Deriniň saglygy täze halaýan: balyk kollagen

Gözellik şasy almagyň usulyny girizensoňBalyk kollagen peptididerini ideg etmek, arassa deňiz kollagen iderrew gyzlaryň täze gözelligi boldy.arassa deňiz kollagen, sözme-söz iýokumly madda bolmaly, ýöne kollagen näme?Iýmek hakykatdanam deriňizi has gowy edip bilermi?Iýmitleniş hünärmenlerinden dürli taraplary düşündirmegini haýyş etdik.

  • Kollagen näme?
  • Arassa deňiz kollagen näme?
  • Balyk kollagen peptidini ulanmagyň deriniň peýdalary
  • Balyk kollagen peptidinde şol ýokumly maddalar bar
  • Haýsy iýmitlerde arassa deňiz kollageni bar?
  • Içerki we daşarky önümleriň dürli funksiýalary

Kollageniň wideo görkezmesi

Kollagen näme?

polimer belogynyň bir görnüşi bolan kollagen, adam dokumasynyň gurluşynyň esasy düzüm böleklerinden biridir we bedende iň köp belok bolup, bedendäki umumy belogyň 25-33% -ini we beden agramynyň 6% -ine deňdir.Kollagen bedeniň dokumalarynda we organlarynda duş gelýär: Deri, süňk, kıkırdak, bag, kornea, her dürli intima, fasýa we ş.m. deriniň we dokumalaryň we organlaryň görnüşini we gurluşyny saklamak üçin esasy komponentler, zeper ýeten dokumalary bejermek üçin möhüm çig maldyr.

Arassa deňiz kollagen näme

 

arassa deňiz kollagen makromolekulýar funksional belogyň bir görnüşidir.Kollagen deriniň esasy düzüm bölegi bolup, dermanyň 80 göterimini emele getirýär.Deride inçe elastik web emele getirýär, derini goldamak üçin çyglylygy berk ýapýar.Aşgazan şireleri siňdirilenden soň adam bedeninde kollageniň täzeleniş tizligini barlap bolmaýar.Olaryň arasynda ACMETEA haýwanlaryň bedeninde iň köp belok bolan dünýäniň iň ýokary kollagenine degişlidir.Bu eräp bolmaýan süýümli belok we esasan birleşdiriji dokumalarda bar bolan öýjükden daşary matrisa synpydyr.

Balyk kollagen peptidiniň çalt maglumatlary

 
Haryt ady Balyk kollagen peptidi
CAS belgisi 9007-34-5
Gelip çykyşy Balyk masştaby we deri
Daş görnüşi Ak-sary sary poroşok
Önümçilik prosesi Fermentli gidrolizlenen ekstraksiýa
Beloklaryň düzümi Kjeldahl usuly bilen 90%
Çözüw Sowuk suwa derrew we çalt çözüliş
Molekulýar agram 1000 Dalton töweregi ýa-da hatda 500 Dalton-a düzülen
Bioavailability Bokary bio-elýeterlilik
Akymlylygy Akymyny gowulandyrmak üçin granulasiýa prosesi zerurdyr
Çyglylyk ≤8% (4 sagat üçin 105 °)
Arza Derini bejermek önümleri, bilelikdäki ideg önümleri, iýmit önümleri, sport iýmit önümleri
Ýaramlylyk möhleti Önümçilik senesinden 24 aý
Gaplamak 20KG / BAG, 12MT / 20 'Konteýner, 25MT / 40' konteýner

 

Balyk kollagen peptidini ulanmak deriňize nähili kömek edýär?

Balyk kollagen peptidi diňe bir deriniň dermasyndaky deriniň gurluşyny goldaýan esasy "ýelimleýji" bolman, eýsem deriniň dokumasyny goldaýan berkitme gurluşy ýaly elastik süýümler bilen bilelikde goldaw bedenini emele getirýär.Şonuň üçin ýeterlik kollagen deriniň öýjükleriniň çökmegine sebäp bolup biler, şeýlelik bilen deriniň çyglylykdan doly bolmagy, berk çeýeligi we çyglylygy görkezip, derini inçe we tekiz saklap biler, inçe çyzyklary we tegmilleri uzadyp, deriniň garramagynyň öňüni alar.Sagdyn we owadan deriniň iki açary - gyrma garşylygy we nemlendiriji - kollagen bilen ýakyn baglanyşyklydyr.arassa deňiz kollagen diňe bir deriniň "çeşmesi" bolman, eýsem deriniň beýik howdany bolan dermanyň ussadydyr.Kollageniň ýitmegi, suw saklanyşynyň peselmegine gönüden-göni sebäp bolar, bu deriniň ýüzüniň gowşamagyna, garramagyna, zerikliligine we elastikliginiň ýitmegine täsir eder.

Balyk kollagen peptidinde şol ýokumly maddalar bar

Beloklar:Balyk kollagen peptidibeloklaryň bir görnüşidir we beloklaryň esasy bölegi bolan aminokislotalaryň esasy çeşmesidir.

arassa deňiz kollagenbalyk derisinden we terezisinden alnan birnäçe möhüm iýmit maddalaryna baý, şol sanda:

Glisin: Bu aminokislotada kollagen köp we beýleki beloklaryň sintezi we bedende dürli metabolik prosesleri kadalaşdyrmak üçin möhümdir.

Gidroksiprolin: Bu aminokislota ýokary konsentrasiýalarda bolýararassa deňiz kollagenwe birleşdiriji dokumalaryň durnuklylygyny we bitewiligini saklamak üçin möhümdir.

C witamini: Bu witamin kollagen öndürmek üçin möhümdir we deriniň zeperlenmeginden goramaga kömek edip biljek antioksidant häsiýetlere eýedir.

Bu ýokumly maddalara goşmaça,Balyk kollagen peptidiKıkyrtykda duş gelýän we çişmä garşy häsiýetlere eýe bolan kondroitin sulfat ýaly beýleki peýdaly maddalary hem öz içine alyp biler.

Haýsy iýmitlerde arassa deňiz kollageni bar?Içerki we daşarky önümleriň dürli funksiýalary

Häzirki wagtda içerde we daşary ýurtlarda kollagen goşundylarynyň esasy usullary daşarky tehniki hyzmat (maska, kosmetiki taýýarlyk) we içerki agyzdan peýdalanmak (kapsulalar, içgiler).Arassa deňiz kollageniniň goşundysy esasan içerde alynýar.Sygyr eti, doňuz aýaklary, towuk ganatlary, towuk derisi, balyk derisi we kıkyrdak ýaly käbir jelatinli iýmitlerde kollagen bar.Şeýle-de bolsa, bu umumy iýmitlerdäki kollagen uly belokdyr we adam bedeni tarapyndan göni siňdirilip bilinmez, şonuň üçin yzygiderli sarp etmek üçin amatly däl.

Hödürlenýän arassa deňiz kollagen önümleri daşarky hyzmat edişden has siňdiriler.Häzirki wagtda gözellik myşsasynyň içgisindäki “HTC kollagen” ýaly bazardaky käbir içki kollagen içgileri deri üçin zerur bolan “tripeptid amin proteinidir”.Deri tarapyndan doly ulanylyp bilinýän deri kollageniniň iň kiçi birligi bolup, siňdiriş tizligi we netijeliligi adaty kollagenlerden birnäçe esse ýokarydyr.

Suwda erän Balyk Kollagen Peptidi öz içine alýan kosmetik serişdeleriň daşky ulanylyşy deriniň daşky görnüşini gowulaşdyryp, deriniň ýumşaklygyny we çygly duýgusyny belli bir derejede gowulaşdyryp biler, sebäbi bu suwda erän kollagen doly üç basgançakly gelix gurluşyna eýe bolup biler. köp mukdarda suw we derini bejermek önümlerine täsirli nemlendiriji täsir etmäge mümkinçilik berýär.

Bir duýduryş: diňekollageniň kiçijik molekulalarymikrokollagen diýlip atlandyrylýan deriniň dermisine täsirli aralaşýar

Biofarmanyň daşynda öndürilen balyk kollagen peptidi

 

Arassa deňiz kollagen önümlerimiz hakda

Biopharma Co., Ltd.-den başga, balyk kollagen peptidiniň çig maly Alýaskanyň arassa we hapalanmadyk suwlarynda ýaşaýan koddyr.Arassa deňiz kollagenimiz Kollagen reňksiz, yssyz, ak we owadan, bitarap tagamly.Adatça, Balyk Kollagen Peptidimiziň molekulýar agramy 1000-1500 Dalton töweregi.Hatda siziň üçin 500 Dalton töweregi molekulýar agramly önümleri hem düzüp bileris


Iş wagty: Fewral-09-2023