iriňli kollagen tozy, myşsa we maşk

Belok goşundylarynyň bir görnüşi bolan kollagen belogy poroşok, ösümlik belogyna we haýwan belogyna bölünip bilner.100 ot iýmitlenýän iriňli kollagen haýwan belogy üçin iň köp ýaýran çig maldyr.iriňli kollagen tozy, möhüm gurluş belogy hökmünde deriniň, myşsa dokumalarynyň we organlarynyň morfologiýasyny we gurluşyny saklamak üçin möhüm komponentdir.Onuň 1000 Dalton molekulýar agramy adam bedeni tarapyndan siňdirilýär.Iýmit kollagen tozyndaky belok mukdary birneme ýokarydyr we belok myşsa öýjüklerini ulaldyp biler.Maşk myşsadaky belogyň sintezine täsir eder.Maşkdan soň belok kabul etseňiz, myşsa belogynyň sintez tizligini ýokarlandyrar, myşsadaky belok mukdaryny ýokarlandyrar we myşsa belogynyň ýygnanmagyna kömek eder.Myşsa gurluşynyň täsirine ýetiň.

Bu makalada indiki soraglar barada gürleşeris

  • Kollagen belogy pudrasy näme
  • Nämeiriňli kollagen tozy
  • Gündelik iýmitde belok alyp bolýan bolsa, näme üçin kollagen belogy pudrasyny saýlaň?
  • ot iýmitlenýän kollagenwe myşsalaryň täsiri
  • Maşk, myşsalaryň ösmegi we belogyň arasyndaky baglanyşyk

Kollageniň wideo görkezmesi

Kollagen belogy pudrasy näme

Sport bilen meşgullanýan bolsaňyz, belok pudrasyny bilýärsiňiz, ýöne belok tozy näme?Meniň pikirimçe, götermek we saklamak aňsat bir belok goşundysy.

Belok pudrasynyň köp görnüşi bar, esasan ösümlik belok tozy we haýwan protein tozy iki görnüş.Ösümlik belok pudrasyna soýa belogy, nohut belogy we goňur tüwi belogy girýär;Haýwan belogynyň tozanlarynda süýtli belok, kazein belogy we sygyr eti bar.Ösümlik belok tozy bilen deňeşdirilende, haýwan belogynyň tozy adam belogynyň görnüşine we gurluşyna has meňzeýär we adam bedeni tarapyndan has gowy siňdirilip bilner.Şol sebäpden, bazardan satyn alýan belok poroşoklarymyz haýwan protein tozydyr we iriňli kollagen goşundylary adatça iň köp ýaýran çig maldyr.

Gidrolizlenen kolin kollagen peptidleri näme

 

iriňli kollagen tozy, iriň süňkünden, süňk süňkünden, iriň süňkünden we beýleki çig maldan ýasalýar.Kollagen, möhüm gurluş belogy hökmünde deriniň we dokumalaryň we organlaryň (süňk, kıkyrdak, bag, kornea, dürli intima we fasýa ýaly) görnüşini we gurluşyny saklamagyň esasy düzüm bölegi bolup, abatlamak üçin möhüm çig maldyr. dürli zeperlenen dokumalar.Ortaça molekulýar agramy 1000 Dalton bolan ot iýmitlenýän kollagen, adam bedeni tarapyndan aňsatlyk bilen siňdirilýän kiçijik molekula kollagen peptididir.iriňli kollagen tozy adam bedenine dürli aminokislotalary berip biler, bu bedene apoptotik öýjük dokumalarynyň ornuny tutmak üçin täze öýjük dokumalaryny öndürmäge, bedende täze metabolik mehanizm gurmaga we bedeni ýaşlaşdyrmaga kömek edip biler.

Iýmit kollagen peptidiniň ýokumlylygy

 

 

Esasy iýmitlendiriji 100g Bovine kollagen görnüşindäki umumy bahasy 1 90% Grass Fed
Kaloriýa 360
Belok 365 K cal
Fatag 0
Jemi 365 K cal
Belok
Bolşy ýaly 91.2g (N x 6.25)
Gury esasda 96g (N X 6.25)
Çyglylyk 4,8 gr
Iýmit süýümi 0 gr
Holesterin 0 mg
Minerallar
Kalsiý < 40mg
Fosforly < 120 mg
Mis < 30 mg
Magniý < 18mg
Kaliý < 25mg
Natriý < 300 mg
Sink < 0.3
Demir < 1.1
Witaminler 0 mg

 

 

Gündelik iýmitde belok alyp bolýan bolsa, näme üçin kollagen belogy pudrasyny saýlaň?

Kollagen belogy Poroşany götermek aňsat, siňdirmek we siňdirmek çalt we belok mukdary ýokary.Iýýän iýmitimiziň belok düzümi, adatça, 10% bilen 20% arasynda bolýar.Şeýle-de bolsa, kollagen belogynyň düzümindäki belok düzümi 100 gramda 80% -den köp bolup biler.Şonuň üçin maşk edenden soň, gysga wagtyň içinde köp mukdarda belok goşmaly.Kollagen belogy pudrasy maslahat berilýär.

Ot iýmitlenýän iriňli kollagen we myşsalaryň täsiri

Muskulyň ösüşini iki basgançaga bölmek mümkin.Birinji etap: myşsa süýümli öýjükleri birneme kiçi bolanda, esasan myşsa süýüm öýjüklerini ulaltmak we beloklaryň ýygnanmagyna bil baglaýarlar.Ikinji etap: Myşsa süýümleri birneme uly bolanda, myşsa süýüm öýjüklerine birleşjek we myşsa süýüm öýjüklerindäki ýadrolaryň sanyny köpeltmek bilen ösmegini dowam etdirjek myoblastlara bölünip, tapawutlanyp başlar.Bir söz bilen aýdylanda, myşsa belokdan durýar.Iýmit kollagen tozy myşsa dokumasynyň esasy düzümi bolmasa-da, myşsalaryň ösmegi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Şonuň üçin ot bilen iýmitlenýän iriňli kollagen goşundysy ösüş gormonynyň we myşsalaryň ösmegine kömek edip biler.Bedeniniň görnüşini saklamak we güýçli we laýyk myşsalary gurmak isleýän adamlar üçin iriňli kollagen tozy goşundylary hyzmat etmek üçin zerurdyr.

Onda myşsalarda belok sintezine (MPS) näme täsir edýär?

Maşk, maşk we gandaky aminokislotalaryň konsentrasiýasynyň ýokarlanmagy bularyň hemmesi myşsadaky beloklaryň sintezine we bölünmegine täsir edýär.Maşk, ganyňyzdaky aminokislotanyň konsentrasiýasy pes bolanda myşsa belogynyň sintez tizligini ýokarlandyrýar.Şeýle hem maşk, ýokary aminokislotanyň konsentrasiýalarynda has ýokary myşsa belogynyň sintez derejesini saklamaga mümkinçilik berýär.Uteiti maşk myşsa belogynyň sintez tizligini ep-esli ýokarlandyryp bilse-de, maşkdan soň Kollagen belogynyň tozy kabul edilmegi myşsa belogynyň sintez tizligini ýokarlandyrar, myşsalaryňyzdaky belok mukdaryny ýokarlandyrar we myşsa belogynyň ýygnanmagyna kömek eder.

BEYOND BIOPHARMA tarapyndan öndürilen KOLLAGEN PEPTIDE

 

Biz hakda

Ajaýyp hilli iriňli kollagen poroşokyny satyn almak üçin üns berip bilersiňizBiopharma Co., Ltd., Azyk gaýtadan işleýän pudagyň ähli ekologiki senagat zynjyrynyň derwezesi bolan Biopharma Co., Ltd.ot iýmitlenýän iriňli kollagen we beýleki ýokary we aşaky ýokary hilli önüm öndürijiler, çig mal, gaýtadan işleýän maşynlar we gaplaýyş enjamlary, şeýle hem azyk sergisi çäreleri, bazar maglumatlary we beýleki pudaklaýyn maglumatlar.täze kollagen tozy bilen üpjün edijiler we alyjylar, “Beopharma Co., Ltd.” -den başga onlaýn satyn almalary amala aşyrýarlar, şeýlelik bilen kärhananyň adaty geleşiklere adam, maliýe we maddy-tehniki üpjünçiligini azaldyp we satyn alyş çykdajylaryny azaldyp biljek awtomatizasiýany durmuşa geçirýärler.“Biopharma Co., Ltd.” -iň aňyrsynda göni we interaktiw gazanmak üçin aralyk baglanyşyk arkaly däl-de, göni aragatnaşyk we amal amala aşyrylyp bilner.


Iş wagty: -20anwar-30-2023