süýüm gurluşynyň bitewiligini saklaýar we deri dokumalarynyň alyş-çalşyny öňe sürýär.Deride gowy nemlendiriji we nemlendiriji täsir edýär.1970-nji ýyllaryň başynda sanjymlar üçin irinli kollagen ilkinji gezek ABŞ-da tegmilleri we tegmilleri aýyrmak we yzlary bejermek üçin girizildi.


Iş wagty: -anwar-04-2023